March 8, 2012

12 ዓመታዊ ዋዕላ ላዕለዋይ ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ፣ ካብ 14 ክሳብ 17 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ክቃናዕ’ዩ።

12 ዓመታዊ ዋዕላ ላዕለዋይ ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ፣ ካብ 14
ክሳብ 17 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ክቃናዕ’ዩ።

12 ዓመታዊ ዋዕላ ላዕለዋይ ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ፣ ካብ 14 ክሳብ 17 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ክቃናዕ’ዩ።

ዓመታዊ ዋዕላ ላዕለዋይ ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ፣ ካብ 14 ክሳብ 17 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ክቃናዕ ምዃኑ፣ ኮሚሽነር ስፖርት ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ ገሊጹ።

ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ኣብ መግለጺኡ፣ ኣብ’ዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝቕጽል ዋዕላ፣ ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዋጽኡ ሚኒስተራት፣ ናይ ክብሪ ዕዱማት፣ ከምኡ’ውን ኮሚሽነራት ዝርከብዎም 186 ሰባት ክሳተፉ ትጽቢት ከምዝግበር ኣረዲኡ።

ነቲ ኣኼባ ብዝምልከት፣ ዕለት 14ን 15ን ኣባላት ፈጻሚት ኣካል ጥራይ ዝሳተፍዎ ኣኼባ፣ ዕለት 17 ድማ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ክህሉ እንከሎ፤ ዕለት 16 ተሳተፍቲ ዋዕላ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ናብ ዝርከብ ታሪኻውን ቱሪዝማውን ቦታታት ዑደት ከካይዱ መደብ ከምዘሎ ተፈሊጡ።

ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ኣውልያይ ኣብ መወዳእታ፣ ኮሚሽን ስፖርት ነቲ ዋዕላ ብዝጸፈፈ ኣገባብ ንምእንጋድ ኣድላዪ ምድላዋት ኣካዪዱ ምህላዉ ብምሕባር፣ ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ዋዕላ ንምዕዋት ብዝለዓለ ክጽዕሩ ተላብዩ።

ላዕለዋይ ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ፣ ብ1965 ኣብ ብራዛቪል- ርእሰ ከተማ ኮንጎ “ኮሚቴ ስፖርት ኣፍሪቃ” ብዝብል ስም ዝተመስረተ ኮይኑ፣ እዚ ሕጂ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስም ድማ ኣብ 1976 ዝተዋህቦ’ዩ።

******* ኣ.ዜ.ኤ *********

Meeting of High Level Committee of Eritrea and...

Senior Eritrean delegation visit to Somalia

إرتريا أرض البحر الحلقة الثالثة ” لعلعة...

Senior Eritrean delegation left for Addis Ababa

Diplomatic activities by Eritreans in Diaspora

President Isaias met and held talks with Saudi...