June 19, 2013

ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ሽዱሽተ ወርሓዊ ገምጋም ንጥፈታት ስፖርት ዞባታት ኣካይዱ

ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ሽዱሽተ ወርሓዊ ገምጋም
ንጥፈታት ስፖርት ዞባታት ኣካይዱ

ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ሽዱሽተ ወርሓዊ ገምጋም ንጥፈታት ስፖርት ዞባታት ኣካይዱ

by Dirar Fessahaye | ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ሽዱሽተ ወርሓዊ ገምጋም ንጥፈታት ስፖርት ዞባታት ኣካይዱ፣ ኣብቲ ብ 10 ሰነ 2013 ኣብ ቤ/ጽ. ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ዝተኻየን ሓለፍቲ ኮሚሽን ስፖርት፣ ኮሚሽነራት ስፖርት ዞባታትን ዝተሳተፍዎ ገምጋም ኮሚሽነር ስፖርት ኤርትራ ሜ/ጀ. ሮመዳን ዑስማን ኣወልያይ ኣብ ዘስሞዖ መኽፈቲ ቃል ኩሉ ጊዜ ገምጋም ዝግበር ኣብ ዝተኻየደ ንትፈታት ንዝነበረ ብልጫታትን ድኽመታትን ኣለሊኻ ንብልጫታትካ ንምድርዖምን ንድኽመታትካ ንምውጋዶምን ምዃኑ ብምግላጽ ብግሉጽን ነቐፌታውን ዓይኒ ጠሚትና ገምጋም ከነካይድን መጻኢ መደባትና ብግቡእ ክንሰርዕን ከምዘድሊ ኣዘኻኺሩ።

ብድሕርዚ ሓለፍቲ ኮሚሽን ስፖርት ዞባታት ማእከል፣ ደቡብ፣ ዓንሰባ፣ ሰሜናዊ-ቀይሕ- ባሕሪ፣ ጋሽባርካን ደቡባዊ ቀይሕ-ባሕሪን ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ዘካየድዎ ንጥፈታት’ዩ ብዝርዝር ቀሪቡ ተዘትይሉ። ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻባት ድማ፦

ንጥፈታትን ውድድራትን ፈደረሽናት ብስሩዕ ከምዝተኻየደ፡
ኣብ ውድድር ሃገራዊ ሊግ ኤርትራ ተሳታፍነት ዞባታት ልዑል እኳ እንተሎ ብመንጽር ዘጋጥም ናይ መጓዓዝያ፣ ባጀትን ካልእ ሕጽረታትን ብዘለዎ ንምቕጻሉ ንተሳተፍቲ ጋንታታትን ዞባታትን ከቢድ ኮይኑ ምህላዉን ንገለ-ገለ ዞባታት ንውሽጣዊ ውድድራተን ብኣሉታ ምጽላዉን፣
ንመካየዲ ንጥፈታት ስፖርት ዝስላዕ ባጀት እኩል ክኸውንን ኣብ እዋኑ ክቐርብን ምምሕዳር ዞባታት ኩሉ-መዳያዊ ምድግጋፉ ክቕጽሎ፣
መደባት ተካእቲ ህጻናት- ግራስሩት ኣብ ኩለን ዞባታት ተኣታትዩ ይስረሓሉን ምህላዉን ኣብ ዞባ ማእከል ድማ ብስሩዕ ንጥፈታቱ የካይድ ምህላዉ፣
ክኢላዊ ዓቕሚ-ሰብ ስፖርት ንምምዕባል ዝተፈላለየ ስልጠናታት ከምዝተዋህበ፣
ትሕተ-ቅርጺ ስፖርት ንምምሕያሽ ብምምሕዳራት ክውሰደ ተጀሚሩ ዘሎ ተበግሶታት ኣድማዒ ክኸውን ተሳታፍነት ኮም ክዓቢን ኣብ ቀረብ ናውቲ ስፖርት ዘሎ ሕጽረታት መሰረታዊ ፍታሕ ዝረኽበሉ ባይታ ክፍጠርን ዝብሉ ርእይቶታት ቀሪቦም።

ኣኼባታት ምክልኻል ሓይሊ ዝህቡ መድሃኒታት(Anti-doping)
መደባት ተካኣቲን( Grassroot)

ኮሚሽን ስፖርት ኣኤርትራ ብደረጃ ሃገር ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ተካእቲ ህጻናት መደባት(ግራስሩት) ከምኡ’ውን ንንጥፈታት ምክልኻል ሓይሊ ዝህቡ መድሃኒት (ዶፒንግ) ብዝምልከትኣብ መንፈቓዊ ገምጋም ንትፈታት ኮሚሽን ስፖርት ዞባታት ንዝተሳተፉ ኮሚሽነራት ብክኢላታት’ቲ ዓውዲ ኣስተምህሮታ ሂቡ፣፣

ኣብቲ ኮሚሽነራት ስፖርት ዞባታት ዝተሳተፉሉ ኣኼባ ሜ/ጀ፣ ሮመዳን ኣብ ዝሃቦ ቃል ዕላማ’ቲ ኣስተምህሮ ነቲ ብደረጃ ዓለም ጽልውኡ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ተጠቃምነት ሓይሊ ዝህቡ መድሃኒታት ኣብ ዕቤት ስፖርት ሃገር ዝህልዎ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ኩሉ ማሕበረሰብ ስፖርት ሃገርና ዘለዎ ኣፍልጦ ንምዕባይ ምዃኑ ብምምልካት ኮሚሽን ስፖርት ኣባል ዞባውያንን ኣህጉራውያን ውድባት ኣንቲ-ዶፒንግ ብምዃን ብመንገድ’ቲ ዘቖሞ ሃገራዊ ማሕበር ንምዕዋት መደባት ምክልኻል ሓይሊ ዝህቡ መድሃኒታት ዝተፈላለየ መደባት ኣብ ምስልሳል ከምዝርከብ ኣብሪሁ።

ካብ ሃገራዊ ማሕበር ምክልኻል ሓይሊ ዝህቡ መድሃኒታት ኤርትራ (Eritrea National Anti doping Organization- ENADO) ፋርማሲስት ኣስመሮም በራኺ ንተሳተፍቲ’ቲ ኣኼባ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፣ ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ሃገራዊ ማሕበር ብምቛም ኣብ ተጠቃምነት ሓይሊ ዝህቡ መድሃኒታት ዘሎ ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝተፈላለዩ ሰሚናራትን ኣብ ኣትሌታት ናይ ፈተነ መርመራታት ከካይድ ምጽንሑ ብምምልካት ኤርትራ ካብ ዞባ ምብራቕን ኣፍሪቃ ንዕላማታት ኣንቲ-ዶፒንግ ኣብ ምዕዋት ዝነኣድ ተሳታፍነት ከተርኢ ምጽንሓ ገሊጹ።

ተሳተፍቲ’ቲ ኣስተምህሮ ብወገኖም ኣብ ዘቕረብዎ ርእይቶታት ኩሉ ማህበረሰብ ስፖርት ብሓፈሻ ኣብ ኣህጉራዊን ዓለማዊን ውድድራት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣትሌታትና ተቐዳደምቲናን ድማ ብፍላይ ኣብ ሓይሊ ዝህቡ መድሃኒታት ዘለዎም ኣፍልጦ ንኽዓቢ ብዝተወደበ መንገዲ ቀጻሊ ሰሚናራትን ጎስጓሳትን ክካየድ ተላብዮም።

ኣብቲ ንመደባት ምምዕባል ተካእቲ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ህጻናት- ግራስ ሩትን ኣትሌቲክስን ዝምልከት ገምጋም ድማ ብኣወሃህድቲ’ቲ መደብ ዳይረክተር ቴክኒክ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ዮውሃንስን ዳይረክተር ማእከል ኦሊምፕ-ኣፍሪቃ ኣስመራ ኣቶ ትኩእ ጉዕሽን ገምጋማዊ ጸብጻባት ቀሪቡ።

ኣቶ ዳንኤል ኣብቲ ንንጥፈታት ግራስሩት ዝምልከት ጸብጻቡ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ምስ ፊፋ ብምትሕብባር ኣብ ምስልጣን ኣለይቲን ኣካየድቲ ውድድራት ግራስሩት ዝተፈላለየ መደባት ከተግብር ምጽንሑ ብምግላጽ እቲ ኣብ ዞባ ማእከል ዝጀመረ መደብ ኣብዚ እዋን’ዚ ናብ ኩለን ዞባታት ተዘርጊሑ ብሰፊሑ ይስረሓሉ ምህላዉን ውጽኢቱን ምዕባለታቱን ድማ በቲ ሃገራዊ ፈደረሽን በብእዋኑ ምክትታል ከምዝግበረሉ ሓቢሩ።

ንሱ ወሲኹ እቲ ፈደረሽን ክሳብ ክሊ ዕድመ 15 ኣብ ዘለዉ ህጻናት ብዝተወደበ መንገዲ ዓመታዊ ስሩዕ ውድድራት ብምክያድ ኣብ ዝመጽእ 10 ዓመታት በዚ መደብ’ዚ ዝተሃንጻን ተለካዒ ዕቤት ዝህልወንወን ሃገራውያን ጋንታታት ንምቛም ናይ ርሑቕ መደባት ሓንጺጹ ንምትግባር ይሰርሓሉ ከምዘሎ ኣብሪሁ።

ተሳተፍቲ’ቲ ርክብ ብወገኖም ንተመኩሮታት ዞባታቶም ኣብቲ መደብ ድሕሪ ዘቕረብዎ ርእይቶታት እቲ መደብ ኣብ ህጻናትን ተካእቲን ኣተኲሩ ይካየድ ብምህላዉ ምውህሃድ መሻርኽቲ ኣካላት (ብፍላይ ድማ ምስቲ መፍረ ስፖርታውያን ዝኾነ ሚኒስትሪ ትምህርቲ) ክህልዎ ከምዘድሊ ብምምልካት ኣብ ቀረብ ናውቲ ስፖርት ዘሎ ሕጽረታት ፍሉይ ኣቓልቦ ተገይሩሉ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ብማዕረ ዝባጽሓሉ ባይታ ክፍጠር ኣዘኻኺሮም።

ህዝባዊ ርክባት
ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ

Activities by Eritrean nationals in Diaspora

Mr. Yemane Gebreab delivers message of President...

President Isaias met and held talks with Foreign...

STATEMENT BY H.E. MS. SOPHIA TESFAMARIAM,...

Weki-Duba: Solar powered water project inaugurated

70th Anniversary of the Founding of the PRC...