July 1, 2013

ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ። ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎን ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን 811 ተመሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቐን፣

ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ። ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎን ኮለጅ ጥበባትን
ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን 811 ተመሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቐን፣

ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ። ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎን ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን 811 ተመሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቐን፣

ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ። ብዓውድታት ሕክምና ስኒ። ሕክምና ዓይኒ። ቴክኖሎጂ ላባራቶሪ። ኤክስረይ። ህዝባዊ ኣገልግሎት ሕክምና። ፊዝዮተራፒ። ፋርማሲ። ቴክኒሻን ፋርማሲ። ነርስን ህዝባዊ ሕክምናን ዘምሃሮም 347 ተመሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቑ፣

ብ30 ሰነ ኣብ ቀጽሪ’ቲ ኮለጅ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ምምራቕ። ሚኒስተር ጥዕና ኣምና ኑርሕሴን ኣብ ዘስመዓቶ ቃል። ንጠለብ ናይቲ እናሰፍሐን እናማዕበለን ዝኸይድ ዘሎ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ግምት ንዘእተወ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ ብዝተዋህበ ጠመተ መሰረት። ቤት-ትምህርቲ ሕክምና ኦሮታ። ኮለጅ ድሕረ-ምረቓ ኦሮታ። ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕናን ካልኦትን ተኸፊቶም ኣገልግሎት ይህቡ ከምዘለዉ ጠቒሳ። ኣብኦም ዝፈረዩ ክኢላታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ተዋፊሮም ንህዝቦም የገልግሉ ከምዘለው ኣብሪሃ፣

ሚኒስተር ኣምና ኣስዒባ። ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ክህቦ ዝጸንሐ ዓውድታት ትምህርቲ ብዓቐኑ እናዛየደ ብብቕዓቱ ድማ እናሓየለ ብምምጽኡ። ዘተኣማምን ሞያ ዝቐሰመ ክኢላዊ ዓቕሚ-ሰብ ኣብ ምፍራይ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከምዘሎ ብምምልካት። ተመረቕቲ ብውፉይ ስራሕ ንህዝቦም ከገልግሉ ዘለዋ ጽኑዕ እምነት ገሊጻ፣

ተሓጋጋዚ ዲን ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ኣስመራ ዶክተር ብርሃነ ግርማይ ንሓፈሻዊ ንጥፈታት’ታ ኮለጅ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ። እቲ ኮለጅ ብሸሞንተ ናይ ዲግሪ። ሸውዓተ ድማ ናይ ዲፕሎማ ዓውድታት ከምዘምህር፤ ኣብዚ እዋን ድማ ን1877 ተመሃሮ የምህር ከምዘሎ ጠቒሱ። እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ17 ሚእታዊት ከምዝዓበየ ብምምልካት። ዓቕሚ’ቲ ኮለጅ ምስ ዝርአ ዘሎ ዕብየት ተመሃሮ ከምዝዳረግ ንምግባሩ። ዝነበረ ዓውድታት ኣብ ምሕያልን ሓደስቲ ኣብ ምኽፋትን ዓቢ ስራሕ ከሰላስል ምጽንሑ ኣረዲኡ፣

ወኪል ተመረቕቲ ብወገና። ብምሉእ ዓቕሞም ንህዝቦምን ሃገሮምን ከገልግሉ ዓጸፋ ክሰርሑ ንዝተሰከምዎ ረዚን ሓላፍነት ብብቕዓት ንምትግባር ድልውነቶም ኣረጋጊጻ፣

ካብ ተመረቕቲ ዮውሃንስ በርሀ። ኣፍራሕ መሓመድን ሱሌማን ሙስጣፋን። ኣብ’ዚ ደረጃ’ዚ ክበጽሑ ዝኸኣሉ ብቐንዱ ሳላ ዝተዋደደሎም ባይታ ከምዝኾነ ብምጥቃስ። ጥዕና ሕብረተ-ሰቦም ንምውሓስ ዝከኣሎም ከምዘበርክቱ ኣነጺሮም፣

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ። ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ። 120 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከብኦም 201 ብዲግሪ። 177 ድማ ብዲፕሎማ ብጠቕላላ 378 ተመሃሮ ብዓዉድታት ሕርሻዊ ቍጠባ። ሕርሻዊ ምህንድስና። ኣግሮኖሚ። ስነ-እንስሳ። ምክልኻል ብቝሊ። ሃብቲ መሬትን ኣከባብን። ሕክምና እንስሳን ሆርቲካልቸርን ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቑ፣

ብ29 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ምረቓ። ዲን’ቲ ኮለጅ ኣቶ ሰመረ ኣምለሶም ኣብ ዘስመዖ ቃል። ዝጸንሐ ሕጽረታት ብምምላእ። ተወሰኽቲ ናይ ድሕረ ምረቓ ፕሮግራማት ብምኽፋት። መደባት ትሕተ-ምረቓ ብምግፋሕ እቲ ኮለጅ ክህቦ ንዝጸንሐ ኣገልግሎታት ንምስፋሕ መደብ ከምዘሎ ብምሕባር። ምስ ኣብ ሃገራት ህንዲ። ኬንያን ጃፓንን ዘለዋ ዩኒቨርሲታት ብዝተገብረ ምርድዳእ መሰረት። ኣባላት ናይቲ ኮለጅ ናይ ማስተርስን ዶክተረይትን ትምህርቶ ይከታተሉ ከምዘለዉ፤ ምስ ዛዘሙ ድማ ኣብ መደባት’ቲ ኮለጅ ዓቢ ኣበርክቶ ክገብሩ ትጽቢት ከምዝግበረሎም ኣረዲኡ፣

ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ ብወገኑ። መንግስቲ ኤርትራ ዉሕስነት መግብ ንምርግጋጽን ኪኖኡ ንምኻድን ቀዳምነት ሂቡ ኣብ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዋን። ተራ ሞያዉያን ሕርሻ መሰረታዊ ምዃኑ ብምግንዛብ ገዚፍ ወፍሪ ይገብር ከምዘሎ ብምሕባር። ተመረቕቲ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ብስራሕ ብምምዕባል ኣብ ምስማር ናይቲ ዕላማ ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ ኣዘኻኺሩ፣

ወኪል ተመረቕቲ ብግደኣ። ኣብዚ ደረጃ’ዚ ንኽበጽሑ ዝተገብረሎም ወፍሪ ከቢድ ሓላፍነት ከም ዘሰክሞም ብምጥቃስ። ሃገሮም ካብኣቶም እትጽበዮ ንምትግባር ብተወፋይነት ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጻ፣

ብተመሳሳሊ። ኣብ ከተማ ዓዲ-ቐይሕ ተደኲኑ ዝርከብ ኮለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን። ብዓዉድታት ጆኦግራፊ። ታሪኽ። ኣርኪዮሎጂ። ጋዜጠኝነት። ማሕበራዊ ፍልጠት። ከምኡ’ውን ስነ-ጽሑፍን ቋንቋን ዘምህሮም 66 ብዲግሪ። 20 ድማ ብዲፕሎማ ብ29 ሰነ ኣመሪቑ፣

ኣብ ኣዳራሽ’ቲ ኮለጅ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት። ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም። መንግስቲ ትካላዊ ዓቕሚ ኮለጃት ኣብ ምሕያል ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከምዘሎን ዝምዝገብ ዘሎ ዓወታት ቀሊል ከምዘይኮነን ብምምልካት። ካብ 2008 ጀሚሩ ናይ ማህደር ትምህርቲ ዕድላት በብግዜኡ እናዓበየ ይመጽእ ከምዘሎ ሓቢሩ፣

ዲን ኪለጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት ዓዲ-ቐይሕ ዶክተር ዑቕባገብርኤል በራኺ ብወገኑ። እቲ ኮለጅ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ ካብ ዝድኰን ንመበል 3ይ ግዜኡ የመርቕ ምህላዉ ብምጥቃስ። እቲ ኮለጅ ተደኵኑሉ ዘሎ ከባቢ ንግብራዉን ክልሰ-ሓሳባዉን መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘተባብዕ፤ ንምርምርን ፈጠራዊ ጽሑፋትን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ። ምምዕባል ዓቕሚ መምህራን’ቲ ኮለጅ ልዑል ጠመተ ተዋሂቡ ካብ ዝስራሓሉ መደባት ከምዝኾነ፤ ናብ ወጻኢ ተላኢኾም ናይ ማስተርስን ዶክትረይትን ትምህርቶም ዝከታተሉ ዘለዉ 20 መምህራን ድማ ናይዚ መርኣያ ከምዝኾኑ ኣብሪሁ፣

ወኪል ተመረቕቲ ድማ። ብዝተማሃርዎ ዓዉድታት ኣብ መደባት ልምዓት ኣበርክቶኦም ኣብ ምዕዛዝ። ብፍላይ ድማ ንጡፍን ኣድማዒን ወለዶ ንምህናጽ ድልውነቶም ኣረጋጊጹ፣

ኣብ መወዳእታ። ብተማሃራይ 2ይ ዓመት መንእሰይ ኤልያስ ተስፋዝጊ ዝተሰርሐት ንጥቕሚ ትምህርቲ ብሓፈሻ ንዕላማ’ቲ ኮለጅ ድማ ብፍላይ ዘንጸባርቕ ሓወልቲ። ብሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ተመሪቑ፣

***** ኣ.ዜ.ኤ ****

PRESS STATEMENT

There is no Planet B: Save the World, Secure your...

Funeral service of Ambassador Araya Desta...

Nationals celebrate Independence Day anniversary

30th Independence Day Anniversary throughout the...

Eritrean people welcome Independence Day with...