September 10, 2013

ፈስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን ብልዑል ወኒ ተኻዪዱ፣

ፈስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን
ነበርቲ ጀርመን ብልዑል ወኒ ተኻዪዱ፣

ፈስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን  ነበርቲ ጀርመን ብልዑል ወኒ ተኻዪዱ፣

ፈስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን። ብ7 መስከረም ኣብ ከተማ ካይዘርስላውተርን ብውዕውዕ ስፖርታውን ሃገራውን መንፈስ ከምእተኻየደ፡ ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ።
ኣብ’ዚ ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ዝካየድ ስፖርታዊ ውድድር፡ ሎሚ ዓመት ብርክት ዝበላ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ጀርመንን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ዝመጻ ናይ ቈልዑ፡ መንእሰያትን ዓበይትን ጋንታታት ከምእተሳተፋ፡ ካብቲ ቦታ ዝበጻሓና ሓበሬታ ኣብሪሁ፣

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ጴጥሮስ ጸጋይ ኣብ’ቲ ስፖርታዊ ፈስቲቫል ብኣካል ብምስታፍ። ንዕውታት ጋንታታት ዋንጫታት ዓዲሉ፣
ኣብ’ዚ ስፖርታዊ ፈስቲቫል፡ ከምቲ ልሙድ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝመጹ ገዳይም ስፖርታውያን ክሳተፉ እንከለው። ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስፖርታውያን ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ደገፍ መልእኽቲ። ኣብ 2014 ኣብ ዝካየድ ስፖርታዊ ፈስቲቫል ክሳተፉ ምዃኖም ቃል ኣትዮም፣

ብድሕሪ’ዚ። ተሳተፍቲ ኣብ’ቲ ንዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ዝኽሪ መበል 52 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተዳለወ ጽንብል ከምእተሳተፉ፡ እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ፣
ፈስቲቫል ስፖርት ኤርትራዉያን ነበርቲ ጀርመን ካብ ዝጅምር 7 ዓመት ገይሩ’ኳ እንተሎ። ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ዓመታት ቅልጡፍ ምዕባለ ከምዘርኣየ’ዮም ወደብቱ ዝሕብሩ፣

ዕላማ ናይዚ ዓመታዊ ፍጻመ፡ ንገዳይም ስፖርታዉያን ጠርኒፍካ ተመኵሮታትን ታሪኽን ስፖርት ኤርትራ ናብ ሓድሽ ወለዶ ብምስግጋር። ተወዳደርቲ ስፖርታዉያን ብምምልማል ሓያል ኤርትራዊ ስፖርታዊ ኮም ንምምስራት’ዩ፣

**** ኣ.ዜ.ኤ ****

Eritrea: Geneva Mission Statement on Enhanced...

The Eritrean news is a glimpse of the history of...

Various activities in connection with March 8

العمل المتواصل – تعزيز للروح المعنوية نحو...

Commemoration of Operation Fenkil concludes

Commemoration of Operation Fenkil Opens