October 10, 2013

ካብ ሰነዳት ታሪኽ

ካብ ሰነዳት ታሪኽ

ካብ ሰነዳት ታሪኽ

ሃብትኣብ ጽገ
ሳልሳይ ክፍሊ

IV ስለያዊ ሓገዝ
ምብ/ ጀርመን ኣብ ስለያዊ መደብ’ውን ንወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ንምድጋፍ ተዋሲኣ ኢያ:: እዚ ኸኣ: ነቲ ብመንግስቱ ዝቐረበ ጻውዒት ብቐጥታ ንምድጋፍ ከምዝኾነ ይግለጽ:: ምእንት’ዚ ከኣ: እቲ ልክዕ ዕለቱ ድኣ ኣይፍለጥን’ምበር ኣብ ሓጋይ 1977 ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ውዕል ተፈሪሙ:: በዚ ውዕል መሰረት: ምብ/ጀርመን ኣማኸርትን: ኪኢላታትን ብምልኣኽ: ንምምሕዳራትን በዓል-መዝታትን ኢትዮጵያ ዘድልዮም ፍሉያት ዕማማት ከፍጽሙሎም ምእንቲ: ብዙሕ ስልጣናትን መሰላትን ክወሃቦም መደብ ወጺኡ:: ምብ/ጀርመን: ነቶም ኪኢላታት ዘድልዮም ምወላ ክትሽፍን ከላ: ንዐኦም ዘድልዮም መሳርሕታት ካብኣ ዝመጸ ኮይኑ: ብመሰረት ንግዳዊ ውዕላት ክልቲአን ሃገራት ክኸውን ተረዳዲአን:: እቶም: ኣማኸርቲ ብቐጥታ ንመንግስቱ ክረኽብዎ ከምዝኽእሉ ተገይሩ:: ብውዕል መሰረት: እዞም ኣማኸርቲ’ዚኦም ፍሉይ ተራ ዘለዎም ኢዮም:: ዓንቀጽ 2 ናይ’ቲ ውዕል ከምዝገልጾ: እቶም ኣማኸርቲን ኪኢላታትን ኣባላት ኤምባሲ ምብ/ጀርመን ኮይኖም ክርኣዩ: ግን ዲፕሎማስያዊ መዝነት ዘይብሎም ክኾኑን: ኣብቲ ሊስታ ዲፕሎማስያውያን ከኣ ከይምዝገቡን ይሕብር:: ብወገን: ማሕበርነታዊት ኢትዮጵያ ከኣ: ንኹሎም’ቶም ኣማኸርትን ኪኢላታትን: ውልቃዊ ሓለዋን: እቲ ንኹሎም ወጻእተኛታት ዲፕሎማሰኛታት ዝወሃብ „ኢሙኒቲ“ ክትህቦም ተወሲኑ:: ብግብሪ ክርአ ከሎ ከኣ: እቶም ንኣባላት ስለያ ምብ/ጀርመን ዝተዋህቦም መሰላትን ተራን: ልክዕ ከምቶም ኣማኸርቲ ገዛእትን ሓውሲ ገዛእትን ሃገራት: ዝወሃቦም ዝርአ ኢዩ:: ነቲ ንስለያዊ ትካላት ኢትዮጵያ ዝኸውን ቀረብ መሳርሕታት ካብ ምብ/ጀርመን ዝምልከት: ብ25.9.1977 ሓደ ንግዳዊ ውዕል: ኣብ ሞንጎ ክልቲአን መንግስትታት ተፈሪሙ:: ኣብዚ ውዕል’ዚ ሚኒስትሪ ሃገራዊ ጸጥታ ምብ/ጀርመን: ከም 1ይ መሻርኽቲ ተመዝጊቡ ክርከብ ከሎ: ዝተፈላለየ መሳርሕታት: ነቲ ኣብቲ ውዕል ተመዝጊባ ዘላ 2ይቲ መሻርኽቲ ማሕበርነታዊ ኢትዮጵያ: ክሸጠላ ተሰኒዱ ኣሎ:: ነዚ መሸጣ’ዚ ዘሳልጥ „ንግዳዊ ትካል ፎሩም“ ዝብል ትካል ምብ/ጀርመን ከካይድ ተወሲኑ:: እዚ ኣብቲ ውዕል: ብንጹር ትካል ምብ/ጀርመን ምዃኑ ተመዝጊቡ ዝርከብ ትካል: ነዚ ቀረብ ስለያዊ መሳርሕታት ምብ/ጀርመን ከተግብር ተመዚዙ::
ገለ ካብቲ መሳርሕታት:-
5 ረድዮ መቐበልን መልኣኽን ሓጺር ማዕበል SEG 15 D
5 ረድዮ FM ማእከላይ UFS 605
35 ረድዮ FM ኣብ መኪና ዘተተኽለ መደበር-ረድዮ
UFS 603
250 ስልኪ-ኣልቦ ረድዮ UFT 420
30 ቻርጀር 20
ዋጋ መግዓዚ ደሚርካ: ጠቕላላ ዋጋ ናይ’ዚ ንብረት’ዚ ኣስታት 230,000.= ዶላር ኣመሪካ ይኸውን:: እዚ ንብረት’ዚ ብሚኒስትሪ ሃገራዊ ጸጥታ ተዳልዩ ንሰደድ ተቐሪቡ:: ካብኦም ከኣ ብትካል ፎሩም ናብ ኢትዮጵያ ተላኢኹ:: ብዕለት 19.11.1977 ናብ ወደብ ዓሰብ በጺሑ:: እቲ ኣብ ሓጋይ (ብኤውሮጳዊ ወቕቲ) ናብ ኢትዮጵያ ዝተላእከ ጉጅለ ኣማኸርቲ: ብለውትናንት ጀነራል ናይበር ዝምራሕ ኮይኑ: ካልኦት ብዙሓት ዓሰርተታት ሰባት ዝሓቖፈ ነይሩ:: እዚ ጉጅለ’ዚ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት መንግስቲ ኢትዮጵያ: ኣዝዩ ኣጠቓላሊ ጽልዋ ከምዝነበሮ ዝብል ገምጋም ምዕራባውያን ተዓዘብቲ: በዚ ልዒሉ ዝተጠቕሰ ውዕል ብተዘዋዋሪ መገዲ ይረጋገጽ:: ክሳብ ሕጂ ግን: ብዛዕባ ንጥፈታት ናይ’ዚ ጉጅለ’ዚ: ኣብ ኣርካይቭ ምብ/ጀርመን: ዘሎ ሓበሬታ ኣዝዩ ሒደት ጥራይ ኢዩ:: እዚ ጉጅለ’ዚ: ጸላኢ ዝቆጻጸረን ከተማታት ከመይ ኣብ ኢድካ ተእትወን ዝብል መጽናዕቲ ኣካይዱ ይበሃል:: ብተወሳኺ: እዚ ጉጅለ ኣማኸርቲ’ዚ: ኣብ ኣዲስ ኣበባን እቶም “ተነጸልቲ” ዝቆጻጸርዎን ቦታታት ኮይኖም ነጢፎም ይበሃል:: እቲ ፍሉይ ኣተኩሮ ዝነበሮ ትንታነ: እቲ ብዛዕባ’ቲ ብምዕራብ ጀርመን ዝተዋህበ ዝተባህለ መሳርሕታትን ዕጥቅን ናይቶም ኤርትራውያን “ተቓወምቲ” ኢዩ:: ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ግን: ብዛዕባ’ዚ ዝርዝራዊ ጸብጻባት ስለያዊ ስርሒታት ዳርጋ ኣይርከቡን ኢዮም:: ካብዚ ዝተላዕለ ንብድሕሪ ሕጂ ተዋሳኺ መጽናዕትታት ክካየዱ ከድሊ ኢዩ::

I. ምዕጋት (blocking) ህ.
.ሓ.ኤ.

1. ትርጉም ዲፕሎማሲ
ማዕረ ማዕረ’ቲ ምሃብ ነገራዊ ሓገዝ: ምብ/ጀርመን: ኣብ
ዲፕሎማስያዊ መዳይ’ውን ንወተሃደራዊ ስርዓት
ኢትዮጵያ ንምሕጋዙ ነጢፋ ኢያ:: ንኣብነት: ኣብ ሞንጎ
ሓርነታዊ ምንቅስቓሳት ኤርትራን ደርግን: ብምእታው
ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምጻእ ማእከላይ ተራ ክትጻወት
ጺዒራ ኢያ::
ትርጉም ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘተ: ንኢትዮጵያ ብሩህ
ኢዩ:: ብቀንዱ: ድሕሪ’ቲ ሰውራ 1974: እቲ ዝነበረ
ኣማራጺታት: ነቲ አትኒካዊ ባህላዊ ብዙሕነትን ምስ
ፍሉይ መንግስትን ኢትዮጵያ ዘተ ኣካይድካ ምቕባል:
ወይከኣ ሓደ ጉጅለ ነቲ ስልጣን ብምብሓት: ብወልቀ-
መላኽነት ነቶም ካልኦት ጉጅለታት እንዳስገደድካ
ምኻድ ዝብል ኢዩ:: ካብዘን ክልተ ኣማራጽታት
ኣየነይተን ምኽታል ዝብል ሕቶ: ኣብቲ ውጽኢት
ናይቲ: ኣብ ሞንጎ’ተን ዝተፈላለያ ዓሌታትን ብሄራትን
ዝካየድ ርክባትን ዘተታን ዝምርኮስ ኢዩ:: እዚ ኸኣ:
እቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝነበረ ጽልእታት ኣብ
ግምት ክኣቱ ከሎ: ቀሊል ኣይኮነን::

ኣብዚ ኸኣ እቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያንን ተጋሩን ብሓደ ወገን: ወከልቲ ማእከላይ ዞባታት ኢትዮጵያ (መብዛሕትኦም ኣምሓሩ) በቲ ካልእ: ዝህሉ ዘተታት ወሳኒ ተራ ነይርዎ:: እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቕሱ ተቐማጦ: ኣብ ምቛም ሃገራዊ ቅርጺ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ: ኣብቲ ዞባ ኸኣ ብፍላይ: ዓቕሚ ከምዘለዎም ትዕዝብቲ ዝተገብረሉ ኢዩ:: ስለዚ: ከም ኣገደስቲ ጉጅለታት: እቲ ኣብ ሞንጎኦም ዝግበር ዘተ: ንመጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ንምውሳን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ::
ካብቲ ዘሎ ሰነዳት ማሕበርነታዊ ሰልፊ ጀርመን (ማ.ሰ.ጀ.) ክበርሃልና ከምዝኽእል: ነቲ ክሳብ ሽዑ ዝነበረ ረብሓን ንጥፈታትን ናይ ዝተፈላለዩ ተዋሳእቲ ናይ’ዚ ዘተታት: ብንጹር ክፍለጥ ከምዝኽእል ኢዩ:: እዚ ገምጋም’ዚ ብፍላይ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ጉዳያት ክጠቓለል ይኽእል:-
– ረብሓን መርገጺን ምብ/ጀርመን
– ረብሓን መርገጺን ናይተን ብቐጥታ ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃ ኣትየን ዝነበራ ሃገራት ከም ሊብያን: የመንን
– ረብሓን መርገጺን ወድባት ኤርትራ (ህ.
.ሓ.ኤ.:
ተ.ሓ.ኤ.-ሰ.ባ.: ተ.ሓ.ኤ.-ህ.ሓ.
.)
ብዘይካ’ዚ: እቲ ኣብ ሞንጎ ማሕብረነታዊ ሰልፊ ጀርመንን (ማ.ሰ.ጀ.) ውድባት
ኤርትራን: ከምኡ’ውን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝካየድ ዝነበረ ዘተታት:
ብተዛማዲ ምክትታሉ ይከኣል:: ብወገን: ኤርትራውያን ክህሉ ዝኽእል
መግለጽታት እንተዝርከብ ከኣ: እቲ ኣፍልጦ ምሉእ ምኾነ ነይሩ::

2. እቲ ርክባት ከመይ ከምዝቖመ:
እቲ ኣብ ሞንጎ ምብ/ጀርመንን ውድባት ኤርትራን ዝተገብረ ርክብ: ንኽፍጸም ዘበርከተ ኣብ ካርቱም ዝነበረ ቤ.ጽ. ግንባር ሓርነት ፍልስጤም (
.ሓ.ፍ.) ኢዩ:: ሓደ „ኣዝዩ ምስጢር“ ዝተባህለ: ማ.ሰ.ጀ. ምስ ኤርትራውያን ናይ ዘካየዶ ዘተታት: ሰነድ: እዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ኣለዎ:- ነቲ ርክብ ህ.
.ሓ.ኤ.ን ማ.ሰ.ጀ.ን: ክውን ንምግባር ተራ ዝነበሮ: ሓላፊ ቤ.ጽ.
.ሓ.ፍ.(ኣል ፋታሕ) ኣብ ካርቱም ኮይኑ: ኣብቲ ጉዳይ ካብ ቤ.ጽ.
.ሓ.ፍ.(ኣል ፋታሕ) ካይሮ: ዝመጸ ወኪል’ውን ተዋሲኡ ኢዩ:: ኣብዚ ክግምገም ከምዝተኻእለ:
.ሓ.ፍ. ንህ.
.ሓ.ኤ. ብንጥፈት ከምዝድግፍን: ብመገዲ ቤ.ጽ.
.ሓ.ፍ.: ካርቱም ከኣ: እቲ ምትሕብባር ክልቲአን ግምባራት ከምዝውደብን ኢዩ:: እቲ ብወገን ኤርትራውያን (ብሕልፊ ናይ ህ.
.ሓ.ኤ.) ዝነበረ ቀንዲ ድልየት. ዘተ ምስ ምብ/ጀርመን ከምዝስዕብ ተሰኒዱ ኣሎ:: ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ሞንጎ ህ.
.ሓ.ኤ. ተ.ሓ.ኤ ብሓባር ንምድማዕን ንምትሕብባርን ዝሕግዝ ዘተታት ይካየዱ ነይሮም:: “እዚ ዘተታት’ዚ እንተፈሺሉ: ተ.ሓ.ኤ. ምስ ጉጅለ ዑስማን ሳልሕ ሳበ ክትጽጋዕ ትጽቢት ዝግበረሉ ኢዩ:: እዚ ጉጅለ’ዚ: ብሓገዝ ስዑዲ ዓረብን ሱዳንን ሓድነት ኩለን ኤርትራውያን ውድባት ንምምጻእ ዝጽዕት ኢዩ:: ካብዚ ዝተላዕለ ህ.
.ሓ.ኤ. ከም እንኮ ገስጋሲት ውድብ: ኣብ ልዕሊኣ ዝመጽእ ጸቕጢ እንዳወሰኸ ይመጽእ:: ስለዚ: እቲ ብወገን ህ.
.ሓ.ኤ. ዘሎ: ኣብ ሃገራት ዓረብ መሻርኽቲ ናይ ምርካብ ሓያል ድልየት: ብዘይካ
.ሓ.ፍ. ንህ.
.ሓ.ኤ. ፖለቲካዊ ዕላማኣ ምሉእ ተፈላጥነት ዝህብ ስለዘይነበረ ኢዩ::
እዚ ኩነት’ዚ ከኣ ንመሪሕነት ምብራቕ ጀርመን: ንወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ንምድጋፍ: ጽቡቕ መበገሲ ነጥቢ ገይሩ ዝገመቶ ይመስል::

3. ብዛዕባ’ቲ ኩነታትን ዕላማታት ናይ’ቲ ዘተን ዝነበረ ገምጋም መሪሕነት
ምብ/ጀርመን
ናይ’ቲ ኩነታትን ዕላማታት ዘተን ዝነበረ ገምጋም
ምብ/ጀርመን መበገሲኡ: ኣብ ሓደ ዕለቱ ብልክዕ
ዘይተመዝገበ ሰነድ: ምናልባት ብ ቨርነር ላምበርስ
(Werner Lamberz) ወይ ሀርማን ኣክሰን (Hermann Axen)
ዝተጻሕፈ ክኸውን ዝኽእል: ብዝርዝር ሰፊሩ ከምዘሎ „ኣብዚ
እዋን’ዚ እቲ ንሰውራ ኢትዮጵያ ዘሰግኦ ቀንዲ ሓደጋ: ካብ
ኤርትራ ዝብገስ ከምዝኾነ ኢና ንሕና ንኣምን“ ይብል እቲ
ነቲ ጽሑፍ ዝጸሓፈ:: ኣብ ዝሓለፈ ዕለታት ሃጸይነት: ኤርትራ

ካብ ኢትዮጵያ ንምፍንጫልን ኣብትሕቲ ደገፍቲ ሃጸይነት ዝኾኑ ባእታታት ትመሓደር ዝተፈልየት ሃገር ኤርትራ ንምምስራት ጻዕርታት የካይድ ኣሎ:: በቲ በጺሑና ዘሎ ሓበሬታ: ነጻነት ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክእወጅ’ዩ ዝብል ኢዩ:: ኣድሓርሓርቲ ስርዓታት ዓረብ: ብፍላይ ስዑዲ ዓረብ: ግብጺ: ሱዳን ዘቖመኦ ስሉሳዊ ኮሚቴ: ዝደፍእሉ ዘለዎ: ብዘተኣዊ መገዲ ፍታሕ ንኸይመጽእ ንምኹላፍ ኢዩ:: ነቲ ብዑስማን ሳልሕ ሳበ ዝምራሕ ጉጅለ ተ.ሓ.ኤ.-ህ.
.ሓ.: ብጽዑቕ ክድገፍዎን ኣብ ኤርትራ ከም ውድብ ከቑምዎን ይጽዕሩ ኣለዉ::
ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ከኣ: ነቲ ሃጸያዊ መደባት ብሃናጺ ዝኾነ መገዲ ንምፍሻሉ: ንጉዳይ ኤርትራ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክርከበሉ ምጽዓር ኣገዳሲ ኢዩ:: ሕመረት ናይ’ዚ ጻዕሪ’ዚ ከኣ: ነጻነት ኤርትራ: ብበይናዊ መገዲ ከይእወጅ ኢዩ::

ስለዚ’ዩ ከኣ: ማሕበርነታዊ ሓድነታዊ ሰልፊ ጀርመን: ምስ ሓርነታዊ ምንቅስቓሳት ኤርትራ ርክብ ብምግባር: ብዛዕባ ኣድላይነት ፖለቲካዊ ፍታሕ ከእምነን ዝፈተነ::
ዕላማ ናይ’ዚ ዘተታት’ዚ ከምዚ ዝስዕብ ይግለጽ „ እቲ ፈለማ ክግበር ዘለዋ ጻዕሪ: ነተን ምንቅስቓሳት ኤርትራ ፈናጭልካ: ነቶም ገስገስቲ ብመገዲ ዘተ ምስ ሰውራ ኢትዮጵያ ከምዝቋረን ምግባር ኢዩ:: እዚ ግን ቀሊል ከምዘይኮነ ብሩህ ኢዩ:: ምኽንያቱ: እቶም ገስገስቲ ሓይልታት ኤርትራ’ውን ነቲ ን 16 ዓመታት ዝኣክል: ኣንጻር መስፍናዊ ስርዓት ሃይለስላሴ ዝተኻየደ ቃልሲን ታሪኽን ኤርትራ ክነጽግዎ ኣይክእሉን ኢዮም:: ስለዚ: እሳቶም’ውን እንተኾኑ ነቲ ንነጻነትን ንሓርነትን ዘሎ ትምኒት ኤርትራውያን ኣብ ግምት እንተዘይኣእትዮም: ነብሶም ከምዝንጽሉ ይፈልጡ ኢዮም::

ስለዚ: ኣብቲ ዘተታት: ከም ስልቲ ኣቐዲሞም እቶም ዝተሓላለኹን ወይ ዝፈላልዩን ሕቶታት ክቐርቡ የብሎምን:: (….) ኣብ ክንድኡ: እቲ ተመሳሳሊ ርእይቶታት ዝርከበሎም ነጥብታት ምእካብን: ካብኣቶም ብምብጋስ ከኣ ነቲ ናይ ዘይምትእምማን ኩነት ምቕያሩ ኢዩ: (….)
ትሕዝቶ ዕላማታት ምብ/ጀርመን: ኣብ ምፍታሕ ጉዳይ ኤርትራ ክርአ ከሎ: ብቀንዱ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምጥርናፋ ኢዩ:: ካብዚ ብምብጋስ: ኣብ ሓደ ብ ክላውስ ቪለርዲንግስ (Klaus Willerdings) ብዕለት 30.1.1978 ዝቐረበ ወረቐት: ንምፍታሕ ሽግር ኢትዮጵያን ኤርትራን: ሰለስቲ ተኽእሎታት ቀሪቦም: 1. ኤርትራ ከም ርእሳ ተመሓድር ዞባ 2. ንኤርትራ ኣብ ፈደረሽን ምእታው 3. ንኤርትራ ኣብ ኮንፈደረሽን ምእታዋ ዝብሉ ኢዮም::

„እቲ ንኤርትራ መሰል ርእሰ-ምሕደራ“ ምሃብ ማለት -ይብል ቪለርዲንግስ – ነጻ ፖለቲካዊ ህላዉነት ዘለዋ ሃገር ዘይኮነትን ውሻጣዊ ጉዳያ ከም ኮማዊ ምሕደራ: ኮማዊ ቤት ፍርዲ: ባህላዊ: ትምህርታዊ ጥዕናዊ ፖሊሲ: ዘፍቅድ ጥራይ ኢዩ።

እቲ ፈደረሽን ክበሃል ከሎ ከኣ: ብክልሰ-ሓሳብ ብዙሕ መለክዕታት ሓደ ሃገር ዝሓቖፈ ኮይኑ: ልዑላውነት ዘይብሉ ኢዩ:: ንኣብነት ጉዳያት ምክልኻል: ጉዳያት ወጻኢ: ፋይናንስ ዝኣመሰሉ: በቲ ማእከላይ መንግስቲ ክምርሑ ከለዉ: እቶም ካልኦት ግን በቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢዩ:: ናይ በይንኻ ቅዋም: ባይቶ: መንግስቲ: ቤት ፍርዲ: ፖሊስ: ባጀት ዘፍቅድ ኢዩ።
ሓደ ኮንፈደረሽን ከኣ: ብኣህጉራዊ ሕጊ ርእሱ ዝኽኣለ መንግስቲ ኣቚምካ: ጉዳያት ወጻኢኻን ሰራዊትካን ፋይናንስካን ባጤራኻን ባዕላኻ ተካይደሉ ምሕደራ ኢዩ። እተን ኣብ ኮንፈደረሽን ዝኣትዋ ሃገራት ናይ ሓባር መራሒ ፕረሲደንት ብምምራጽ ኢየን ዝልለያ

ካብዘን ሰለስተ ምርጫታት: መንግስቲ ምብ/ጀርመን ነየነይተን ከምዝመርጽ ኣብቲ ጽሑፍ ኣይገልጽን ኢዩ:: ኣብቲ ጽሑፍ ተገሊጹ ከምዘሎ ግን: እቲ ኣብ ወሳኔታት ሕቡራት ሃገራት ናይ 1950 ዘሎ ክርአ ከሎ: ኤርትራ ሓንቲ ነጻን ርእሳ ዝኸኣለትን ምስ ኢትዮጵያ ከኣ ብፈደራላዊ ስርዓት ዝተኣሳሰረት: ኣሃዱ ከምዚሪኣ ተጠቒሱ ኣሎ:: እዚ ካብ ሓንቲ ርእሰ-ምሕደራ ጥራይ ካብ ዘለዋ ንላዕሊ ኢዩ:: ካብዚ ዝተላዕለ: ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮ መርገጺ: ማለት ኤርትራ መሰል ድሩት ርእሳ-ምሕደራ ንምሃብ: ብተዘዋዋሪ መገዲ ዝጋራጮ ርእይቶ ምዃኑ የአንፍት:: ምናልባት: ንወከልቲ ማ.ሓ.ሰ. ጀርመን: ኣብ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን: ከምቲ ኣብ 1914 ዝነበረ ሞደል ሃገር ንግስነት ጀርመን: ወይ ከኣ ነቲ ካብ 1949 ኣብ ምዕራብ ጀርመን ዝነበረ ዝምድናታት ፈደራላዊ መንግስቲታት ዝመስል ፍታሕ ንምምጻእ ይፍትኑ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ ኢዮም:: ማለት እተን ፈደራላዊ ዞባታት ናይቲ ሃገር ብዙሕ ርእሰን ዝኽእላሉ ህላውነት ሃልየወን: ነንሓድሕደን ግን ብሓያል ማእከልነት ዝተጠምራ ክኾና ኢዩ::

ኣብ መስርሕ ናይ’ቲ ዘተ: እቲ ሰልፊ ምብ/ጀርመን: ናይ ገዛእ ርእሱ ተበግሶ ሒዙ ክንቀሳቐስ ተራእዩ:: ማለት ክልቲአን ወገናት: ሰለስተ ነጥብታት ከተግብራ ርእይቶ ኣቕሪቡ: 1. ኣንጻር ሓድሕድካ ዝካየድ ፕሮፖጋንዳ ደው ክብል 2. ምቁራጽ ውግእ 3. ነቲ ቅጥዒ ምቁራጽ ተኹሲ ዘመሓድርን: ነቲ ንምጽዋዕን ኣስመራን ዘራኽብ መስመር ዘኽፍትን: ኮሚሽን ምቛም::
እዚ ተበግሶ’ዚ ናይ ክልቲኡ ወገን ረብሓ ዘንጸባርቕ ኢዩ:: እቲ መስመር ምጽዋዕ-ኣስመራ „ምኽፋት“ ዝብል ርእይቶ ግን ሰልፊ ምብራቕ ጀርመን ብቐዳምነት ንረብሓ ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ከምዝሰርሕ ስለዘሪኢ: ከም ዘይሻራዊ ወገን ክርአ ዘኽእሎ ዕድል ኣጽቢብዎ ኢዩ::

ብዘይንሱ ግን: እቶም ምብ/ጀርመናውያን መራሕቲ ናይ’ቲ ዘተ: ሚስተር ቨርነር ላምበርስ: ሚስተር ፓውል ማርኮቭስኪ: ዘሕዝን ኩነታት ገጢምዎም:: ክልቲኦም ኣብ ሊብያ ሓደጋ ሀሊኮፕተር ስለዘጋጠሞም: ኣብኡ ሞይቶም:: ኣብ ሞንጎ’ዚ ሓደጋ’ዝን ፖሊሲ ምብ/ጀርመን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ርክብ ክህሉ ከምዝኽእል ዝግመት ኢዩ:: እቲ ዘተኣሳስሮ ግን ብደቂቕ እንታይ ከምዝኾነ: ቀጻሊ መጽናዕቲ ክካየደሎ ዘለዎ ጉዳይ ኢዩ::
…..ይቕጽል

President Isaias returned home concluding working...

President Isaias held talks with President Al Sisi

President Isaias Afwerki on working visit to Egypt

President Isaias Afwerki returned home concluding...

President Isaias arrives in Khartoum

Eritrean nationals commemorate Martyrs Day