February 15, 2012

ወርሒ ለካቲት። ብቕያታት ዝተመልአ ረዚንን ዘዂርዕን ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓቘፈት ወርሒ ምዃና ተገሊጹ፣

ወርሒ ለካቲት። ብቕያታት ዝተመልአ ረዚንን ዘዂርዕን ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓቘፈት ወርሒ ምዃና ተገሊጹ፣

ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ። ወርሒ ለካቲት ኣብ ኣገደስቲ ወተሃደራዊ ፍጻመታት። ጕሉሓት መርኣያታት ናይ’ቲ ብቕያታት ዝተመልአ ረዚንን ዘዂርዕን ሃገራዊ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ። “ስርሒት ፈንቅል” ከምኡ’ውን ጸላእቲ “ወፍሪ ቀይሕ ኰኾብ” ኢሎም ዝሰመይዎ መጠነ ሰፊሕ ወራር ዝሓቘፈት ምዃና። ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጹ፣

እቲ “ለካቲትን ዘሕብን ዝኽርታታን” ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታ። ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ መሪር ኲናት ሓይሉ ጸንቂቑ ዝተረዀመሸ ብ15 ለካቲት 1982 ዝትበገሰ ሻድሻይ ወራር። ጅግንነትን ጽንዓትን ኤርትራዊ ተቓላሳይ ካብ ዝትመስከረሎም መረርቲ ወተሃደራዊ ግጥማት ኣብ ቅድሚት ከምዝስራዕ ጠቒሱ። ስርዓት ደርግ። ካብ መላእ ኢትዮጵያን ዓለምን ኣጋይሽ ዓዲሙ። “መርቑኒ” ኢሉ ብምሉእ ርእሰ-ምትእምማን ዝወፈረሉ ወተሃደራዊ ስርሒት ምንባሩ ኣነጺሩ፣

“ውጥን ናይ’ዚ ንክልተ ዓመታት መመላእታ ተኣንጐት ተሸብሸብ ዝተባህለሉ ወፍሪ። ኣብ ወረቐት እምበር። ኣብ ባይታስ ዝከኣል ኮይኑ ኣይጸንሐን” ዝበለ’ቲ ሰሙናዊ ሓተታ። ተጋዳላይ ብሓልሓልን ባርካን ከይመልቝ ምስ ሱዳን ዘራኽብ መስመር ንምዕጻው ዝተዋፈረ ወራሪ ሰራዊት። ንባዕሉ ተዋዲዱሉ ኣብ ዝጸንሐ ጋህሲታት ድብያ ተደቕዲቑ። ኣብ ናይ ሳልስቲ ርሱን ግጥም ክበታተን እንከሎ፤ ኣብ መንጎ ግንባራት ናቕፋን ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ሓድሽ ግንባር ብምኽፋት ሰርሲሩ ንውሽጢ ደጀን ክኣቱ ዝሃቀነ ሰራዊት’ውን። ብቕጽበታዊ ጸረ-መጥቃዕቲ ወናማት ተዋጋእቲ እናተለብለበ። በርጊጉ ክምለስ ከምእተገደደ ዘኪሩ፣

እቲ ሰሙናዊ ሓተታ ኣስዒቡ። እቲ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ኢትዮጵያ እናተሳሕበ ዝመጸ ሰራዊት ደርግ ኣብ መጋርያ ሳሕል ቀምሪሩ ከምዝተረፈ ጠቒሱ። ዓለም ብሓፈሻ እቶም ኣጽዋርን ገንዘብን ኣስኒቖም “ኣጆኻ” ዝበልዎ ዓለማውን ዞባውን ሓይልታት ከኣ ብፍላይ። ንክልተ ዓመታት ቅኒን ዝተባህለሉ ወተሃደራዊ ውጥን ብላሽ ክኸውን ከምእተመልከቱ ጠቒሱ። ህዝቢ ኤርትራ – በቶም በይኖም ኣንጻር ሓያላት ገጢሞም ዝተዓወቱ ኣናብስ ደቁ ምሒር ተሓቢኑን ኰሪዑን። ወናኒ ዘደንቕ ናይ ጅግንነት ታሪኽ ኮይኑ ብዓወት ከምዝወጸ ኣብሪሁ፣

ኣብ መወዳእታ እቲ ሰሙናዊ ሓተታ። “መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ሻድሻይ ወራር እምበኣር። ርዝነትና ከም ህዝብን ሃገርን ዘጕልሕ ኣጋጣሚ’ዩ” ድሕሪ ምባል። ልኡላውነትና ንምርግጋጽ ዘካየድናዮ መወዳድርቲ ዘይብሉ ተጋድሎ፤ ንመሰልና ዝኸፈልናዮ ክቡር ዋጋ፤ ብኡ መጠን ንዝነደቕናዮ ዘዂርዕ ሃገራዊ ታሪኽ ብምግንዛብ። ንኽብረት ንዘብቅዓና ሃገራዊ ሞራልን ክብርታትን ዓቂብና። ናብ ውሉድ ወለዶ ንምስግጋሩ ሕድርን መብጽዓን እነሐድሰሉ ዕለተ-ዝኽሪ ምዃኑ ኣስሚሩሉ፣

******** ኣ.ዜ.ኤ ********

Remarks by Ms. Elsa Haile, Director International...

High level Eritrean military delegation delivers...

President Isaias Afwerki and Prime Minister Abiy...

President Isaias returned home concluding working...

President Isaias held talks with President Al Sisi

President Isaias Afwerki on working visit to Egypt