September 20, 2013

2ይ ጉባኤ ባይቶ ሽማግለ መኸተ ጀርመን ብዓወት ተዛዚሙ

2ይ ጉባኤ ባይቶ ሽማግለ መኸተ ጀርመን
ብዓወት ተዛዚሙ

2ይ ጉባኤ ባይቶ ሽማግለ መኸተ ጀርመን  ብዓወት ተዛዚሙብዕለት 14.09.2013 ባይቶ ሽማግለ ጀርመን ፡ ኣብ ትሕቲ ንሓልዋ እዛ ሃገር ዝብል እዋናዊ ጭርሖ ፡ ፡ ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ጀርመን ተወኪሎም ዝመጹ ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ዝርከብዎም ሽማግለታት መኸተን ፡ ክቡር ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ጴጥሮስ ጸጋይን ኣባላት ኢምባሲ ሃ/ኤርትርራ ፡ ወከልቲ ሃገራውያን ውዳቤታትን ዝተረኽቡዎ 2 ይ ጉባኤኡ ኣብ ከተማ ማንሃይም ኣቃኒዑ ፡

ናይ ክብሪ ዕዱም ፡ ክቡር ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ጴጥሮስ ጸጋይ ፡ ህልው ኩነታት ሃገርና ንተሳተፍቲ ጉባኤ ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ፡ ህንጸትን ምውሓስ ልዑላውነት ሃገር ብዘይተሳትፎ ህዝቢ ክጭበጥ ከምዘይከኣል ፡ ንመርትዖ ዝተሓረሞ ኣብ ልዕሌና ዝተበየነ ዓማጺ እገዳ ፡ ሳላ ንጡፍን ውሁድን መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተቐብረ ኮይኑ’ምበር ከምዝሞተ ዝበሎ ፡ ንዘይሕለል ኣበርክቶ ህዝቢ ልዑል ምስጋና ኣቕሪቡ ፡ ንተሪፉና ዘሎ ዕማም ሃገር ከም ቅድምና ምስ መንግስትና ኢድን ጓንትን ኰይና ክንሰርሕን ዕዉት ጉባኤ ንክኸውን ልዑል ትምኒቱ ገሊጹ ፡

2ይ ጉባኤ ባይቶ ሽማግለ መኸተ ጀርመን  ብዓወት ተዛዚሙ

ባይቶ ሽማግለ መኸተ ጀርመን ካብ ዕለት 27.06.2010 ዝቘመሉ ኣትሒዙ ክሳብ’ዚ እዋን’ዚ ንምውሓስ ልኡላውነትን ምህናጽ ሃገርን ዝተኻየዱ መኸታዊ ንጥፈታት ህዝቢ ብዕቱብ እወንታውን ኣሉታውን ድሕሪ ምግምጋሙ ፡ ብተወኪሎም ዝመጹ ወከልቲ ከተማታት ዝቐረቡ ሃነጽቲ ሕቶታትን ርእዮታትን መሊሱን መዝጊቡን ፡

2 ይ ጉባኤ ባይቶ ሽማግለ ጀርመን ፡ ንዝነበረት ፈጻሚት ሽማግለ ፡ ንሓያል ተወፋይነት ዝሓተተ ንጥፈታታ ድሕሪ ምምስጋን ፡ ንዝቕጽል መኸታዊ ስራሕ እተሰላስል 50% መንእሰያት ዝኣባላታ ሓዳሽ ፈ/ሽማግለ መኸተ ጀርመን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ብድሕሪ ምምርራጽ ፡ ንዝቕጽል ሃገራዊ መስርሕ ፡ ብከመይ ክዓሙ ከምዘለዎም ሰፊሕ መብርህን ርእይቶን ለበዋን ድሕሪ ምልውዋጥ ፡ ብናይ ሓባር ውሳኔታት 2 ይ ጉባኤ ባይቶ ሽማግለ መኸተ ጀርመን ብምሕላፍ ብዓወት ተዛዚሙ ፡

1 ሰላምን ዕብየትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይደልዩ ፡ ንነኣሽቱ ፍጻመታት ኣተዓባብዮምን ዘይትርጉሙን ትንታኔኡን ሂቦም ፡ ዘይነበረን ዘይተገብረን ፍጻሜታት እናደረሱ ፡ ብስነ- ኣእምሮኣዊ ኲናት ኣብ ህዝቢ ናዕብን ፍልልያትን ከሳውሩ ኣብ ህርድግ ዝርከቡ ደመኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ፡ ኣትሪርና ንዂንን ፡

2.ባይቶ መሰል ደቂ ሰብ ሕቡራት ሃገራት ዝተወስደ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዝመንቀሊኡን መሰል ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ዘየማልእ ውሳኔን ፡ ምልእኽትን ወካሊትን ኮይና ንዝተመዘዘት Mrs. Sheila B.Keetharuth ኣብ ልዕሊ ሃገረ ኤርትራ ብዘለዋ ተጻራርን ተጻባእን መርገጺኣ ፡ ጭብጥን መረጋገጽን መርትዖን ዘይብሉን ካብቶም ደመኛታት ጸላእቲ ኤርትራን መወልቶም ኣኪባ ኣኻኺባ ንዘቕረበቶ መሰረት ዘይብሉ ጠቐነታት ኣትሪርና ንነጽግን ንቃወምን::

3. ቤት ጽሕፈት ተጣባቒ መሰል ደቂ ሰባት ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ዝጻረር ንብኢትዮጵያ ተጎቢጡ ዘሎ መሬትና ኣብ ኣጀንዳኡ ሰፊሩ ዘሎ ብዓንቀጽ 7 ዝፍለጥ ህጹጽ ስጉምቲ ክወስደሉ ጻውዒትና ነቕርብ ባይቶ መሰል ደቂሰብ ንጎበጣ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን: ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ትሕቲ ዝተጎብጠ መሬት ዝነብሩ ኤርትራውያን ዜጋታትን በመሰረት ቁጽሪ ሸውዓተ ኣጀንድኡ ግቡእ ኣተሓሕዛ ክገብረሉ ንጽውዕ::

4. ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዛጊት 12 ዓመቱ ጌሩ ዘሎ ናይ መጨረሻን ቀያድን ዝኾነ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ፡ ብህጹጽን ብዘይቅድመ ኩነትን ንኽትግበር ጻውዒትና ነቕርብ:

5. ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ጭብጥን መርትዖን ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ሃገረ ኤርትራ ዝተስገደደ እገዳ ብህጹጽ ከልዕሎ ንጽውዕ

6. ኣብ ዲይስጶራ ዝርከብ ኤርትራዊ ኣብ ምዕባለ ሃገሩ ንዘለዎ ኣብነታዊ ተሳትፎ ንምድራትን: ንቤተሰቡ ዝገብሩ ፋይናንሳዊ ደገፍ ንምዕጋትን ከምኡ እውን ንውልዶ ጽላት ዕደና ኤርትራ ንምስንካልን ብኣሜሪካን ወያነን ዝካየድ ዘሎ መናፍሕን ዝተኣልመ ሽርሒታትን ንኹንን::

7. መንግስትና ኣብ ትሕቲ እዚ ህሉው ጽንኩር ኩነታት ንዝክተሎ ዘሎ ዘቤታውን ናይ ወጻኢ ፖሊሲታቱን ንውሕሉል ኣገባብ ኣካይዳኡን ንድግፍን ነሞግስ

8. ኣባላት ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራን ሃገራዊ ኣገልግሎትን መሪሕ ኮይኖም ኣብ ቃልሲ ቁጠባዊ ሓርነትን ምዕባለን ኣብ ምሕላው ልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነት ኤርትራንንዝሰላስልዎ ዘለዉ ዘይሕለል ንጥፈታቶም ደገፍናን ሞገሰናን ንገልጽ

9. ንደረጃ መነባብሮ ዜጋታትና ንምምሕያሽን ማሕበራዊ ፍትሒ ከም ኣብ ኣጸፍሕታት ትምህርትን ሕክምናን ወዘተ.. ንምብራኽ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት እንዳ ኣመጎስና: ፖሊሲ ወፍሪ ንምዕዋት ዘድሊ ከይተሓለልና ክንጽዕር ምዃና ነረጋግጽ::

10. . ከምቲ “ጭጒራፍሲ ንባዕላ ወቒዓ ተእዊ“ ዝበሃል እቶም በቲ ኣብ መንእሰያትና ኣብ በረኻታት ሲናይ ዝበጽሖም ዘሎ ኣደራዕ ፡ ቀንዲ ትሓተትን ሃዋርያት ጥፍኣትን ክንሶም፡ ደይ መደይ ኢሎም ንመንግስቲ ኤርትራ ከላግቡን ብምግሃስ ሰብኣዊ-መሰል ክኸስዎ ዝህቅኑ ዘለዉ ከንቱ ፈተነታት ኣጥቢቕና ንዂንን ፡ 11.ኣብ ጐድኒ ህዝብናን መንግስትናን ኰይንና ከም ወትሩ ውዲቶም ንምፍሻል ሎሚ’ውን መኸተና ከነዛይድ ድሉውነትና ነረጋግጽ ፡

ኤርትራ ንዘልኣለም ተኸቢራ ትንበር !
ዘልኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ሰማእታትና
ዓወት ንሓፋሽ !
ፈጻሚት ሽማግለ መኸተ ጀርመን
ማንሃይም 14.09.2013

Government of Eritrea sends message of condolences

Southern region 18th regular Assembly meeting

Omhajer-Humera border point re-opened

Senior Eritrean delegation on working visit to...

Eritreans welcome New Year 2019 with enthusiasm

Ambassador Semere Russom presents credentials