March 17, 2013

ጽንብል ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ምድምሳስ ናደው እዝን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን ብወግዒ ተጀሚሩ።

ጽንብል ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ምድምሳስ
ናደው እዝን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን ብወግዒ ተጀሚሩ።

ጽንብል ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ምድምሳስ  ናደው እዝን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን ብወግዒ ተጀሚሩ።

“ሓመድ ድበ ናደው – ቅያ መቐይሮ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንሰለስተ መዓልታት ዝካየድ ጽንብል ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ምድምሳስ ናደው እዝን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ሚኒስተራት፣ ኣዘዝቲ ሰራዊት፣ ኣማሓደርቲ ዞባታት፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ዓበይቲ ዓድን ካብ ውሽጥን ወጻእን ዝመጹ ኣሽሓት ተሳተፍቲን ኣብ ዝተረኽቡሉ፣ ሎሚ ብወግዒ ተጀሚሩ።

ኣብቲ ቅያ ህዝብን ተጋዳላይን ብዝገልጹን ተዘክሮታት ብዘሐድሱን መደባት ዝማዕረገ ኣብ ከተማ ኣፍዓበት ዝተኻየደ ጽንብል፣ ፕረዚደንት ኢስይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስመዖ ቃል፣ ዝኽሪ ሓመድ ድበ ናደው ይኹን ካልኦት ዓበይቲ ቅያታት፣ ነቶም ዝተሳተፍዎም መዘኻኸሪን መሐደስን፤ ንመጻኢ ወለዶታት ድማ ቤት-ትምህርቲ ምዃኖም ብምምልካት፣ ንድምቀት ናይ’ቲ ጽንብል ንዘበርከቱ ኩሎም – ብቐንዱ ድማ ንሃገራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ በዓላት፣ ህዝብን ምምዳርን ንኡስ ዞባ ኣፍዓበትን፣ ከምኡ’ውን ብሓይሉ፣ ብትሕዝቶኡን ብገላጽነቱን ነቲ ረዚን ዝኽሪ ዝበቅዕ መደባት ንዘቕረቡ ስነ-ጥበባውያን ምስጋናኡ ኣቕሪቡ።

ኣማሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽገሬዳ ወልደገርጊስ ብወገና፣ ታሪኻውያን ጽንብላትና ነቲ ዝተፈጸመ እምበር ገና ዘይተነግረ ተኣምራታዊ ታሪኽ ገድልና ክንብርብር፤ ምስጢር ሓያል መትከላዊ ዕጥቅና ክንዝክርን ከነስተማቕርን፤ ከምኡ’ውን መብጽዓና ብምሕዳስን ብርሃን መጻኢ ብምርኣይን ጻማን ሕድርን ሰማእታትና ብዓጸፋ ክንከፍል ሓይልን ድርኺትን ዝፈጥሩልናን ከይንዝንግዕ ሓላፍነት ዘሰክሙናን ኣጋጣሚታት ከምዝኾኑ ብምግላጽ፣ ከምዚ ዝበለ ጽንብላት – ሓቀኛ ታሪኽ ብምብርባር ምስ መጻኢ ወለዶ ዘተኣሳስርን ነባሪ ሰነድን ሓድግን ዝገድፍን ስለዝኾነ ብዝሓየለ ጥበባዊ ኣገባብ ክድፋኣሉ ተላብያ።

ኣቦ-መንበር ሽማግለ በዓላት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ስራጅ ሓጂ ድማ፣ ርብዒ ዘመን ዘቝጸረ ሓመድ ድበ ናደው፣ ድምር ውጽኢት ኣብ ስትራተጂካዊ ምዝላቕ ዝተራእየ ጽንዓትን ናይ 9 ዓመት ምርብራብን በቲ ሓደ፤ ባና ሓርነት ዝዀልዐ ድማ በቲ ካልእ ብምዃኑ፣ መልእኽቱ – ንታሪኽ ሰማእታትና ብኽብርን ሓበንን ብምዝካር፣ መብጽዓና ከነሐድስ ዝገብርን ዘዘኻኽርን ኣጋጣሚ ምዃኑ ብምምልካት፣ ንኹሎም ነቲ ጽንብል ክውን ንምዃን ዝጸዓሩ ኣመስጊኑ።

ኣብ መወዳእታ፣ ምምሕዳርን ህዝብን ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፣ ብመንገዲ ወከልቶም ኣብ መድረኽ ብምውጻእ ንክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ህያብ ኣበርኪቶም።

እቲ ወግዓዊ ጽንብል፣ ነባራትን ሓደስን ስነ-ጥበባውያን ብዘቕረብዎ – ሙዚቃዊ ድራማታት፣ ግጥምታት፣ ሓደስትን ናይ ገድልን ደርፍታት፣ ግጥሚ፣ ምርኢት ተማሃሮን ካልእን ዘጠቓለለ ባህላዊ መደባት ማዕሪጉ ነይሩ።

****** ኣ.ዜ.ኤ ******

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ 3

President Isaias’ Speech on Martyrs Day

Activities of Eritrean Nationals in the Diaspora

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ 2 ቀዳማይ ምዕራፍ፣ ጥልያን...

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ ቀዳማይ ክፋል ህርፋን 1

President Isaias’ speech in connection with the...