February 10, 2014

ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ-ትምህርቲ ከተማ ከረን ዝተዋጽኡ 60 ተማሃሮ ብቀዳማይ ረዲኤት ሰልጢኖም፣

መሓሪ/ያሲን 09-02-14

ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ-ትምህርቲ ከተማ ከረን ዝተዋጽኡ 60 ተማሃሮ ብቀዳማይ ረዲኤት ሰልጢኖም፣

ሃማመተኤ ንኡስ ዞባ ከረን ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ-ትምህርቲ’ታ ከተማ ዝተዋጽኡ 60 ተማሃሮ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ብቀዳማይ ረዲኤት ኣሰልጢኑ፣
እቲ ስልጠና ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ማዕረ ማዕረ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ብክልሰ-ሓሳብን ግብሪን ዝተዋህበ ኮይኑ። ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣገልግሎት ንህዝቢ’ውን ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከምዘለዎ ኣብቲ ብ04 ለካቲት ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት ምምራቕ ተገሊጹ፣
ሓላፊ ሃማመተኤ ንኡስ ዞባ ከረን መንእሰይ መለስ ወልደገርግሽ ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ-ስርዓት ኣብ ዘስመዖ ቃል። ሃማመተኤ ብኹልንተንኡ ብቁዕ መንእሰይ ንምፍራይ ኣብ ቀዳምነቱ ሰሪዑ ይሰርሓሉ ከምዘሎ ጠቒሱ። መንእሰያት ወነንቲ ምሉእ ሓይሊ ስለዝኾኑ ህዝብን መንግስትን ዘሰከሞም ሓላፍነት ክትግብሩ ብምሕባር። ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ሞያዊ ክብርታትን ሓላፍነታትን ዓውደ-ሕክምና ብዝጠልቦ ስነ-ምግባር ንህዝቢ ከገልግሉን ፍልጠቶም ከዕብዩ ክጽዕሩን ኣዘካኺሩ፣

ካብ ተመረቕቲ ተመሃሪት ሓስና ዑስማንን ተማሃሪት ሳባ የማነን ብወገነን። ዝተዋህበን ስልጠና ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ። ሃማመተኤ ማዕረ ማዕረ ንምስልጣነን ዝገብሮ ዘይሕለል ጻዕሪ ዓቕመን ዘማዕብላሉ መዳይ ከናዲ ተላብየን፣
መንእሰይ ብሞያን ትምህርትን እንተተታሒዙ ግዜኡ ብዝግባእ ስለዝውደን ካብ ዘይተደለየ ስነ-ምግባራት ምንጽብራቕ ተገላጊሉ ኣፍራዪ ከምዝኸውን ዝሓበሩ ተማሃራይ ዑስማን ኣልኣሚንን ተመሃሪት ሊድያ ተስፋይን ብወገኖም። ዝተማሃርዎ ትምህርቲ ክሰርሕሉ ልዑል ድሌት ከምዘለዎም ሓቢሮም፣

******** ኣ.ዜ.ኤ. ********

ሄርሞን መኮነን 10/02/2014

ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ክካየድ ዝጸንሐ ስፖርታዊ ውድድራት እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ ተዛዚሙ፣

“ስፖርት ንሰላምን ንልምዓትን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንክልተ ኣዋርሕ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ክቕጽል ዝጸንሐ ስፖርታዊ ውድድራት እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጽንብል ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ትማሊ ትሸዓተ ለካቲት ብክብ ዝበለ ሰነ-ስርዓት ተዛዚሙ፣
እቲ ካብ ክልቲኡ ጾታ ኣስታት ሓደ ሽሕ ስፖርታውያን ዝተሳተፍዎ ስፖርታዊ ውድድራት። ኩዕሶ እግሪ። ኩዕሶ መርበብ። ኩዕሶ ሰኪዔት። ኣትለቲክስ። ቅድድም ብሽክለታ። ያታዊ ስፖርት። ምሕንባስን ጨመተ ቶኽሲን ዘጠቓለለ’ዩ ነይሩ፡
ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ስነ-ስርዓት። ሓላፊ ስታፍ ጎስጓስን ሓበሬታን እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ ሜጀር ደጎል ኣብርሃም ኣብ ዘስምዖ ቃል። ቀንዲ ዕላማ’ቲ ስፖርታዊ ውድድራት ኣብ ስፖርት ሃገርና ዓቢ እጃም ንዘበርክቱ ዘለው መንእሰያት ዝሰፍሐ ናይ ልምምድ ዕድላት ክረኽቡን ብስነ-ስርዓትን ስፖርታዊ ፍቕርን ተኾስኲሶም ስሞምን ስም ሃገሮምን ከጸዉዑ ክጽዕሩ ንኽሕግዞምን ምዃኑ ጠቒሱ፡ ኣብቲ ስፖርታዊ ውድድራት ዝነበረ እወታውን ኣሉታውን ጎድኒታቱ ገሊጹ፡

ንኽሎም ኣብቲ መደብ ንዝተሻረኹ ትካላትን ውልቀ-ሰባትን ድሕሪ ምምስጋን ድማ። ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንመካየዲ ስራሕ ዝሃቦም 50 ሽሕ ናቕፋ ዕውት ንጥፈታት ከሳላስሉ ከምዝሓገዞም ኣብሪሁ፣
ኣብ መወዳእታ። ዕውታት ስፖርታውያንን ጋንታታትን ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኣዛዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ። ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን ሚኒስትሪ ምክልኻል ብርጋዴር ጀነራል ተኽለሚካኤል ሃብቱ። ሓለቓ ስታፍ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ ብርጋዴር ጀነራል ገብሪሂወት ዘሙይን ካልኦትን ተቐቢሎም፡
እቶም ስፖርታውያን። ባጽዕ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ንምዕባሌታት ፋብሪካ ቸሚንቶ ከምኡ’ውን ቱሪዙማዊ ጽላት ከተማ ባጽዕ ብምዕዛብ መብርሂ ተዋሂብዎም፡

*******ኣ.ዜ.ኤ******

ምሸት+ንግሆ 09-02-14

ኣብ ዓመተ 2014 ንኸቢድ ጸገም ዘሰጋግር ኣብ መሰረታውያን ኣእካል ትሕጃ ተታሒዙ ምህላው ፕረዚደንት ኢሰይያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ፣

ክራማት 2013 ብሰንኪ ምልውዋጥ ክሊማ ከምቲ ዝድለ ውሕስነት መግቢ ከረጋግጽ ዝኽእል’ኳ እንተዘይነበረ፡ ክራማት ይጸብቕ ይሕመቕ ብዘየገድስ ውሕስነት ትሕጃ ብዘረጋግጽ ኣካይዳ ከይተገራህና ክንሰርሕ ስለዝጸናሕና፡ ኣብ ዓመተ 2014 ንኸቢድ ጸገም ዘሰጋግር ኣብ መሰረታውያን ኣእካል ትሕጃ ተታሒዙ ምህላው ፕረዚደንት ኢሰይያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ፣

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ነዚ ዝገለጸ። ብምኽንያት’ዚ ኣቲናዮ ዘሎና ሓድሽ ዓመት 2014 ንኹለንተናዊ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ዝድህስስ። ንመጻኢ ኣመታቱ ዘጉልሕ ብ9 ለካቲት ምስ መራኸቢ ብዙሓን ኤርትራ ካብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ብቐጥታ ኣብ ዝተፈነወ ዘካየዶ ሰፊሕ ቃለ-መሕትት’ዩ፣

ፕረዚደንት ኢሳይያስ። ኣብ ሃገርና ምስ ርጉእን ውሑስን ዝናብ ዘይምህላው ውሕስነት መግቢ በብዓመቱ ክትዛረበሉ ስለዘይከኣል፡ ምስ ተገላባጢ ኩነታት ዝናብ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ናይ ክረምታዊ ዝናብ ጥራይ ከይተጸበየ መስኖኣዊ ሕርሻ ንምትእትታው ኩሉ ዝከኣሎ ጻዕርታት ይገብር ከምዘሎ ኣብሪሁ፣

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ንምህናጽ ኣባይቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ድማ። ኣብ’ቲ ዝምስረት ዘሎ ሰለስተ ናይ ልምዓት ዞባታት ነቲ ነተኣታትዎ ዘሎና ኣቐዲምና’ዉን ክንሰርሓሉ ዝጸናሕና ብዓይነት ከመሓይሽን ከቀላጥፍን ዝኽእል ቴክኖሎጂካዊ ተመኩሮ ንምኽሳብ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ልምዓታዊ መደባት ክሳተፋ ዝጸንሓ ኩባንያታት ኣብ ሰለስተ ተጠሚረን ምህላወን ጠቒሱ። ድሮ’ቲ ፕሮጀክት’ዉን ብፈተናዊ ወይ ድማ ፓይሎት ፕሮጀክት ኣብ ከባቢ ኣስመራ ጀሚሩ ከምዘሎ ኣነጺሩ፣

“ኩሉ ቀዳምነታቱ ኣወንዚፉ ነዚ ሃገር ዝጸዓተ ቤት ክውንን ኣለዎ” ዝበለ ፕረዚደንት ኢሰይያስ። ንፖሊሲ መሬት እናጠምዘዝካ ክኸይድ ዝጸንሐ ተጠቃምነት መሬት ብኣጋ ኣስተብህሎ ስለዝተገብረሉ፡ ነዚ እትከታተል ሓይሊ ዕማም ቆይማ ከምዘላን ዝዕደል መሬት ምስቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ተመጣጣኒ ኮይኑ ስለዘይጸንሐ ምትዕርራይ ክግበረሉ ምዃኑን ሓቢሩ፣

ኣብ ጉዳይ ትሕተ ቅርጺ ኣብ ዓመት 2014 ዝጅምሩ ፕሮጀክትታት ከከም ቀዳምነታቶም ክህነጹ መደብ ተሓንጺጹ ምህላውን ክስርሓሎም ምዃኑን ዝሓበረ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡
ንመድረኻዊ ጠለብ ዝምልሽ ናይ ጸዓት መመንጨዊ መደበራት ክህሉ ስለዘለዎ ንቐዳምነታት ተታሒዞም ዘለዉ ሕርሻውን ህንጻውን ስርሓት ቀዳምነት ምሃብ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምምልካት፡ ጉዳይ ኤለክትሪክ በብከባቢኡ ስርዓተ መመንጨዊ ኤለክትሪክ ተኣታትዩ ዘተኣማን ልምዓት ንምክያድ ዝሕግዝ ተሰሪዑ ብዛዕባ ዘሎ መደባት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ሂቡ፣

ብዘይካ’ዚ ፕረዚደንት ኢሳይያስ። ንጉዳይ ጥዕና፡ ዳግመ ውዳበ፡ ኢንተርነት፡ ምሕያል ግንባርን ዞባዊ ጉዳያትን ካልእን ኣመልኪቱ ዝርዝራዊ መብርሂ ሂቡ፣

******* ኣ.ዜ.ኤ. *****

/ኣዝመራ 10-02-14

ኤርትራውያን ተቐማጦ ዴንማርክ ሓድነቶም ኣደልዲሎም ንዘጋጥም ተጻብኦታት ንምምካት ብዝለዓለ ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም፣

ኤርትራውያን ተቐማጦ ኮፐንሃገን- ዴንማርክ ከምወትሩ ሓድነቶም ኣደልዲሎም ንዘጋጥም ተጻብኦታት ንምምካት ብዝለዓለ ክሰርሑ ምዃኖም ብ2 ለካቲት ኣብ ዝገበርዎ ህዝባዊ ኣኼባ ኣረጋጊጾም፣
ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስካንዲናቭያ ሓላፊ ህዝባውን ኮማዊን ጉዳያት ኣቶ ተኽለ መንግስቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ኣንጻር ኤርትራ ዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎን ሽርሒታት ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ። ኣብ ልዕሊ ሓደ ዘመን ዝወሰደ መሪር ህዝባዊ ቃልሲ ኣብ ከርሲ ታሪኽና በቑሉ ዝሰወደ ሃገራውነት ብምጽናዕ ትኩራት ክኾኑን ደቆም ብግቡእ ክኹስኩሱን ኣዘኻኺሩ፣
ወኪል ኣወሃሃዲት ሽማግለ ሃገራዊ በዓላት ኣብ ስካንድናቭያ ኣቶ ሮቤል ተስፋይ ድማ። ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ንሃገራት ስካንድናቭያ ኣማእኪሉ ዝካየድ ፈስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ዘካየዶ ንጥፈታትን ዘርኣዮ ዕብየት ድሕሪ ምግላጽ። ብልዑል ተወፋይነት ኮማውያንን ማሕበራት ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ካብ ዝተረኽበ ኣታዊታት ፈስቲቫል 500 ሽሕ ክሮነር ንኮማዊ መዓላ ክውዕል ኣብ ዝተኸፍተ ሕሳብ ከምዝኣተወ ጠቒሱ። ፌስቲቫል ንምድማቕ ከምወትሩ ተሳትፎኦም ከዕዝዙ ጸዊዑ፣
ተሳተፍቲ ብወገኖም። ንውዳቤታቶምን ሓድሽ ዝቆመ ንኩለን ማሕበራት ዝዘጽልል ሃገራዊ ሽማግለ ደንማርክን ኣተኲሮም ድሕሪ ምምይያጥ። ሓድነቶምን ጥርናፈኦምን ብምድልዳል ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ሽማግለ ተጠርኒፎም ውዳቤታትም ብምሕያል ደቆም ብባህሎምን መንነቶምን ኩሩዓትን ሕቡናትን ክኾኑ ኣብ ምኹስኳሶም ዓጸፋ ክሰርሑ መብጻዓኦም ኣሐዲሶም፣
ብኻልእ ወገን። ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዴንማርክ ከም ጨንፈር ድሕሪ ምቛሙ ኣብ ዘካየዶ ፈላሚ ኣኼባኡ። ኣደ-መንበር ሃማድኤ ዞባ ኤውሮጳ ወይዘሮ ኪዳን ተስፋሚካኤልን ጸሓፊት ዞባ ወይዘሮ መብራት ሃብቱን ኣብ ምውሓስን ምዕቃብን ናጽነትን ህንጸት ሃገርን ደቂ-ኣንስትዮ ዘበርከትኦ ቅያ ድሕሪ ምብራህ። ማሕበር ክሳብ ሕጂ ንዘሰላሰሎም ንጥፈታትን መደባቱን ዝርዝር መብርሂ ሂባ፣

****ኣ.ዜ.ኤ******

ኣካል/ያሲን 08-02-14

መንእሰያት ንቕሓቶምን ፍልጠቶምን ንምዕባይ ዝፍጠረሎም ዘሎ ዕድላት ክጥቀምሉን ኣብ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ሱታፌኦም ከዕዝዙን መዘኻኸሪ ቀሪቡ፣

ኣብ መኣዲ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን ተጸሚዶም ዘለዉ መንእሰያት ነቲ ተፈጢርሎም ዘሎ ሰፊሕ ዕድላት ጻዕሪን ተገዳስነትን ብምክያድ መጻኢኦም ከማዕድዉን ኣብ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ኣበርክቶኦም ከዕዝዙን ኣማሓዳሪ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣቶ መሓመድ ሓምድ ኣዘኻኺሩ፣
ኣቶ መሓመድ ንወከልቲ መንእሰያት ተማሃሮ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣብ ከተማ ባረንቱ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር። መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ናጽነትን ምኽባር ልኡላውነትን ዝኸፈልዎ መስዋእትን ዝተኸስረ ዕድላትን ብሰፊሕ ድሕሪ ምብራህ፡ መንእሰያት ተማሃሮ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዘሎ ሰፊሕ ዕድላት ትምህርትን ስልጠናን ብግቡእ ክጥቀመሉን ኣብ ዝካየድ ዘሎ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ተራኦም ከበርኹን ጸዊዑ፣
ኣቶ መሓመድ ኣስዒቡ፡ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ-ባርካ መንእሰያት ንምዃስኳስ ብዝለዓለ ደረጃ ይነጥፈሉ ከምዘሎን ክቕጽሎ ምዃኑን ብምግላጽ። ኣብ ዓመተ 2014 ንመካየዲ ንጥፈታት ማሕበር መንእሰያት’ቲ ዞባ ዝውዕል 500 ሽሕ ናቕፋ ሓገዝ ገይሩ ምህላዉ ሓቢሩ፣
ወኪል ሃማመተኤ ዞባ ጋሽ-ባርካ መንእሰይ ግደ ሰቛር ብወገኑ። ንመደባት ስራሕ ማሕበር ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ። ብፍላይ ኣብ ምዕባይ ባህሊ ንባብ። ምዝርጋሕ መጓሳጎሲ ጽሕፉት። ምምልማል መንእሰያት ካድራትን ኣብ ማእቶታዊ ንጥፈታት ምስታፍን ብዝለዓለ ደረጃ ክሰርሕሉ ተዳልዮም ምህላዎም ገሊጹ፣
ተሳተፍቲ ብወገኖም። ዝተዋህቦም ሰፊሕ ሰሚናር ኣገዳስነቱ ዓቢ፡ ኣብ ምዕባይ ንቕሓቶም ድማ ሓጋዚ ምንባሩ ብምሕባር። ኣብ ንኡሳን ዞባታት ንጥፈታቶም ዘካይድሉ ምቹእ ባይታ ስለዘየለ ንምምሕያሹ ጻዕርታት ክግበር ተላብዮም፣

**** ኣ.ዜ.ኤ. ****

ፍርቱና/ፍረወይኒ ቀትሪ+ምሸት 09-02-14

ሃገራዊ ቅነ ስፖርት ተማሃሮ ኤርትራ ብኽብ ዝበለ ድምቀት ተዛዚሙ፣

ካብ 2 ለካቲት ጀሚሩ “ዕድል ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ስፖርት ይዕበ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ክካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ቅነ ስፖርት ተማሃሮ ኤርትራ ቀዳም 8 ለካቲት ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ብኽብ ዝበለ ድምቀት ተዛዚሙ፣
ኣብ’ቲ ሚኒስተራት፡ ሓለፍቲ ኮምሽን ስፖርት፡ ወከልቲ ህግደፍን ማሕበራትን ዝተረኽብሉ ናይ መዛዘሚ ስነ-ስርዓት። ኣቦ-መንበር ኮሚተ ሃገራዊ ቅነ ስፖርት ኣቶ መሓሪ መንግስትኣብ ኣብ ዘስምዖ መደረ። ተዋዳደርቲ ብውልቂ ኮነ ብጋንታ ኣብ ስፖርት ብቕዓቶምን ክእለቶምን ዘንጸባርቕሉ ምንባሩ ጠቒሱ፣ መንግስትን ህዝብን ብሓፈሻ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ብፍላይ። ነዊሕ መጽናዕቲ ብምግባር መንእሰያት ፍልጠትን ክእለትን ደሊቦም ዝንባለኦም ዘለልይሉ መንገዲ ብምፍጣር ብቑዓት ዜጋታታት ንምዉናን ባብ ከምዝኸፈተ ኣገንዚቡ፣
ኣቶ መሓሪ ኣስዒቡ፡ ምዕባለ ስፖርት ሃገርና ኣብ መንእሰያትና ብንገብሮ ወፍሪን ዉሁድ ስራሕን ከምዝምርኮስ ዝተኻየደ ቅነ ስፖርት ተማሃሮ ኤርትራ ህያዉ ምስክር ምዃኑ ብምምልካት። ኩለን ዞባታታት ካብ ጽባሕ ምዝዛም’ቲ ቅነ ጀሚረን ኣብ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት ጠመተ ብምግባር ብዝሓየለ መልክዕ ክሰርሓሉ ተላብዩ፣

ካብ ተሳተፍቲ መምህር ገብርኤላ ገብረሃናን። ኣቶ ኣማንኤል ማቴዎስን ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ። ክካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ቅነ ስፖርት ተማሃሮ ኤርትራ ካብ ኩለን ዞባታት ዝመጹ ወከልቲ ህጻናትን መንእሰያትን ዘሳትፍ ብምንባሩ፡ ኣብ ምሕያል ስፖርት። ባህልን ስነ-ምግባርን ዓቢ መልእኽቲ ከምዝነበሮ ብምሕባር፡ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ቅነ ስፖርት ተማሃሮ ኤርትራ ደቂ-ኣንስትዮ ብብዝሒ ምስታፈን ከምዘሐጎሶም ገሊጾም፣
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ሓሊማ መሓመድ ብግደኣ። ስፖርት ኣካል ናይ’ቲ ዕለታዊ ዝካየድ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ምዃኑ ጠቒሶም፡ ቀንዲ ሕመረት ናይ’ቲ ዓወት ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ብክልሰ-ሓሳብን ግብሪን ናይ ዝካየዱ ስፖርታዊ ንጥፈታት ምዃኑ ሓቢራ፣
ኣብ’ቲ ዕለት ንዕዉታት ዞባታት ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ዝተዳለወሎም ሽልማት ተዓዲሉ፣

****** ኣ.ዜ.ኤ. ******

Senior Eritrean delegation held discussion with...

Senior Eritrean delegation on working visit to...

Statement by Ms. TekeaTesfamicael President of the...

FDRE and Afar and Gambella opposition movements...

International Women’s Day colorfully...

International Women Day celebrated in Anseba and...