May 15, 2011

ዞባ ማእከል። ኣብ ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ጽሩይ ዝስተ ማይን ገዚፍ ዕቤት ይምዝገብ

ዞባ ማእከል። ኣብ ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ጽሩይ ዝስተ ማይን ገዚፍ ዕቤት ይምዝገብ

ኣብ መብዛሕትአን ገጠራት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ወፍሪ። ኣብ ትካላትትምህርቲን ጥዕናን ገዚፍ ዕቤት ከምእተመዝገበ። ዋና ዳይረክተር ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዞባ ማእከል ኣቶ ብርሃነ ነጋሽ ገሊጹ፣ ኣቶ ብርሃነ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መሕትት።

ኣብ ዝሓለፈ 20 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ትምህርቲ ብዝተኻየደ ወፍሪ። ካብ ቅድመ- ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ 62 ኣብያተ-ትምህርቲ ኪህነጻ እንከለዋ፤ ቍጽሪ ተማሃሮ ብዕጽፍታት ከምዝዓበየ፤ መሃይምነት ንምጥፋእ ብዝተኻየደ ሓያል ስራሕ ድማ ቍጽሪ መሃይማን ብ87 ሚእታዊት ከምዝጐደለ ኣብሪሁ፣ ህዝቢ ኣብ ከባቢኡ ብቑዕን ስሉጥን ኣገልግሎት ጥዕና ንኽረክብ ብዝተኻየደ ጻዕሪ። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት 16 መደበራት ጥዕናን ማእከላት ጥዕናን፤ ሰለስተ ኮማዊ ሆስፒታላት፤ ከምኡ’ውን ክልተ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታላት ብምህናጽ። ዝርግሐ ኣገልግሎታት ጥዕና ብ150 ሚእታዊት ከምዝወሰኸ ዘረድአ ኣቶ ብርሃነ።

ኣብ እዋን ሕርሲን ጥንስን ኣብ ኣደን ህጻንን ዘጋጥም ዝነበረ መጠን ሞት ብልዕሊ ፍርቂ ከምዝነከየ ሓቢሩ፣ ብዘይካ’ዚ። ኣብ ህጻናት ዝርአ ዝነበረ ሕማማት ፖልዮን ንፍዮን ምሉእ ብምሉእ ከምዝጠፍኡ፤ ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቍጽጻር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ድማ። ልዕሊ 90 ሚእታዊት ዓወት ከምዘመዝገበ ኣነጺሩ፣ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ማእከል ኣቶ ብርሃነ ዞባ ማእከል። ኣብ ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ጽሩይ ዝስተ ማይን ገዚፍ ዕቤት ይምዝገብ ነጋሽ ኣብ መወዳእታ። ዘኽታማት ቈልዑ ምስ መቕርቦም። ነቶም መቕርብ ዘይብሎም ድማ ብጉጅለ ብምውጋን ብገንዘብ። ጥሪትን ንግድን ከምዝጣየሱ ከምእተገብረ ብምሕባር።

ኣብ ምንባይ ስድራ ስዉኣት። ንናይ ኵናት ስንኩላን ናይ ልቓሕ ዕድላት ኣብ ምርግጋጽን ካልእ ዓበይቲ ማሕበራዊ ሕቶታት ኣብ ምፍታሕን ዕዉት ስርሓት ከምእተሰላሰለ ኣረዲኡ፣ ብኻልእ ወገን። ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዝሓለፈ 20 ናይ ናጽነት ዓመታት ብዘካየዶ ጻዕሪ። ቅድሚ ናጽነት 7 ሚእታዊት ጥራይ ኣገልግሎት ጽሩይ ዝስተ ማይ ዝረኽቡ ዝነበሩ ተቐማጦ ገጠር። ናብ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ክብ ከምዝበሉ። ግዝያዊ ሓላፊ ክፍሊ ቍጠባዊ ልምዓት’ቲ ዞባ ኣቶ የማነ ኣባይ ሓቢሩ፣ ኣቶ የማነ ብምኽንያት’ቲ ካብ 10 ክሳብ 11 ግንቦት ዝካይድ ሲምፖዝየም ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መሕትት። ኣብ ገጠራት ዞባ ማእከል ጽሩይ ዝስተ ማይ ንምብጻሕ ብዝተገብረ ናይ ልዕሊ 120 ሚልዮን ናቕፋ ወፍሪ። 84 ዓድታት ተጠቐምቲ ከምዝኾና ብምሕባር። 77 ዲጋታት ከምእተሃንጻን ከምእተጸገናን። 91 ዒላታት ከምእተዃዕታ። 53 ዒላታት ከምእተሃደማን ካልኦት 71 ናይ ኢድ ፖምፓታት ከምእተተኽላን ገሊጹ፣ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ካብ ግመ ማይ ንምእካብ ኣብ ዓርበረቡዕ ብዘካየዶ ፈተነ። ካብ ሓደ ትርብዒት ሜትሮ ሰኪዐት 10 ሊትሮ ማይ ከምዝተረኽበ ዝሓበረ ኣቶ የማነ። እቲፈተነ ናብ 400 ትርብዒት ሜትሮ ከምዝሰፍሐ ኣብሪሁ፣ ንመስኖኣዊ ሕርሻ ናይ’ቲ ዞባ ኣመልኪቱ ኣቶ የማነ። ዲጋታት ሒዘንኦ ዘለዋ ማይ 1,200 ሄክታር ከልምዕ ዝኽእል’ኳ እንተኾነ። ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ዓመት ሰለስተ ግዜ ዝለምዕ ዘሎ 510 ሄክታር ጥራይ ምዃኑ ብምምልካት። ሓረስቶት መነባብሮኦም ለዊጦም ኣብ ምርግጋእ ዕዳጋ ልዑል ኣበርክቶ ይገብሩ ከምዘለዉ ኣረዲኡ፣ ንሱ ኣስዒቡ።

ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ 10 መደበራት ፈልሲ ዞባ ማእከል 30 ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ ፈሊሶም ከምእተዓደሉ፤ ኣብዚ ዓመት’ዚ ድማ 4.5 ሚልዮን ፈልሲታት ንምትካል ምድላዋት ይግበር ከምዘሎ ኣነጺሩ፣ “ቀረብ ስጋ ዞባ ማእከል ዳርጋ 90 ሚእታዊት ካብ ዞባታት’ዩ ዝመጽእ”ዝበለ ኣቶ የማነ። ልዕሊ 13 ሽሕ ናይ ጸባ ከብቲ ከምዘለዋ ብምምልካት።ምህርቲ ጸባ ንምዕባይ ማሕበር ኣፍረይቲ ጸባ ብዝሓየለ ውዳበክንቀሳቐስ ጀሚሩ ከምዘሎ ሓቢሩ፣ ግዝያዊ ሓላፊ ክፍሊ ቊጠባዊ ልምዓት ዞባ ማእከል ኣቶ የማነ ኣባይ ኣብ መወዳእታ።

ህዝቢ ነቲ ብልዑል ወጻኢታት ዝዋደድ ዘሎ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብግቡእክጥቀመሉን ክከናኸኖን ኣዘኻኺሩ ሲምፖዝዩም ምምሕዳር . . . ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ ኣተሓሕዛ ንብረትን ስርዓተ ዕድግን ሓበሬታን ኣብ ምሕያልን ዘተኮረ ስርሓት ከምእተሰላሰለ፤ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ብምትእትታው ዓማዊል ስሉጥ ኣገልግሎት ኪረኽቡ ከም ዝበቕዑን ህሉው ኩነታትን መነባብሮን ተቐማጦ‘ቲ ዞባን ትካላት ንግድን ብደቒቕ ንምፍላጥ ዓበይቲ ስርሓት ከም እተዓመ፤ ዓንዩ ዝጸንሐ ትሕተ ቅርጺ ናብ ኣዝዩ ዝተመሓየሸን ዘመናውን ደረጃ ክብ ከም ዝበለን ስፍሓት ከተማ ኣስመራ ኣብዚ እዋን 183 ትርብዒት ሜተር ከምዝበጽሐን፤ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታት መስመራት መተሓላለፊ ረሳሕን ጽሩይን ማይ ከምእተሃንጸን ተነጺሩ፣ ብዘይካ’ዚ። ተዳኺሙ ዝጸንሐ ጽላት መጓዓዝያ ንምብርባር ነቲ ዝጸንሐ ሃጓፋት ንምምላእ 677 ዘመናውያን ኣውቶቡሳት። 446 ሚኒባሳትን 807 ታክስታትን ብምእታው ዝነበረ ጸገም ከምእተቓለለ፤ ብቑዓት ኣትለት ኣብ ምፍራይ ዝተፈላለያ ክለባት ኣብ ምቛምን ስፖርታውያን ኣብ ምትብባዕን ሓያል ንጥፈት ከምእተኻየደ፤ ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ናብ ኩሉ ንምብጻሕ ብዝተገብረ ጻዕሪ ኣብዚ

President Isaias met and held talks with Russian...

Joint Press Statement following the visit by the...

Eritrea elected to the UN Human Rights Council

Italian Prime Minister conducts official visit to...

Sustainable Development Goal 16 –...

STATEMENT BY HIS EXCELLENCY MR. OSMAN SALEH...