July 18, 2011

ካብ ሰነዳት ታሪኽ

ካብ ሰነዳት ታሪኽ

ሃብትኣብ ጽገ
ሓሙሻይ ክፍሊ

ብዛዕባ ሞት ቨርነር ላምበርስ

ጸብጻብ መርመራ ሓደጋ ሀሊኮፕተር

ሀ. እቶም ፓይሎታት:-

1. ካፕተን ናይታ ነፋሪት ስዒድ ሙፍታሕ ሂልሚ
– ስልጠና ከም ቀዳማይ ፓይሎት ናይ Bell 47 ዝበሃላ
ዓይነት ሀሊኮፕተር ኣብ ምዕራብ ጀርመን ብዕለት 26.02.1967
– ጸኒሑ ኣብ Bell 206 : Aloutte 3 ዝተባህላ ነፈርቲ ሰልጢኑ
– ኣብ መጨረስታ 1972 ኣብ ሱፐርቪሎን ዝተባህለት
ሀሊኮፕተር ብምስልጣን: ክሳብ ዕለተ ሞቱ ኣብአን
ኣገልጊሉ::
– መዳልያ ጀማህርያ ብዕለት 1.9.1970 ረኺቡ
– መዳልያ ናይ እሙን ኣገልግሎትን ቅኑዕ መሪሕነትን
ብዕለት 17.9.1974
– 1901 ሰዓታት በረራ
– ብብርሃን ጥራይ ናይ ምብራር ብቕዓት

1. መጀር ሓይሊ ኣየር መሓመድ ዓብዱሰላም ዛውላ
– ስልጠና ናይ Aloutte 2 ዝተባህላ ነፈርቲ ኣብ ፈረንሳ
– ምስታፍ ኣብ ትምህርቲ ብዛዕባ ሱፐርቪሎን
ሀሊኮፕተር: ድሕሪኡ ከኣ ከም ተሓጋጋዚ ፓይሎት
ናይ’ዛ ነፋሪት’ዚኣ ብዕለት 9.9.1973
– ብዕለት 16.3.1973 ከም ቀዳማይ ፓይሎት ናይ’ዛ
ሱፐርቪሎን ሰነድ ምስክር ረኺቡ
– 724 ሰዓታት በረራ
– ምስታፍ ኣብ ሓደ ትምህርቲ በረራ: (ኣብ ግዜ ሞቱ
ዛጊት ዘይተፈጸመ ዝነበረ ትምህርቲ)

ለ. ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ካልኦት መኮንናት
– ማብሩክ
– ሃሱና

ሐ. ተጎዓዝቲ
1. ልኡኻት ጀርመናውያን መሓዙት ብር ሕብርIIII
– ቨርነር ላምበርስ (ኣባል ፖሊት-ቢሮ: ጽሓፊ
ማእከላይ ሽማግለ ሰልፊ ምብ/ጀርመን)
– ፓውል ማርኮቭስኪ (ኣባል ማእከላይ ሽማግለ
ናይቲ ሰልፊ
– ኣርሚን አርንስት (ተርጓሚ)
– ሽፕረምበርግ (ፎቶ-ጋዘጠኛ)

መ. ሊብያውያን ኣሰነይቲ
– በን ኣመር (ጸሓፊ ርክባት)
– ኣቡ ሻኩር (ሓላፊ ፕሮቶኮል)
– ኣል ዙዋይዪ (ኣባል ፕሮቶኮል)

ሰ. እቲ ሓደጋ
1. እታ ሱፐርቪሎን ትበሃል ሀሊኮፕተር: ኣብ ጸሓይ ዕራርቦ ዕለት 6.3.1978 ሰዓት 17:27 ተበጊሳ:: እዚ ከኣ ካብቲ ፈለማ ተሓሲቡ ዝነበረ ሰዓት 15:30 ግዜ ምብጋስ: ብሓደ ሰዓት ሓምሳን ሰለስተን ደቂቕ ደንጉያ ተበጊሳ ማለት’ዩ:: ምኽንያት ናይ’ዚ ምድንጓይ እቶም ክጓዓዙ ዝተባህሉ ልኡኻት ጀርመን: ካብ በኒ ዋሊድ ናብቲ 45 ኪ.ሜ. ርሒቑ ዝርከብ ዋዲ ሱፋ ኣልዪን ዘሎ መዕለቢ ነፈርቲ ኣብ ምምጻእ ብምድንጓዮም ኢዩ::
2. ሰዓት 17:35 እቲ ፓይሎት ነቶም ኣብ ትሪፖሊስ ዝርከቡ ኣባላት ኮንትሮልታወር መልእኽቲ ብምስዳድ: ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊስ 7 ኪ.ሜ. ንደቡብ ኣብዘሎ ቦታ ክዓልብ ከምዝግደድ ኣፍሊጥዎም:: ካብዚ ዝተላዕለ ንዐኦም ተባሂላ ካልእ ሀሊኮፕተር ተጠሊባ::
3. ሰዓት 17:55 እቲ ፓይሎት ዳግማይ ምስቶም ኮንትሮልታወር ብምርኻብ: እቲ በረራ ክቕጽሎ ከምዝኾነ ይሕብሮም:: ክወርድ ኣድላዪ ዝኾነሉ ምኽንያት: ነቲ ንሞተር ዝሽፍን ኣካላታ ስለዝተኸፍተ ኮይኑ: ድሓር ግን ኣግጢምና ብምዕጻውና: በረራና ክንቅጽል ጸገም ስለዘይነበረናን’ዩ ኢሉ::

ሸ. መርመራ

ንግሆ ዕለት 7.3.1978 ሓደ ላዕለዋይ መርማሪ ኮሚቴ
ብምቛም: እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ክምርምርን:
ኩሎም ነቲ መርመራ ዝምልከቶም ሰባት ከኣ
ክሓትት ዕማም ተዋሂብዎ:: እቲ ጸሓፊ
ርክባትን ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ኣየርን ከኣ ክሳብ’ቲ
መርመራ ዝዛም: ከምዝድስክሉ ተገይሩ::
ድሕሪ ደቂቕን ጽጹይን መርመራታት: ብቐጥታ
ይኹን ብተዘዋዋሪ መገዲ: ዝምልከቶም ሲቪል ይኹኑ
ወተሃደር: ብምሕታት: እዚ ዝስዕብ ተገሊጹ:-

1. እታ ነፋሪት ከባቢ ሰዓት 19:30 ክትብገስ ከላ
ጸልማት ነይሩ:: (ኣብቲ ዕለት’ቲ ጸሓይ ሰዓት 19:26 ኢያ ዓሪባ::)
2. ኣብዚ ቦታ’ዚ „ስከጆ“ ነቶግቲ ይኹን:
ኣግራብ: የዕኑድ ኤለትሪክ: ዝኣመሰሉ ዕንቅፋታት የብሉን::
3. እቲ መሬት ኣእማን ዝበዝሖ’ኳ እንተኾነ: ዶራን
ክኸውን ይኽእል ኢዩ::
4. እቲ መበገሲ ቦታ: ካብ ፕሮጀክት ዋዲ ሱፍ ኣል-ዪን
1 ኪሜ. ጥራይ ርሒቑ ይርከብ::
5. ብመሰረት ዝተኣከቡ ሓበሬታታት: እታ ነፋሪት
ቅድሚ’ቲ ሓደጋ: ናብ ምዕራብ ገጻ ከምዝበረረት ኢያ::
6. እቲ ስብርባር ናይ’ታ ነፋሪት ግን ኣንፈቱ ንምብራቕ
ኢዩ ነይሩ:: እዚ ኸኣ እታ ነፋሪት ብ180 ዲግሪ
ኣንፈታ ከምዝቐየረት ኢያ::
7. እታ ነፋሪት ብጸጋማይ ወገና ኢያ ወዲቓ:: እዚ ናብ
ጸጋም ገጻ ከምዝተገምጠለት ዘረድእ ኢዩ::
8. ኩሉ ኣካላት ናይታ ነፋሪት: ብጀካ እቲ ዳሕረዋይ
ሮቶር: ሓዊ ረኺብዎ ኢዩ:: ታሕተዋይ ኣካላታ
ተሰባቢሩ ዓሰርተ ሜትሮ ርሒቑ ተረኺቡ:: ካብዚ
ዝረዳኣካ: እቲ ምፍንጫሉ: ሳዕቤን ግጭት ቀንዲ ሮቶርን ጭራ ናይታ ነፋሪትን ኢዩ:: ቀጺሉ: እቲ 30 ኪሎ ዝምዘን ቀንዲ መራኸቢ ኣካል (Dumpers): ከኣ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ገጹ 20 ሜትሮ ርሒቑ ተረኺቡ::
9. እቶም ኣብ መሬት ዝተረኽቡ ኣሰራት ከኣ: እቲ ቀንዲ ሮተር: ናብ መሬት ምስ ተላግዐ: ዝፈጠሮም ኢዩ:: እቶም ዝተረኽቡ ኣሰራት ኣብ ሓሙሽተ ቦታታት ፋሕ ኢሎም ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ: ኣብ ሓድሕዶም ናይ ሓደ-ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ነይርዎም::
10. እቲ ጸጋማይ „ሾክ-ኣብዞርበር“ ናይታ ነፋሪት ተረኺቡ ኢዩ:: እሱ ኸኣ ንወሽጢ ገጹ ከምዝተለውየ ትዕዘብ:: እዚ ዘረጋግጸልና ከኣ: እታ ነፋሪት ቅድሚ ምስ መሬት ምግጫዋ: ንጸጋም ገጻ ከምዝቐነነትን እቲ „ሾክ-ኣብዞርበር“ ምስ መሬት ከምዝተላግዐን ኢዩ::
11. እቲ ብሸነኽ የማን ምስ ዳሕረዋይ ሮተር ተገጢሙ ዝነበረ: „ኮሙተተር“ ጨሪሱ ንቕድሚት ተደፊኡ ጸኒሑ:: ካብዚ ንርድኦ: እቲ ቀዳማይ ፓይሎት: እታ ነፋሪት ንጸጋም ምስ ቀነነት ከቕንዓ ከምዝፈተነን: እቲ ኮሙተተር ናይ’ቲ ተሓጋጋዚ ፓይሎት ግን ብኣንጻሩ ዝቐንዐ ከምዝነበረ ኢዩ::
12. እቲ ብወገን የማን ዝነበረ „ሆሪዞንታል“ መዐቀኒ „ባላንስ“: 5 ዲግሪ ንቕድሚት: 70 ዲግሪ ንጸጋም የርእይ ነይሩ::
13. እቲ ብወገን ጸጋም ዝነበረ „ሆሪዞንታል“ ናይ ባላንስ መዐቀኒ: 4 ዲግሪ ንላዕሊ: 70 ዲግሪ ንጸጋም የርእይ ነይሩ::
14. እቲ ብወገን የማን ዝነበረ ተወሳኺ ኣፍ-ሳልቫታዮ ነዳዲ: ከኣ ንቡር ኣቀማምጣ ናይ 50% ነይርዎ::
15. እቲ የማናይ ኣመልካቲ ናይቲ መዘወሪ ኣብ 18 ደው ኢሉ ነይሩ:: እዚ ዘርእየና ከኣ: እቲ ፓይሎት ነታ ነፋሪት ንላዕሊ ከቕንዓ’ኳ እንተፈተነ: ብምእባያ ኣይሰለጦን::
16. እቲ የማናይን ጸጋማይን መሐበሪ (ሰዓት) ዙረት ሞተረ 180 ዙረት/ ንደቒቕ የርእይ ነይሩ:: እዚ ማለት ከኣ ሓይሊ ናይ’ቲ ሞተረ ደኺሙ ከምዝነበረ ኢዩ::
17. እቲ ኣብ’ቲ ኣብ ሳልቫታዮ ዘሎ መጠን ነዳዲ ዘርእይ መሐበሪ: እዚ ዝስዕብ ኣሃዛት መዝጊቡ ይርከብ:- ሀ. ሳልቫታዮ 1500 Ratl (=ኣስታት 450 ግራም)
ለ. ዳሕረዋይ 1000 Ratl ( >>)
ሐ. ማእከላይ 1200 Ratl (>>)
18. እቲ ክብታ ናይታ ነፋሪት ካብ መሬት
ዘርእይ መሐበሪ: ኣብቲ ትሑት ብራኸ ናይ 50 ጫማ የመልክት ነይሩ::

ተኽእሎታት ጠንቂታት ሓደጋ

ቀዳማይ ተኽእሎ:-
ኣብቲ ፈለማ እታ ነፋሪት ሞተር ተሲኡ ክትልዓል
ክትብል ከላ: ብሃንደበት ብልሽት ሞተር ከጋጥምን ሓዊ ክውላዕን ሓደ ኮይኑ። እዚ ኸኣ: ብሕልፊ’ቲ ነቲ ስርዓተ ኤለትሪክ ዝቆጻጸር ሞተር ቁ.1 ኣጋጢምዎ:: ብሰንኪ’ዚ ከኣ: ዙረት (ዑደት) ናይ’ቲ ቀንዲ ሞተረ ክንክን: እታ ነፋሪት ንጸጋም ገጻ ክትዕጸፍን ተገዲዳ::

ካልኣይ ተኽእሎ:-
ሓደ ክንፊ ናይ’ቲ ፕሮፐለር ይቑረጽ:: በዚ ምኽናያት: ከም ልሙድ: እታ ነፋሪት ሚዛና ስለተጥፍእ: በቲ ንምዝዋራ ዘገልግሉ ኣገባባት (መካኒዝምስ): ምቁጽጻራ ኣይከኣልን:: እዚ ተኽእሎ’ዚ በዞም ስዒቦም ዝጥቀሱ ፍጻሜታታት ይድገፍ:-
ካብታ ዝተሓማሸሸት ነፋሪት ርሒቑ ዝተረኽበ መራኸቢ መሳርሒ
እቲ ፕሮፐለር ናብ መሬት ክላጋዕ ከሎ: ካብቶም 6 ክንፍታት ናይቲ ፕሮፐለር: 5 ቀዳዳት ኣብ 5 ክንፍታት ምርካቦም
ካብቶም ቀንዲ ፕሮፐለር: ሓደ ካብታ ዝዓነወት ነፋሪት 200 ሜትሮ ወዲቑ ብምርካቡ::

ሳልሳይ ተኽእሎ:-
ብጸልማት ምኽንያት: ምርኣይ ብምስኣንን: ኣብ ግዜ ምትሳእ ሞተረ: ብዝፍጠር ዶረና: ሓደ ፓይሎት ሚዛኑ ከጥፍእ ስለዝኽእል’ዩ::

ውሳነ

መርማሪት ኮሚቴ:

ንኹሎም ምስ ናይ ምኻድን ምምላስን በረራ ኢድ ዝነበሮም ሲቪሊን ወተሃደራትን ድሕሪ ምሕታት
ኮሚቴ ነታ ነፋሪት ባዕሉ ብተክኒካዊ መገዲ ብብቕዓቶም ዝተረጋገጸ ተክኒሻናት ፍሉይ ኮሚቴ ብምቛም: ነቶም ዝተረኽቡ ስብርባር ኣካላትን ዝነበሩ መቆጻጸሪ ሰዓታት ምንባብን: ድሕሪ ምፍታሹ
እታ ነፋሪት ኣቐዲሙ ዝተገብረላ ፍተሻን: እቶም ፓይሎት ዝተዋህቦም መምርሒን ድሕሪ ምምርማር
ኩሎም ኣብ ቴፕ ዝተቐድሑ ዘተታት ድሕሪ ምስማዕ
ንኹሎም: ንበረራ ኣየር ዝምልከቱ ቅቡላት መምርሕታት ድሕሪ ምዕዛብ

እዚ ዝስዕብ ውሳኔ የሕሊፉ:-

1. እቲ ጸሓፊ ርኽኽብን ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ኣየር። ካብ ጠንቂ ዘጋጠመ ሓደጋ ነጻ ኢዮም::
2. እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ፓይሎታት: ወተሃደራዊ መምርሕታትን: ን ሲቪላውን ወተሃደራውን በረራ ኣየር ዝተዋህቡ ትእዛዛትን ኣፍሪሶም: ማለት ነቲ ብቀትሪ ወይ ብግዜ ብርሃን ጥራይ ክፍጸም ዝተመደበ በረራ: ብጸልማት ምብራሮም ኢዩ፣ እቲ ካብ ትሪፖሊስ ክብገሱሉ ዝተባህለ ግዜ (15:30 ሰዓት): ብኣስታት 2 ሰዓት ስለዝተዳናጎዩ: ሰዓት 17:27 ኢዮም ተበጊሶም:: በዚ ምኽንያት: እቲ ካብ ዋዲ ሱፍ ኣልጂን ዝተመደበ ሰዓት ምብጋስ ቀጻሊ በረራ’ውን ብምድንጓዩ: እዚ ብለይቲ ዝተፈተነ በረራ ክፍጸም ኣይነበሮን፣ ምኽንያቱ: ንናይ ጸልማት በረራ: ዝረኽብዎ ዝነበሩ ስልጠና ስለዘይዛዘሙ: ተመክሮኦም ድሩት’ዩ ነይሩ፣ ብውሑዱ: ከኣ ፍቓድ ክሓቱ ነይርዎም:: ኩሎም ዝተኻየዱ ዘተታት ከምዘረጋገጽዎ ግን: ፍቓድ በረራ ብዝኾነ ተኣምር ኣይምረኸቡን ነይሮም::
3. ካብቶም ልዒሎም ዝተዳህሰሱ ጥንቅታት ሓደጋ: እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ተኽእሎታት: ከም ጠንቂታት ክውሰዱ ዝኽእሉ ይመስሉ:: እታ መርማሪት ኮሚቴ: ነቲ ከም ካልኣይ ጠንቂ ተጠቒሱ ዘሎ ተኽእሎ: ትመርጽ:: ብተወሳኺ: እታ ኮሚቴ: ካልኦት: ካብዞም ተኽእሎታት’ዚኦም ወጻኢ: ጠንቂታት ኣለዉ ኢላ ኣይትኣምንን::

እቲ ዘተ ምስ ኣብቕዐ እቲ በረረኦም ኣቋሪጾም: ኣብ ዘለዉዎ ክሓድሩ’ሞ: ንጽብሒቱ በረረኦም ክቕጽሉ ተሓቲቶም:: በንጻሩ ግን: እቶም ልኡኻትን ሊብያውያን ኣሰነይቶምን: ኣብቲ ዝነበርዎ ቦታ መሕደሪ ስለዘይነበረ: ኣብ ትሪፖሊስ ንምዕራፍ: ጸቒጦም:: ክልቲኦም ፓይሎታት: እቲ በረራ ውሑስ: እታ ነፋሪት ከኣ ተተኣማምን ከምዝኾነት ኣረጋጊጾም:: ገለ: እንተኣጋጠመ ከኣ ኣምላኽ ዝበሎን ሓይሊ ጽሑፍቶን ጥራይ’ዩ::

ብዛዕባ’ዚ ሓደጋ’ዚ ኣመልኪተን ኣብ ምዕ. ጀርመንን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ዝርከባ ማዕከናት ዜና: እዚ ዝስዕብ ዜና ጽሒፈን ከምዝነበረ ኣብቲ መጽሓፍ ተገሊጹ ኣሎ:-

ቦን 29.3.1978
መራሒ ሊብያ: ሞኣመር ጋዳፊ: ብዛዕባ’ታ ንሓላፊ ፕሮፖጋንዳ ምብ/ጀርመን ቨርነር ላምበርስ ሒዛ ዝወደቐት ሀሊኮፕተር ዝተኣልመ ሸርሒ: ይፈልጥ ከምዝነበረ’ዩ: ኣብዚ ካብ ቦን ዝተፈነወ ዜና ዝግለጽ ዘሎ:: እቶም ነቲ ሸርሒ ዝኣለሙ ሰባት: ነቲ ሮተር ናይታ ሀሊኮፕተር ስለዘዝለቕዎ: ሞት ናይ ወዲ 48 ዓመት ላምበርስ ዘስዓበ ሸርሒ ምዃኑ: ጋዳፊ ከምዝፈልጥ: ጋዜጣ “ቢልድ ሳይቱንግ” ካብ ቦን ኣቃሊዓ::
ከምዝተሓበረ ዕለት 6.3.78 ሞኣመር ጋዳፊ: ኣብ ሓደ ተንዳ: ምስ ወከልቲ ሆነከር ርክብ ኣካይዱ ነይሩ:: ከባቢ ሰዓት 20:30 ከኣ ነቶም ኣጋይሽ ሒዙ: ናብታ ስራሓት ሶቭየት ሕብረት ዝኾነት 16 ሰብ ትሕዝ ሀሊኮፕተር ይኸይድ:: ዕላማ ኸኣ ብሓባር ናብ ትሪፖሊስ ንምብራር ኢዩ::
ጽንሕ ኢሉ ግን: ሓደ ኣባል ጸጥታ: ናብ ጋዳፊ ብምቕራብ: ኣብ እዝኑ ገለ ሕሹኽ ኢሉዎ:: ድሕሪኡ ጋዳፊ ካብ ላምበርስ „ ብዝኾነ ድሓር ኣብ ትሪፖሊስ ክንራኸብ ኢና::“ ኢሉ ኣፋንይዎ:: ጋዳፊ ምስ ናይ ቀረባ ኣማኻሪኡ ጃሉድ: ኣብ ሓንቲ ፐጆ 504 ተሰቒሎም ክኸዱ ከለዉ: ስክፍታ ዘይነበሮ ላምበርስ ከኣ ምስ 10 ኣባላት ኣሰነይቱ: ናብታ ሀሊኮፕተር ደይቦም: በረረኣ ትጅምር:: ሓደ 30 ሜትሮ ከኣ ንላዕሊ በሪራ:: እታ ሀሊኮፕተር ንጸጋም ገጻ ክትበርር ምስ ፈተነት ከኣ: ከም እምኒ ካብ ላዕሊ ንመሬት ጥብ ኢላ ብምውዳቕ: ሽዑንሾኡ ብምቅጻላ ኸኣ ኩሎም እቶም ተሳፊሮማ ዝነበሩ ጨሪሶም ሓሪሮም:: ጋዳፊ ነዚ ካብ ማዕዶ ተዓዚብዎ:: ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ከኣ: ሓደ ሚኒስተር ዝርከቦም ገለ 60 ዝኾኑ መኮንናት ሓይሊ ኣየር ከምዝእሰሩ ጌሩ:: እዚ ማለት ከኣ ብዋጋ ህይወት ላምበርስን 10 ካልኦት ግዳያትን: ከኣ ንኹሎም ተቐናቐንቱ ብሓደ ጽፍዒት ክሕምሽሾም ፈቲኑ::

ኣብ ናይ 29.3.1978 ሕታሙ: ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ: ነዚ ኣብ ሊብያ ዘጋጠመ ድንገት ኣመልኪቱ። እዚ ዝስዕብ ዜና ገሊጹ:-

ሕቡራት መግስታትት ኣመሪካ: ከምዝገለጸቶ: ጋዳፊ ኣንጻሩ ካብ ዝተሓስበ ሽርሒ ክድሕን ከሎ: 4 ደቂ ምብራቕ ጀርመን ግን ግዳያት ከምዝኾኑ ዝብል ሓበሬታ ከምዘሎ: ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ገሊጻ::
„ኮሎኔል ሙኣመር ጋዳፊ: መራሒ ሰውራ ሊብያ: ንምቕታል ዝተኣልመ ግን ዝፈሸለ ናይ ዕለት 6.3.78 ሸርሒ ከምዝነበረ: ብሳዕቤኑ ግን ክልተ መራሕቲ ደሳዊ ሰልፊ ምብ/ጀርመን ኣብቲ ሓደጋ ተቐቲሎም: ክብሉ ወግዓውያን ወከልቲ መንግስቲ ኣመሪካ ገሊጾም:: ናብ ዋሺንግቶን ዝመጹ ሓበሬታታት ከምዝገለጽዎ: ጋዳፊ ብምኽንያት ዑደት ልኡኽ ምብራቕ ጀርመን ኣብ ሀሊኮፕተር ተሰቒሉ: ንሓደ ሕርሻዊ ፕሮጀክት ክበጽሑ ኣብዝበርሩሉ ግዜ ሓደ ነታጒ ክፍንጀር ኢዩ ነይሩ’ቲ መደብ:: እዚ ዘይተረጋገጸ ዜና ከምዝገለጾ: እታ ሀሊኮፕተር እንዳበረረት ከላ ከባቢ ሰዓት 8:30 እቲ ነታጒ ተፈንጂሩ:: እዚ ፍጻሜ’ዚ ኣመልኪቶም ማዕከናት ዜና ምብ/ጀርመን ይኹኑ ሊብያ: ኣብቶም ዝስዓቡ መዓልትታት ኣይሓበሩን:: ምዕራባውያን ዲፕሎማሰኛታት ከምዝሓበርዎ ግን: ድሕሪ’ቲ ሓደጋ ሀሊኮፕተር: ብዛዕባ ምእሳር ብዙሓት ላዕለዎት መኮንናት ሓይሊ ኣየር ገሊጾም:: ዕላማ ናይቲ ፈተነ-ቅትለት ሊብያውያን መኮንናት ዝሕተትሉ ኮይኑ: ን ኮሎኔል ጋዳፊ ንምቕታል ከምዝነበረ ዝብል ርእይቶ: ኣብ ሞንጎ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ: ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ከምዘሎ ይገልጹ::

…..ይቕጽል

Eritrea: Geneva Mission Statement on Enhanced...

The Eritrean news is a glimpse of the history of...

Various activities in connection with March 8

العمل المتواصل – تعزيز للروح المعنوية نحو...

Commemoration of Operation Fenkil concludes

Commemoration of Operation Fenkil Opens