April 29, 2015

ውሳነታት መበል 11 ዋEላ መንEሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ መበል 11 ዋEላ ምንቅስቓስ መንEሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ፡ ካብ 02 – 06 ሚያዝያ 2015፡

ውሳነታት መበል 11 ዋEላ መንEሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ
መበል 11 ዋEላ ምንቅስቓስ መንEሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ፡ ካብ 02 – 06 ሚያዝያ 2015፡

ውሳነታት መበል 11 ዋEላ መንEሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ መበል 11 ዋEላ ምንቅስቓስ መንEሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ፡ ካብ 02 - 06 ሚያዝያ 2015፡

– መንEሰይ ህያው ሃገር ንምናጽ ንቃልሰ!
– ኣንጻር ንግዲ ደቂ-ሰብ ብግብሪ ንመክት!
ኣብ ትሕቲ ዝብላ ድርብ ቴማ ኣብ ቪስባደን-ኒደርንሃውሰን (Wiesbaden – Niedernhausen) ፈደራላዊት
ሪፓብሊክ ጀርመን ተቓኒU። ኣብ ዋEላና ካብ ውሽጢ ኤርትራን 16 ሃገራት፡ ኣፍሪቃ፡ ኤውሮጳ፡ ኤስያን፡
ኣሜሪካን ዝመጻEና 550 መንEሰያትን Eዱማትን ተሳቲፍና።
ኣብ ዋEላና፡ ብጻይ የማነ ገብረኣብ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ፡ ብጻይ ሳልሕ ኣሕመዲን ኣቦ-
መንበር ሃማመተኤ፡ ሓለፍቲ ሚሽናትን ዲፕሎማትን ኤርትራ ኣብ ኤውሮጳ፡ ኤስያ፡ ሰሜን-ኣሜሪካ፡
ሕብርት-ኣፍሪቃ፡ ውድብ ሑቡራት ሃገራትን ደቡብ-ኣፍሪቃን፡ ወከልቲ ሃገራውያን ውዳቤታት ኣብ
ኤውሮጳን ኣብ መንጎና ተረኺቦም።
መበል 11 ዋEላ መንEሰያት ህግደፍ፡ ምስ ዝኽሪ ጽምብል 10 ዓመት ምምስራት YPFDJ ብምቅንU
ፍሉይ ርዝነት ረኺቡ።
ዋEላ፡ ንወዳቢት ኮሚተን ጨንፈር መ/ህግደፍን ኣብ ጀርመን፡ ሚሽናን ሃገራውያውን ውዳቤታትን

ምስጋና የቕርብ።
መበል 11 ዋEላ፡
 ካብ 10፡ይ ክሳብ መበል 11 ዋEላ፡ ዝተወጠኑ መደባትን ትግባረOምን፡ ብደረጃ ዞባ ይኹን ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ጨንፈር ዘለዉ ብልጫታትን ድኻማትን ኣሳልጦ ስርሓትን ገምጊሙ።
 ንገስጋስን ብድሆታትን ጉEዞ ዓሰርተ-ዓመታት ምንቅስቃስ መንEሰያት ብምግምጋም፡ Eቲ
ብድሩት ዓቅሚ ግን ኣብ ሃብታም ውርሻ ሰውራን ህ.ግን ሰሪቱ ዝተበገሰ ውዳበ፡ ንቕሎ ሓይሊ
ቅኑE ሓሳብን ተባE ውሳነን ምዃኑ ተረዲU።
 ምንቅስቓስ መንEሰያት ግንባር ኤውሮጳ፡ ኪጉሰ ዘይከኣል ክውንነት ከምዝበቕAን፡ ኣካል ናይቲ
ኣብ ውሽጢ ሃገር ዚቃልስ ዓቢ ሃገራዊ ናይ መንEሰያት ውዳበ – ሃማመተኤ – ምኻኑ ኣስሚሩ።
 YPFDJ ኣብ ውድባዊ ድልዳለን ምኽታት መንEሰይን ዛጊት ዘይተሰግሩ ሕጽረታት ከምዘለዎ
ብምርዳE፡ ናብ ሓድሽ ደረጃ ትካላውነትን ዝያዳ ጭቡጥ ኣበርክቶ – ኣብ መኸተ፡ ብሞያን
ቁጠባን – ኪሰጋገር ከምዘለዎ ተረዲU።
 ንህልዊ ኩነታት ሃገርን ቀዳምነታትን ብEቱብ ብምግምጋም፡ ሎሚ ከም ትማሊ መንEሰይ
ኤርትራ ኣብ ተልEኾ ሃገራዊ ህንጸትን መኸተን ማEከላይ ቦታ ከምዝሕዝ ተገንዚቡ። ቀዳምነት
ሃገርዊ ቀዳምነታትና፡ ክብረት ዜጋታትና ዘውሕስ ሃገራዊ ቁጠባን ልምዓትን ምህናጽ ምዃኑ
ድማ ተረዲU።
 መድረኻዊ ፖለቲካዊ ተልEኾና፡ ምሕያል ህዝባዊ ግንባር፡ ከም ኣካል ምሕያል ህዝባዊ ግንባር
ከኣ፡ ምሕያልን ምውህሃድን ኩሉን ሃገራዊ ውዳቤታት፡ ምብራኽ ህዝብዊ ሱታፌ፡ ምሕያል
ስርሓት ህዝባዊ ዲፕሎማስን ዜናን፡ ምEራግ ሞያውን ቁጠባውን ኣበርክቶ፡ ከምዘጠቓልልን
መንEሰያት ቀንዲ ቀለስቲ ምድንፋE ፕሮጀክት ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኪኾኑ
ከምዝግባE ተረዲU።
 ማሕበራዊ ሜድያ (Social Media)፡ ካብ ቀንዲ ናይዚ ግዜና መቃለሲ ባይታ ምዃኑ፡ ህላዌና
ብኣድማEነት ከነረጋግጽ ከምዚግባE ግንዛቤU ኣበሪኹ።
 ፍልሰት ደቂ-ሰብ፡
1. ዓለማውን ታሪኻዊ ተርEዮ Eንክኑሱ፡ ምስ ኤርትራ ኣብ ዚተኣሳሰር፡ ዘይመልክU
ንምትሓዝ ዚግበር ዘመተታት፡ ኣካል ናይቲ ኣብ
Eሊ ኤርትራ ብቐጻሊ ዚካየድ
ተጻብOታትን ዚተቓነየ ኣጀንዳን ምዃኑ ንቕሓቱ ኣበሪኹ። 2. ኤርትራ ኣፍራይን ተኸላኻላይን ዚኾነ ዓቅሚ ሰባ ንምብታንን ንምምጻይን ዚEላምU፡
ዜጋታትና ግዳይ ዚገብር፡ ሽርሕን ንግድን ምህላዉ Eውን ብዝለዓለ መረዳEታ
ኣሕዲሩ።
መበል 11 ዋEላ፡
 ምንቅስቓስ መንEሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ፡ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 10-ዓመታት፡ ኪጉሰ ዘይክE

ሓይሊን ክውንነትን ብምብቕU፡ ንፈታዊ ተስፋ ንጸላI ከኣ ሻቅሎት ኮይኑ ብምህላዉ፡ ንኹሎም
ኣብዚ ደረጃ ኪበጽሕ ዘበርከቱ ይምጉስ።
 መ/ህግደፍ ኤውሮጳ፡ ዘለዉዎ ድኽመታት ፈዊሱ ዘተኣማምን፡ ውድባዊ ዓቅምን ኣገባብታትን
ኪሃንጽ ተጨባጢ መደባት ከተግብር ወሲኑ።
 ትካላዊ ዓቅምን ኣወዳድባን ኣገባባትን ብEቱብ ኪስርሓሉ ዳግማይ ብምስማር፡ ንዝቐረበ ንድፊ
ሰነድ ”ውሽጣዊ መምርሒ” ምንቅስቓስ ብደረጃ ኤውሮጳ፡ ኣብ ጨንፈራት ኣብ ኣባላት ወሪዱ
ተወሳኺ ዘተ ኪካየደሉን፡ ናይ መወዳEታ መልክU ዚሑ ኣብ 6:ይ-TOT ኪጸድቕ ወሲኑ።
 ሕጂውን መደባት ፖለቲካዊ ትምህርቲን ንቕሓትን ብዝለዓለ ኪድፍኣሉን ኪሰፍሕን፡ መደባት
ካድራዊ ስልጠና ኪውደብን ኣብ ናቕፋ ብቐጻሊ ኣባላቱ ከሳትፍ ኪጽEርን ወሲኑ፡
 ንጭቡጥ ሃገራዊ Eታውን ሞያውን ቁጠባውን ኣበርክቶ ክሰርሕ ወሲኑ።
 ኣብ ምህናጽን ምEባይን ፕሮጀክት ሃገርዊ ሽማገለ ኤርትራውያን፡ YPFDJን መንEሰያትናን
ቀንዲ ቀለስቲ ኪኾኑ ወሲኑ።
 ሞያውን ቁጠባውን ኣበርክቶ ዜጋታትና ንምድንፋE፡ ብትካላዊ መቓንን ዚEቀን መደባትን ምስ
ሃማመተኤ ብዝለዓለ ውህደት ኪሰርሕ ወሲኑ። ኣብ ቀዳምነት፡ ፕሮግራም Sumer  Institute
ብምግባር፡ ኣብ Eዋን ክራማት ዜጋታትና ኣብ ምስትምሃር ኣበርክቶ ንኺገብሩ ኪሰርሕ ወሲኑ።
 ማሕበራዊ ሜድያ (Social Media)፡ ብዝለዓለ ደረጃ መቃለሲ ሜዳና ኪንገብሮ ኪንዓጥቀሉን
ወሲኑ።
 መንEሰያት-ዞባና ሃገራቶም ራሕሪሖም ኪስደዱ EንዳኣተባብU፡ ሕጂ ውን ግዳይ ነጋዶ ደቂ-
ኣዳም (Human traffickers) ዚገብርዎም ዘለዎ ሓይልታት፡ ይኹንን። ኣንጻር ንግድዲ ደቂ-ኣዳም
ብግብሪ ንኪምክት ወሲኑ።
መበል 11 ዋEላ
 ኣብዚ ቅንያት ብግሎባል (global) መኸተ፡ ንዝኽሪ 13-ዓመታት ዘይተተግበረ ብይን ኮሚሽን
ዶብ፡ ተወዲቡ ዚካየድ ንዘሎ Uደት ብሽክሊታ (ሽወደን – ስዊዘርላንድ)፡ ደገፉን ኣድናቆቱን
ይገልጽ።
 ብይን ኮሚሽን ዶብ ድሕሪ 13 ዓመታት ዛጊት ዘይምትግባሩ ቅጠAU Eንዳገለጸ፡ ማሕበረሰብ-
ዓለም ሓላፍነቱ ኪስከም ይጽውE። ወያነ ጎቢጡ ሒዝዎ ካብ ዘሎ መሬትና ኪወጽE: ቃልስና
ብጽንዓት ከምዝቅጽል የረጋግጽ!
 Iፍትሓዊ Iሕጋውን Eገዳ ባይቶ-ጸጥታ ንምፍሻል መኸትU ብዝሓየለ ክቅጽል ወሲኑ፡
 ኣብ ምህናጽ ዉሑስ ገደቦ፡ ምስ ሓይልታት ሰላም ዞባናን ዓለምን ከምዝሰርሕ የረጋግጽ።
ኣብ መደምደምታ፡ መበል 11 ዋEላና፡ ”ቅያ 1991” ዳግም ንምርግጋጽ ዚግበር ዘሎ ሓያል መኸተ ህዝብን
መንግስትን ኤርትራ ይምጉስን፡ ብዝለዓለ ወኒ ኣበርክቶU ከምዚገብር የረጋግጽ።
ደበስ ሰማEታትና – ብግብሪ።
ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ
5 ሚያዝያ 2015 – ጀርመን

Remarks by Ms. Elsa Haile, Director International...

High level Eritrean military delegation delivers...

President Isaias Afwerki and Prime Minister Abiy...

President Isaias returned home concluding working...

President Isaias held talks with President Al Sisi

President Isaias Afwerki on working visit to Egypt