January 15, 2014

ኮንፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ንኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስሄል ሸሊሙ

ኮንፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ
ንኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስሄል ሸሊሙ

ኮንፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ንኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስሄል ሸሊሙብድራር ፍሰሃየ
ኮንፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ( CAC) ኣብ ዓመተ 2012 ከምኡ’ውን 2013 ኣብ ዝተኻየዱ ተኸታተልቲ ውድድራት ሻምፕዮና ኣፍሪቃ (African continental Championship’s) ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መሪሑ ዝነኣድ ብቕዓትን ብሉጽ ውጽኢትን ክትዓትር ዕዙዝ ኣበርክቶ ንዝገበረ ኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስሄል ናይ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ናይ ኣሰልጣንነት ሽልማት ( Africa’s Distinguished Coach Award ) ምሃቡ ሃገራዊ ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሓቢሩ።

እቲ ኮንፈደረሽን ነዚ ዝገለጸ ብመንገዲ ፕረዚደንቱን ምክትል ፕረዚደንት ዓለማዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ( u.c.i)ን ዶ/ር. ወጊሕ ዓዛም ብ 22 ታሕሳስ 2013 ኣብ ዝለኣኾ ወግዓዊ ወረቐት ምስክር’ዩ። ኮንፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ነዚ ኣህጉራዊ ተቐባልነት ዘለዎ ሽልማት’ዚ ንኤርትራ ምሃቡ ነቲ ተቐዳደምትና ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ከመስክርዎ ብዝጸንሑ ብቕዓትን ተደራራቢ ዓወታትት ርኡይ ዕቤት ከመዝግብ ዝጸንሐ ደረጃ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ተወሳኺ ድርኺት ዝህብ ኣጋጣሚ ምዃኑ ዘመልከተ ሃገራዊ ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እዚ ክብር’ዚ ነቶም ተካእቲ ተቐዳደምቲ ብብዝሒን ዓይነትን ኣብ ምፍራይ ዕዙዝ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ ኣሰልጠንቲ ዓቢ ሞራላዊ ፍናን ዝህብ ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሩ።

ኣብ 2012 ንሕርይቲ ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኣልዩ ኣብ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተሳተፈ ኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስሄል ኣብ 2012 ቡርኪናፋሶ ኣብ ዝተኣንገደ ከምኡ’ውን ዝሓለፈ ሕዳር 2013 ምስሪ ኣብ ዝተእንገደ ውድድራት ሻምፕዮን ኣፍሪቃ ንሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ መሪሑ ተኸታታሊ ዓወት ምምዝጋቡ ዝዝከር’ዩ።

Eritrean Delegation in Khartoum

Eritrea participates at 37th AU Council of...

President Isaias returns home concluding working...

Electricity and Youth Empowerment: Eritrea’s...

Somali president returns home concluding two-day...

China: Contributing to World Peace and Development