July 18, 2011

ካብ ሰነዳት ታሪኽ

ካብ ሰነዳት ታሪኽ

ሃብትኣብ ጽገ
ሓሙሻይ ክፍሊ

ብዛዕባ ሞት ቨርነር ላምበርስ

ጸብጻብ መርመራ ሓደጋ ሀሊኮፕተር

ሀ. እቶም ፓይሎታት:-

1. ካፕተን ናይታ ነፋሪት ስዒድ ሙፍታሕ ሂልሚ
– ስልጠና ከም ቀዳማይ ፓይሎት ናይ Bell 47 ዝበሃላ
ዓይነት ሀሊኮፕተር ኣብ ምዕራብ ጀርመን ብዕለት 26.02.1967
– ጸኒሑ ኣብ Bell 206 : Aloutte 3 ዝተባህላ ነፈርቲ ሰልጢኑ
– ኣብ መጨረስታ 1972 ኣብ ሱፐርቪሎን ዝተባህለት
ሀሊኮፕተር ብምስልጣን: ክሳብ ዕለተ ሞቱ ኣብአን
ኣገልጊሉ::
– መዳልያ ጀማህርያ ብዕለት 1.9.1970 ረኺቡ
– መዳልያ ናይ እሙን ኣገልግሎትን ቅኑዕ መሪሕነትን
ብዕለት 17.9.1974
– 1901 ሰዓታት በረራ
– ብብርሃን ጥራይ ናይ ምብራር ብቕዓት

1. መጀር ሓይሊ ኣየር መሓመድ ዓብዱሰላም ዛውላ
– ስልጠና ናይ Aloutte 2 ዝተባህላ ነፈርቲ ኣብ ፈረንሳ
– ምስታፍ ኣብ ትምህርቲ ብዛዕባ ሱፐርቪሎን
ሀሊኮፕተር: ድሕሪኡ ከኣ ከም ተሓጋጋዚ ፓይሎት
ናይ’ዛ ነፋሪት’ዚኣ ብዕለት 9.9.1973
– ብዕለት 16.3.1973 ከም ቀዳማይ ፓይሎት ናይ’ዛ
ሱፐርቪሎን ሰነድ ምስክር ረኺቡ
– 724 ሰዓታት በረራ
– ምስታፍ ኣብ ሓደ ትምህርቲ በረራ: (ኣብ ግዜ ሞቱ
ዛጊት ዘይተፈጸመ ዝነበረ ትምህርቲ)

ለ. ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ካልኦት መኮንናት
– ማብሩክ
– ሃሱና

ሐ. ተጎዓዝቲ
1. ልኡኻት ጀርመናውያን መሓዙት ብር ሕብርIIII
– ቨርነር ላምበርስ (ኣባል ፖሊት-ቢሮ: ጽሓፊ
ማእከላይ ሽማግለ ሰልፊ ምብ/ጀርመን)
– ፓውል ማርኮቭስኪ (ኣባል ማእከላይ ሽማግለ
ናይቲ ሰልፊ
– ኣርሚን አርንስት (ተርጓሚ)
– ሽፕረምበርግ (ፎቶ-ጋዘጠኛ)

መ. ሊብያውያን ኣሰነይቲ
– በን ኣመር (ጸሓፊ ርክባት)
– ኣቡ ሻኩር (ሓላፊ ፕሮቶኮል)
– ኣል ዙዋይዪ (ኣባል ፕሮቶኮል)

ሰ. እቲ ሓደጋ
1. እታ ሱፐርቪሎን ትበሃል ሀሊኮፕተር: ኣብ ጸሓይ ዕራርቦ ዕለት 6.3.1978 ሰዓት 17:27 ተበጊሳ:: እዚ ከኣ ካብቲ ፈለማ ተሓሲቡ ዝነበረ ሰዓት 15:30 ግዜ ምብጋስ: ብሓደ ሰዓት ሓምሳን ሰለስተን ደቂቕ ደንጉያ ተበጊሳ ማለት’ዩ:: ምኽንያት ናይ’ዚ ምድንጓይ እቶም ክጓዓዙ ዝተባህሉ ልኡኻት ጀርመን: ካብ በኒ ዋሊድ ናብቲ 45 ኪ.ሜ. ርሒቑ ዝርከብ ዋዲ ሱፋ ኣልዪን ዘሎ መዕለቢ ነፈርቲ ኣብ ምምጻእ ብምድንጓዮም ኢዩ::
2. ሰዓት 17:35 እቲ ፓይሎት ነቶም ኣብ ትሪፖሊስ ዝርከቡ ኣባላት ኮንትሮልታወር መልእኽቲ ብምስዳድ: ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊስ 7 ኪ.ሜ. ንደቡብ ኣብዘሎ ቦታ ክዓልብ ከምዝግደድ ኣፍሊጥዎም:: ካብዚ ዝተላዕለ ንዐኦም ተባሂላ ካልእ ሀሊኮፕተር ተጠሊባ::
3. ሰዓት 17:55 እቲ ፓይሎት ዳግማይ ምስቶም ኮንትሮልታወር ብምርኻብ: እቲ በረራ ክቕጽሎ ከምዝኾነ ይሕብሮም:: ክወርድ ኣድላዪ ዝኾነሉ ምኽንያት: ነቲ ንሞተር ዝሽፍን ኣካላታ ስለዝተኸፍተ ኮይኑ: ድሓር ግን ኣግጢምና ብምዕጻውና: በረራና ክንቅጽል ጸገም ስለዘይነበረናን’ዩ ኢሉ::

ሸ. መርመራ

ንግሆ ዕለት 7.3.1978 ሓደ ላዕለዋይ መርማሪ ኮሚቴ
ብምቛም: እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ክምርምርን:
ኩሎም ነቲ መርመራ ዝምልከቶም ሰባት ከኣ
ክሓትት ዕማም ተዋሂብዎ:: እቲ ጸሓፊ
ርክባትን ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ኣየርን ከኣ ክሳብ’ቲ
መርመራ ዝዛም: ከምዝድስክሉ ተገይሩ::
ድሕሪ ደቂቕን ጽጹይን መርመራታት: ብቐጥታ
ይኹን ብተዘዋዋሪ መገዲ: ዝምልከቶም ሲቪል ይኹኑ
ወተሃደር: ብምሕታት: እዚ ዝስዕብ ተገሊጹ:-

1. እታ ነፋሪት ከባቢ ሰዓት 19:30 ክትብገስ ከላ
ጸልማት ነይሩ:: (ኣብቲ ዕለት’ቲ ጸሓይ ሰዓት 19:26 ኢያ ዓሪባ::)
2. ኣብዚ ቦታ’ዚ „ስከጆ“ ነቶግቲ ይኹን:
ኣግራብ: የዕኑድ ኤለትሪክ: ዝኣመሰሉ ዕንቅፋታት የብሉን::
3. እቲ መሬት ኣእማን ዝበዝሖ’ኳ እንተኾነ: ዶራን
ክኸውን ይኽእል ኢዩ::
4. እቲ መበገሲ ቦታ: ካብ ፕሮጀክት ዋዲ ሱፍ ኣል-ዪን
1 ኪሜ. ጥራይ ርሒቑ ይርከብ::
5. ብመሰረት ዝተኣከቡ ሓበሬታታት: እታ ነፋሪት
ቅድሚ’ቲ ሓደጋ: ናብ ምዕራብ ገጻ ከምዝበረረት ኢያ::
6. እቲ ስብርባር ናይ’ታ ነፋሪት ግን ኣንፈቱ ንምብራቕ
ኢዩ ነይሩ:: እዚ ኸኣ እታ ነፋሪት ብ180 ዲግሪ
ኣንፈታ ከምዝቐየረት ኢያ::
7. እታ ነፋሪት ብጸጋማይ ወገና ኢያ ወዲቓ:: እዚ ናብ
ጸጋም ገጻ ከምዝተገምጠለት ዘረድእ ኢዩ::
8. ኩሉ ኣካላት ናይታ ነፋሪት: ብጀካ እቲ ዳሕረዋይ
ሮቶር: ሓዊ ረኺብዎ ኢዩ:: ታሕተዋይ ኣካላታ
ተሰባቢሩ ዓሰርተ ሜትሮ ርሒቑ ተረኺቡ:: ካብዚ
ዝረዳኣካ: እቲ ምፍንጫሉ: ሳዕቤን ግጭት ቀንዲ ሮቶርን ጭራ ናይታ ነፋሪትን ኢዩ:: ቀጺሉ: እቲ 30 ኪሎ ዝምዘን ቀንዲ መራኸቢ ኣካል (Dumpers): ከኣ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ገጹ 20 ሜትሮ ርሒቑ ተረኺቡ::
9. እቶም ኣብ መሬት ዝተረኽቡ ኣሰራት ከኣ: እቲ ቀንዲ ሮተር: ናብ መሬት ምስ ተላግዐ: ዝፈጠሮም ኢዩ:: እቶም ዝተረኽቡ ኣሰራት ኣብ ሓሙሽተ ቦታታት ፋሕ ኢሎም ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ: ኣብ ሓድሕዶም ናይ ሓደ-ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ነይርዎም::
10. እቲ ጸጋማይ „ሾክ-ኣብዞርበር“ ናይታ ነፋሪት ተረኺቡ ኢዩ:: እሱ ኸኣ ንወሽጢ ገጹ ከምዝተለውየ ትዕዘብ:: እዚ ዘረጋግጸልና ከኣ: እታ ነፋሪት ቅድሚ ምስ መሬት ምግጫዋ: ንጸጋም ገጻ ከምዝቐነነትን እቲ „ሾክ-ኣብዞርበር“ ምስ መሬት ከምዝተላግዐን ኢዩ::
11. እቲ ብሸነኽ የማን ምስ ዳሕረዋይ ሮተር ተገጢሙ ዝነበረ: „ኮሙተተር“ ጨሪሱ ንቕድሚት ተደፊኡ ጸኒሑ:: ካብዚ ንርድኦ: እቲ ቀዳማይ ፓይሎት: እታ ነፋሪት ንጸጋም ምስ ቀነነት ከቕንዓ ከምዝፈተነን: እቲ ኮሙተተር ናይ’ቲ ተሓጋጋዚ ፓይሎት ግን ብኣንጻሩ ዝቐንዐ ከምዝነበረ ኢዩ::
12. እቲ ብወገን የማን ዝነበረ „ሆሪዞንታል“ መዐቀኒ „ባላንስ“: 5 ዲግሪ ንቕድሚት: 70 ዲግሪ ንጸጋም የርእይ ነይሩ::
13. እቲ ብወገን ጸጋም ዝነበረ „ሆሪዞንታል“ ናይ ባላንስ መዐቀኒ: 4 ዲግሪ ንላዕሊ: 70 ዲግሪ ንጸጋም የርእይ ነይሩ::
14. እቲ ብወገን የማን ዝነበረ ተወሳኺ ኣፍ-ሳልቫታዮ ነዳዲ: ከኣ ንቡር ኣቀማምጣ ናይ 50% ነይርዎ::
15. እቲ የማናይ ኣመልካቲ ናይቲ መዘወሪ ኣብ 18 ደው ኢሉ ነይሩ:: እዚ ዘርእየና ከኣ: እቲ ፓይሎት ነታ ነፋሪት ንላዕሊ ከቕንዓ’ኳ እንተፈተነ: ብምእባያ ኣይሰለጦን::
16. እቲ የማናይን ጸጋማይን መሐበሪ (ሰዓት) ዙረት ሞተረ 180 ዙረት/ ንደቒቕ የርእይ ነይሩ:: እዚ ማለት ከኣ ሓይሊ ናይ’ቲ ሞተረ ደኺሙ ከምዝነበረ ኢዩ::
17. እቲ ኣብ’ቲ ኣብ ሳልቫታዮ ዘሎ መጠን ነዳዲ ዘርእይ መሐበሪ: እዚ ዝስዕብ ኣሃዛት መዝጊቡ ይርከብ:- ሀ. ሳልቫታዮ 1500 Ratl (=ኣስታት 450 ግራም)
ለ. ዳሕረዋይ 1000 Ratl ( >>)
ሐ. ማእከላይ 1200 Ratl (>>)
18. እቲ ክብታ ናይታ ነፋሪት ካብ መሬት
ዘርእይ መሐበሪ: ኣብቲ ትሑት ብራኸ ናይ 50 ጫማ የመልክት ነይሩ::

ተኽእሎታት ጠንቂታት ሓደጋ

ቀዳማይ ተኽእሎ:-
ኣብቲ ፈለማ እታ ነፋሪት ሞተር ተሲኡ ክትልዓል
ክትብል ከላ: ብሃንደበት ብልሽት ሞተር ከጋጥምን ሓዊ ክውላዕን ሓደ ኮይኑ። እዚ ኸኣ: ብሕልፊ’ቲ ነቲ ስርዓተ ኤለትሪክ ዝቆጻጸር ሞተር ቁ.1 ኣጋጢምዎ:: ብሰንኪ’ዚ ከኣ: ዙረት (ዑደት) ናይ’ቲ ቀንዲ ሞተረ ክንክን: እታ ነፋሪት ንጸጋም ገጻ ክትዕጸፍን ተገዲዳ::

ካልኣይ ተኽእሎ:-
ሓደ ክንፊ ናይ’ቲ ፕሮፐለር ይቑረጽ:: በዚ ምኽናያት: ከም ልሙድ: እታ ነፋሪት ሚዛና ስለተጥፍእ: በቲ ንምዝዋራ ዘገልግሉ ኣገባባት (መካኒዝምስ): ምቁጽጻራ ኣይከኣልን:: እዚ ተኽእሎ’ዚ በዞም ስዒቦም ዝጥቀሱ ፍጻሜታታት ይድገፍ:-
ካብታ ዝተሓማሸሸት ነፋሪት ርሒቑ ዝተረኽበ መራኸቢ መሳርሒ
እቲ ፕሮፐለር ናብ መሬት ክላጋዕ ከሎ: ካብቶም 6 ክንፍታት ናይቲ ፕሮፐለር: 5 ቀዳዳት ኣብ 5 ክንፍታት ምርካቦም
ካብቶም ቀንዲ ፕሮፐለር: ሓደ ካብታ ዝዓነወት ነፋሪት 200 ሜትሮ ወዲቑ ብምርካቡ::

ሳልሳይ ተኽእሎ:-
ብጸልማት ምኽንያት: ምርኣይ ብምስኣንን: ኣብ ግዜ ምትሳእ ሞተረ: ብዝፍጠር ዶረና: ሓደ ፓይሎት ሚዛኑ ከጥፍእ ስለዝኽእል’ዩ::

ውሳነ

መርማሪት ኮሚቴ:

ንኹሎም ምስ ናይ ምኻድን ምምላስን በረራ ኢድ ዝነበሮም ሲቪሊን ወተሃደራትን ድሕሪ ምሕታት
ኮሚቴ ነታ ነፋሪት ባዕሉ ብተክኒካዊ መገዲ ብብቕዓቶም ዝተረጋገጸ ተክኒሻናት ፍሉይ ኮሚቴ ብምቛም: ነቶም ዝተረኽቡ ስብርባር ኣካላትን ዝነበሩ መቆጻጸሪ ሰዓታት ምንባብን: ድሕሪ ምፍታሹ
እታ ነፋሪት ኣቐዲሙ ዝተገብረላ ፍተሻን: እቶም ፓይሎት ዝተዋህቦም መምርሒን ድሕሪ ምምርማር
ኩሎም ኣብ ቴፕ ዝተቐድሑ ዘተታት ድሕሪ ምስማዕ
ንኹሎም: ንበረራ ኣየር ዝምልከቱ ቅቡላት መምርሕታት ድሕሪ ምዕዛብ

እዚ ዝስዕብ ውሳኔ የሕሊፉ:-

1. እቲ ጸሓፊ ርኽኽብን ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ኣየር። ካብ ጠንቂ ዘጋጠመ ሓደጋ ነጻ ኢዮም::
2. እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ፓይሎታት: ወተሃደራዊ መምርሕታትን: ን ሲቪላውን ወተሃደራውን በረራ ኣየር ዝተዋህቡ ትእዛዛትን ኣፍሪሶም: ማለት ነቲ ብቀትሪ ወይ ብግዜ ብርሃን ጥራይ ክፍጸም ዝተመደበ በረራ: ብጸልማት ምብራሮም ኢዩ፣ እቲ ካብ ትሪፖሊስ ክብገሱሉ ዝተባህለ ግዜ (15:30 ሰዓት): ብኣስታት 2 ሰዓት ስለዝተዳናጎዩ: ሰዓት 17:27 ኢዮም ተበጊሶም:: በዚ ምኽንያት: እቲ ካብ ዋዲ ሱፍ ኣልጂን ዝተመደበ ሰዓት ምብጋስ ቀጻሊ በረራ’ውን ብምድንጓዩ: እዚ ብለይቲ ዝተፈተነ በረራ ክፍጸም ኣይነበሮን፣ ምኽንያቱ: ንናይ ጸልማት በረራ: ዝረኽብዎ ዝነበሩ ስልጠና ስለዘይዛዘሙ: ተመክሮኦም ድሩት’ዩ ነይሩ፣ ብውሑዱ: ከኣ ፍቓድ ክሓቱ ነይርዎም:: ኩሎም ዝተኻየዱ ዘተታት ከምዘረጋገጽዎ ግን: ፍቓድ በረራ ብዝኾነ ተኣምር ኣይምረኸቡን ነይሮም::
3. ካብቶም ልዒሎም ዝተዳህሰሱ ጥንቅታት ሓደጋ: እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ተኽእሎታት: ከም ጠንቂታት ክውሰዱ ዝኽእሉ ይመስሉ:: እታ መርማሪት ኮሚቴ: ነቲ ከም ካልኣይ ጠንቂ ተጠቒሱ ዘሎ ተኽእሎ: ትመርጽ:: ብተወሳኺ: እታ ኮሚቴ: ካልኦት: ካብዞም ተኽእሎታት’ዚኦም ወጻኢ: ጠንቂታት ኣለዉ ኢላ ኣይትኣምንን::

እቲ ዘተ ምስ ኣብቕዐ እቲ በረረኦም ኣቋሪጾም: ኣብ ዘለዉዎ ክሓድሩ’ሞ: ንጽብሒቱ በረረኦም ክቕጽሉ ተሓቲቶም:: በንጻሩ ግን: እቶም ልኡኻትን ሊብያውያን ኣሰነይቶምን: ኣብቲ ዝነበርዎ ቦታ መሕደሪ ስለዘይነበረ: ኣብ ትሪፖሊስ ንምዕራፍ: ጸቒጦም:: ክልቲኦም ፓይሎታት: እቲ በረራ ውሑስ: እታ ነፋሪት ከኣ ተተኣማምን ከምዝኾነት ኣረጋጊጾም:: ገለ: እንተኣጋጠመ ከኣ ኣምላኽ ዝበሎን ሓይሊ ጽሑፍቶን ጥራይ’ዩ::

ብዛዕባ’ዚ ሓደጋ’ዚ ኣመልኪተን ኣብ ምዕ. ጀርመንን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ዝርከባ ማዕከናት ዜና: እዚ ዝስዕብ ዜና ጽሒፈን ከምዝነበረ ኣብቲ መጽሓፍ ተገሊጹ ኣሎ:-

ቦን 29.3.1978
መራሒ ሊብያ: ሞኣመር ጋዳፊ: ብዛዕባ’ታ ንሓላፊ ፕሮፖጋንዳ ምብ/ጀርመን ቨርነር ላምበርስ ሒዛ ዝወደቐት ሀሊኮፕተር ዝተኣልመ ሸርሒ: ይፈልጥ ከምዝነበረ’ዩ: ኣብዚ ካብ ቦን ዝተፈነወ ዜና ዝግለጽ ዘሎ:: እቶም ነቲ ሸርሒ ዝኣለሙ ሰባት: ነቲ ሮተር ናይታ ሀሊኮፕተር ስለዘዝለቕዎ: ሞት ናይ ወዲ 48 ዓመት ላምበርስ ዘስዓበ ሸርሒ ምዃኑ: ጋዳፊ ከምዝፈልጥ: ጋዜጣ “ቢልድ ሳይቱንግ” ካብ ቦን ኣቃሊዓ::
ከምዝተሓበረ ዕለት 6.3.78 ሞኣመር ጋዳፊ: ኣብ ሓደ ተንዳ: ምስ ወከልቲ ሆነከር ርክብ ኣካይዱ ነይሩ:: ከባቢ ሰዓት 20:30 ከኣ ነቶም ኣጋይሽ ሒዙ: ናብታ ስራሓት ሶቭየት ሕብረት ዝኾነት 16 ሰብ ትሕዝ ሀሊኮፕተር ይኸይድ:: ዕላማ ኸኣ ብሓባር ናብ ትሪፖሊስ ንምብራር ኢዩ::
ጽንሕ ኢሉ ግን: ሓደ ኣባል ጸጥታ: ናብ ጋዳፊ ብምቕራብ: ኣብ እዝኑ ገለ ሕሹኽ ኢሉዎ:: ድሕሪኡ ጋዳፊ ካብ ላምበርስ „ ብዝኾነ ድሓር ኣብ ትሪፖሊስ ክንራኸብ ኢና::“ ኢሉ ኣፋንይዎ:: ጋዳፊ ምስ ናይ ቀረባ ኣማኻሪኡ ጃሉድ: ኣብ ሓንቲ ፐጆ 504 ተሰቒሎም ክኸዱ ከለዉ: ስክፍታ ዘይነበሮ ላምበርስ ከኣ ምስ 10 ኣባላት ኣሰነይቱ: ናብታ ሀሊኮፕተር ደይቦም: በረረኣ ትጅምር:: ሓደ 30 ሜትሮ ከኣ ንላዕሊ በሪራ:: እታ ሀሊኮፕተር ንጸጋም ገጻ ክትበርር ምስ ፈተነት ከኣ: ከም እምኒ ካብ ላዕሊ ንመሬት ጥብ ኢላ ብምውዳቕ: ሽዑንሾኡ ብምቅጻላ ኸኣ ኩሎም እቶም ተሳፊሮማ ዝነበሩ ጨሪሶም ሓሪሮም:: ጋዳፊ ነዚ ካብ ማዕዶ ተዓዚብዎ:: ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ከኣ: ሓደ ሚኒስተር ዝርከቦም ገለ 60 ዝኾኑ መኮንናት ሓይሊ ኣየር ከምዝእሰሩ ጌሩ:: እዚ ማለት ከኣ ብዋጋ ህይወት ላምበርስን 10 ካልኦት ግዳያትን: ከኣ ንኹሎም ተቐናቐንቱ ብሓደ ጽፍዒት ክሕምሽሾም ፈቲኑ::

ኣብ ናይ 29.3.1978 ሕታሙ: ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ: ነዚ ኣብ ሊብያ ዘጋጠመ ድንገት ኣመልኪቱ። እዚ ዝስዕብ ዜና ገሊጹ:-

ሕቡራት መግስታትት ኣመሪካ: ከምዝገለጸቶ: ጋዳፊ ኣንጻሩ ካብ ዝተሓስበ ሽርሒ ክድሕን ከሎ: 4 ደቂ ምብራቕ ጀርመን ግን ግዳያት ከምዝኾኑ ዝብል ሓበሬታ ከምዘሎ: ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ገሊጻ::
„ኮሎኔል ሙኣመር ጋዳፊ: መራሒ ሰውራ ሊብያ: ንምቕታል ዝተኣልመ ግን ዝፈሸለ ናይ ዕለት 6.3.78 ሸርሒ ከምዝነበረ: ብሳዕቤኑ ግን ክልተ መራሕቲ ደሳዊ ሰልፊ ምብ/ጀርመን ኣብቲ ሓደጋ ተቐቲሎም: ክብሉ ወግዓውያን ወከልቲ መንግስቲ ኣመሪካ ገሊጾም:: ናብ ዋሺንግቶን ዝመጹ ሓበሬታታት ከምዝገለጽዎ: ጋዳፊ ብምኽንያት ዑደት ልኡኽ ምብራቕ ጀርመን ኣብ ሀሊኮፕተር ተሰቒሉ: ንሓደ ሕርሻዊ ፕሮጀክት ክበጽሑ ኣብዝበርሩሉ ግዜ ሓደ ነታጒ ክፍንጀር ኢዩ ነይሩ’ቲ መደብ:: እዚ ዘይተረጋገጸ ዜና ከምዝገለጾ: እታ ሀሊኮፕተር እንዳበረረት ከላ ከባቢ ሰዓት 8:30 እቲ ነታጒ ተፈንጂሩ:: እዚ ፍጻሜ’ዚ ኣመልኪቶም ማዕከናት ዜና ምብ/ጀርመን ይኹኑ ሊብያ: ኣብቶም ዝስዓቡ መዓልትታት ኣይሓበሩን:: ምዕራባውያን ዲፕሎማሰኛታት ከምዝሓበርዎ ግን: ድሕሪ’ቲ ሓደጋ ሀሊኮፕተር: ብዛዕባ ምእሳር ብዙሓት ላዕለዎት መኮንናት ሓይሊ ኣየር ገሊጾም:: ዕላማ ናይቲ ፈተነ-ቅትለት ሊብያውያን መኮንናት ዝሕተትሉ ኮይኑ: ን ኮሎኔል ጋዳፊ ንምቕታል ከምዝነበረ ዝብል ርእይቶ: ኣብ ሞንጎ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ: ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ከምዘሎ ይገልጹ::

…..ይቕጽል

President Isaias met and held talks with Russian...

Joint Press Statement following the visit by the...

Eritrea elected to the UN Human Rights Council

Italian Prime Minister conducts official visit to...

Sustainable Development Goal 16 –...

STATEMENT BY HIS EXCELLENCY MR. OSMAN SALEH...