October 4, 2013

ካብ ሰነዳት ታሪኽ ሃብትኣብ ጽገ- ራብዓይ ክፍሊ

ካብ ሰነዳት ታሪኽ
ሃብትኣብ ጽገ- ራብዓይ ክፍሊ

ካብ ሰነዳት ታሪኽ  ሃብትኣብ ጽገ- ራብዓይ ክፍሊ

4.ውድባት ኤርትራ
ካብ ሰነዳት ሰልፊ ምብ/ ጀርመን ክረአ ከምዝኽእል: እተን ውድባት ኤርትራ ኣብ ዕላምአን ፍልልይ ከምዘይብለን ኢዩ:: ማለት ንኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ነጻ ንምውጻእ ኢዩ:: እቲ ፍልልየን ኣብ ኤትኒካዊ-ሃይማኖታዊ መሰረታተንን ናይ ወጻኢ ርክባተንን ኢዩ::

ሳላ’ቲ ምስ መሓመድ ስዒድ ናውድ: ምኽትል ኣቦ-ወንበር ELF-PLF ዝተገብረ ዘተ ከም ዝተረዳእናዮ: ናይ ሰለስቲአን ውድባት ኤትኒካዊ-ሃይማኖታዊ ዓይነት መሰረታተን ከምዝስዕብ ኢዩ:: እዚ ብኡኡ ዝተዋህበ መግለጺታት: ምናልባት ብቀንዱ ነቶም ን ELF-PLF ዝምዉሉ ዘገድስ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ኢዩ:: ELF-PLF በተን ካልኦት ኤርትራውያን ውድባት: ከም ሓንቲ ናብ ድሑራት ሃገራት ዓረብ ክትጽጋዕ ትፍትን ገይረን ኢየን ዝገልጸኣ:: ከምዚ ዓይነት ምጉት ግን ኣብ ክዉን ማሕበርነታዊት (real socialist) ሃገር ምብራቕ ጀርመን: ቀጥታዊ ዝኾነ „ትርጉም“ እኳ እንተዘይብሉ: ነቲ ኣብ መንጎ’ተን ውድባት ዘሎ ኣብ ሓደሓደ መዳያት ጭቡጥ ፍልልይ ብኸፊል የንጸባርቕ:: ብተወሳኺ: ክንግንዘቦ ዘለና: ናውድ ገዲም ኣባል ደሳዊ ሰልፊ ሱዳን ከምዝነበረን: ኣብ ሓምሳታት ከኣ በቲ ሰልፊ ብዝተዋህቦ ተልእኾ: ምስተን ውድባት ኤርትራ ክሰርሕ ኢዩ:: ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ናብተን ኣሓት ሰልፍታት ዝበሃላ ሓበሬታ ከተሓላልፍ ከሎ: በቲ ንዕኡ „ሓቂ“ ዝብሎ ከምዝኾነ ርዱእ ኢዩ::
እስከ ንናውድ ንስምዓዮ: „ኣብ ELF-PLF“ ይብል እሱ „80% ኣመንቲ ኢስላም ክኾኑ ከለዉ 20% ኣመንቲ ክርስትና ኢዮም:: ኣብ ህ.
.ሓ.ኤ. ከኣ 90% ኣመንቲ ክርስትና: 10% ኣመንቲ ኢስላም ኢዮም:: ኣብ ተ.ሓ.ኤ.- ሰ.ባ. ከኣ 50% ኢስላም 50% ክርስትያን ኢዮም:: እዚ ፍልልያት’ዚ ዘስዓበ ሓደ ፍሉጥ ፖሊሲ መሪሕነት ህ.
.ሓ.ኤ. ኢዩ:: „ኣፈወርቂ (ብርእይቶ ናውድ) ኣብ ውድብ ህ.
.ሓ.ኤ. እንዳበርተዐ ብዝኸይድ ኣገባብ ክርስትያን ብምውዳቡ: ብሃይማኖታዊ ጠንቂ ኣብ ሞንጎ ክርስትያንን ኣስላምን ምፍንጫላት ከይመጽእ ሻቕሎቱ ይገልጽ (…) ናውድ ምስ’ዚ ኣተሓሒዙ ንኣፈወርቂ: ኣብ መጻኢ ከም ኤርትራዊ ፒየር ገማይል (Pierre Gemayel (…) ክኸውን ይኽእል ኢዩ“ ኢሉ ይገልጾ::
እቲ ናይ ወጻኢ ዝምድናታት ናይ ሰለስቲአን ውድባት ከምዚዝስዕብ ክግለጽ ይከኣል:-
ELF-PLF ምስ መብዛሕትአን ሃገራት ዓረብ ርክብ ኣለዋ:: ብፍላይ ምስ ሶርያን ዒራቕን:: እዚ ማለት ከኣ ምስተን ብዓሳውያን ሃገራት ዓረብ ዝጠበቐት ኢያ::
ህ.
.ሓ.ኤ. ብዝያዳ ምስ ሃገራት ዓረብ ከም ሊብያ: የመን: ኣልጀርያ: ከምኡ’ውን ምስ ውድባት ዓረብ ከም PFLO: DFLP: PFLP: ደሳዊ ሰልፊ ሱዳን ዝምድናታት ነይርዋ:: እዚ ማለት ከኣ: ህ.
.ሓ.ኤ. ብርእይቶኣ: ምስተን „ጸጋማውያን“ ትብለን ሃገራት ዓረብ ትዛመድ ማለት ኢዩ:: ካብዚ ብምብጋስ ከኣ: ግብጽን ስዑዲ ዓረብን ከም ኣድሓርሓርቲ ሃገራት ትሪአን::
እቲ ቀንዲ ፍልልይ ናይ ሰለስቲአን ውድባት: ኣብ ኣምር ዓረባዊ ሃገራውነት ዘለወን መርገጺ ኢዩ:: „ኣብ ሓደ ሰነድ ሰፊሩ ዝርከብ: ርእይቶ ሓደ ወኪል ህ.
.ሓ.ኤ.: መርገጺ ሶርያን ዒራቕን ኣብ ልዕሊ ህ.
.ሓ.ኤ. ንጹር ኣይኮነን:: ወከልቲ ህ.
.ሓ.ኤ. ምስዘን ሃገራት’ዚአን ኣብ ዝገብርዎ ዘተታት: ዝተገንዘብዎ ነገር እንተሎ: ዒራቓዊ ሰልፊ ባዓስ: ኣብ ሕቶ ኤርትራ ትምክሕታዊ መርገጺ ከምዝኽተልን: ካብዚ ብምብጋስ ከኣ ንጉጅለ ዑስማን ሳልሕ ሳበ ከምዝድግፍን ኢዩ:: ፖሊሲ ሶማሊያ ኣብ ሕቶ ኦጋዴን ከኣ ብርእይቶ ህ.
.ሓ.ኤ.: ብክልተ ኣንፈታት ዝተጸልወ ኢዩ:: እቲ ትምክሕታዊ ኣንፈት ብሓላፊ ጸጥታ ሶማልያ (መሓመድ ሱሌማን?) ዝምራሕ ኮይኑ: ን¾ ግዝኣት ኢትዮጵያ ክዝመት ብቅሉዕ ጎስጓስ ዘካይድ ኢዩ:: እቲ ካልኣይ ኣንፈት ከኣ ብሰላማዊ መገዲ ብትግባረ መሰል ርእሰ ውሳነ ጉዳይ ኦጋዴን ክፍታሕ ኢዩ:: እዚ ፍታሕ’ዚ ግን መዕለቢኡ ኣብ መወዳእታ ናብ ሶማልያ ምጽንባር ከምዘስዕብ ርዱእ ኢዩ:: ዝበዝሑ ነበርቲ ናይቲ ኣውራጃ ሶማልያውያን ስለዝኾኑ: ነጻ ተኽእሎ ውሳነ እንተዝወሃቡ: ምስ ሶማልያ ምጽንባር ምመረጹ ነይሮም::
እቲ ኣብ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይ ሰለስቲአን ውድባት ዘሎ ፍልልይ: ንምግምጋም ዝበለጸ ብቕዓት ዘለዎም ሶቭየታውያን ኢዮም:: ተ.ሓ.ኤ.-ሰ.ባ. ማእከላይ ምዕራባውን ቦታታት ኤርትራ ይቆጻጸርዎ:: ኣስታት 30,000 ዕጡቓት ተጋደልቲ ኣለዉዎ:: ህ.
.ሓ.ኤ. ሰሜናዊ ምብራቕ ኤርትራን ዝቆጻጸር ኮይኑ: 12000 ዕጡቓት ተጋደልቲ ኣለዉዎ:: ኣብዚ እዋን’ዚ ከኣ: ሓይልታቶም ኣብ ኣፍደገ ኣስመራን ምጽዋዕን ዓሪዶም ይርከቡ:: ELF-PLF ግን 3500 ወተሃደራት ኣለዉዎ::
ምንጪ ናይ’ዞም ሓበሬታታ’ዚኦም ብልክዕ ካበይ ኢዩ: ዝፍለጥ ኣይኮነን:: ከም ርኡይ ዝውሰድ ግን: ደሳዊ ሰልፊ ሶቭየት ሕብረት ንግንባር ሓርነት ፍልስጤም ከም ምንጪ ሓበሬታ ይጥቀመሉ ከምዝነበረ ኢዩ:: ንኣብነት: ኣብ ሓደ ኣብ መንጎ ሰልፊ ምብ/ጀርመንን ደሳዊ ሰልፊ ሶቭ.ሕብረትን ዝተገብረ ኣኼባ: ብወከልቲ ሶቭ.ሕብረት: ምስኦም ጽቡቕ ዝምድና ዝነበሮ ኣቡ ኒዳል (ወኪል
.ሓ.ፍ.): ዝጸሓፎ ጸብጻብ ተነቢቡ:: ኣብቲ ጸብጻብ ከምዝተገልጸ: ኣቡ ኒዳል ንኤርትራ ከምዝበጽሓን ብጀካ ኣስመራን ምጽዋዕን ከኣ ዝተረፈ መሬት ኤርትራ: ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኤርትራውያን ከምዘሎ ኢዩ:: ገምጋም ባሕሪ ኤርትራ በታ ብኣፈወርቂ ትምራሕ ህ.
.ሓ.ኤ. ቁጽጽር ክግበረሉ ከሎ: ምዕራባዊ ወገን ኤርትራ ከኣ ብተ.ሓ.ኤ. (ኣብ ትሕቲ መሓመድ ኣሕመድ ናስር) ቁጽጽር ይግበረሉ::
ካልእ ዘገድስ’ውን እቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሓበሬታ ኮይኑ: ተ.ሓ.ኤ. ኣብ ከባቢ ዶብ ሱዳን ከምእትንቀሳቐስን: ኣብኡ ከኣ ብኣሁዳታት ከቢድ ብረት ሱዳን ሓገዝ ከምዝገበረላን ኢዩ:: ኣብቲ ሓበሬታ ግን: ካብተን ተ.ሓ.ኤ. ዝብል መጸዊዒ ዘለወን ውድባት ኣየነይተን ማለቶም ከምዝኾኑ ኣይፍለጥን:: ምናልባት ግን: እታ ብ ELF-PLF ትፍለጥ ክትከውን ትኽእል ኢያ:: ምኽንያቱ እሳ በተን ካልኦት ውድባት ምስ ኣድሓርሓርቲ ወነንቲ ነዳዲ ሃገራት ኣዕራብ ብምጽግዓ: ብአአን ትምወልን ኢለን ስለዝኸስኣ ኢዩ::
እቲ ናይ ገዛእ ርእሰይ ኣብ ልዕሊ’ዘን ሰለስተ ውድባት ገምጋም: ምስ’ቲ ናይ ሶቭየት ሕብረት ዝጋራጮ ኢዩ:: ተ.ሓ.ኤ.-ሰ-ባ. ትኹን ELF-PLF: ኣብቲ ምስ ሰልፊ ምብ/ጀርመን: ዝተኻየደ መስርሕ ዘተ: ብዛዕባ ወተሃደራዊ ዓቕመን ዝሃበኦ ዝኾነ ይኹን ቀጥታዊ ሓበሬታ ኣይነበረን:: ካብቲ ዝሃበኦ ሓበሬታ ክትርድኦ ትኽእል: እሳተን ኣብ ኤርትራ ኣገደስቲ ፖለቲካውን-ወተሃደራውን ባእታታት ምዃነን ጥራይ ኢዩ:: እዚ ኸኣ ብፍላይ ንተ.ሓ.ኤ.-ሰ.ባ. ይምልከት:: ህ.
.ሓ.ኤ. ግን ንወተሃደራዊ ዓቕማ ኣጉሊሓ ገሊጻቶ ኢያ:: ብመሰረት መግለጺኣ: 70% ካብ’ቲ „ሓራ“ ዝወጸ ቦታታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽራ ከምዝኾነ ኢዩ:: ካብ 20-25% ጥራይ ኣብ ትሕቲ ተ.ሓ.ኤ.-ሰ.ባ. ከምዝኾነ ሓቢራ:: ብዛዕባ’ቲ ልክዕ ገምጋም ዝምልከት: ካብቲ ናይ ሶቭ.ሕብረት: እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናብ ክውንነት ዝተጸግዐ ይመስል:: ምኽንያቱ: ድሕሪ 1978: ህ.
.ሓ.ኤ. ብተዛማዲ ኣብ ቅልጡፍ ግዜ: እታ እንኮ ወኪል ብረታዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ኤርትራ እንዳኾነት መጺኣ:: እዚ ክበሃል ከሎ ግን: እቲ ገምጋም ሶቭ.ሕብረት „ሓቅነት“ ጨሪሱ የብሉን ማለት ኣይኮነን:: ምኽንያቱ: ብሉጽ ውተሃደራዊ ብቕዓት ህ.
.ሓ.ኤ. ብዝተፈላለዩ ወገናት ተመስኪሩ ኢዩ::

5. እቲ መስርሕ ዘተ
እቲ ኣብ ሞንጎ ውድባት ኤርትራን: ሰልፊ ምብ/ጀርመንን:
መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ፋልማይ ዘተታት ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ 1978 ኣብ በርሊን ተፈጺሙ:: ብልክዕ ንምግላጽ ብዕለት1.2.1978: ብዕለት 23.3.1978: ከምኡ’ውን ብዕለት 10.6.1978::
ኣብ’ዚ ዘተታት’ዚ ኣገድስቲ ወከልቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ውድባትን መንግስትታትን ዝተሳተፍዎ ኮይኖም: እሳቶም ከኣ መሪሕ ተራ ዝነበሮም ኢዮም:: እዚ ማለት ከኣ: ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ከም ወከልቲ ምልኣኽ: እቲ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ ዕቱብነት ተዋሂብዎ ከምዝነበረ የሪአካ:: ብወገን ህ.
.ሓ.ኤ. ኢሰይያስ ኣፈወርቂ (ኣብ ጸብጻባት ሰልፊ ምብ/ጀርመን ኩሉግዜ ብ ሲያሲ ኣፎርቂ Siassi Aforki ይጽሓፍ ነይሩ): ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ: ኢብራሂም ዓፋ ተሳቲፎም:: ኣፈወርቂ: እዚ ሕጂ ፕረሲደንት ኤርትራ ዘሎ ክኸውን ከሎ: እቶም ካልኦት ኣገደስቲ ወከልቲ ህ.
.ሓ.ኤ. ኢዮም:: ንኢትዮጵያ ወኪሎም ዝነበሩ ከኣ ቢርሃኑ ባየን: ሽዋንዳኘ በለጠ ክኾኑ ከለዉ: ናብ መንግስቱ ሃይለማርያም ቅርበት ዘለዎም ኣገደስቲ ሰባት ነይሮም:: ሰልፊ ምብ/ጀርመን ከኣ ፈለማ ብ ቨርነር ላምበርስን ፓውል ማርኮቭስኪ ተወኪሉ ነይሩ:: ኣብ ቀጺሉ ዝሰዓበ ርክባት ከኣ ሀርማን ኣክሰንን ፍሪደል ትራፐን’ ውን ተኻፊሎም ኢዮም:: ላምበርስ እቲ ኣብ ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳያት ምብ/ጀርመን ማእከላይ ተራ ዝጻወትን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ጉዳያት – ከም ዘተ ምርኽኻብ ስልጣን ካብ ኡልብሪሽት ናብ ሆነከር – ከሳልጥ ዕማም ተዋሂብዎ ዝነበረ ኢዩ:: ምስ ሆነከር ኣዝዩ ቅርበት ስለዝነበሮ: ብድሕሪ ስዒቡ ስልጣን ክርከብ ተኽእሎ ኣሎ ዝብል ግምታት ነይሩ:: ኣክሰን’ውን ናብ ሆነከር ቅርበት ምስ ዝነበሮም ዝቑጸር ኣብ ርእሲ ምዃኑ: ኣብ ዝምድናታት ውጻኢ ናይቲ ሰልፊ ማእከላይ ተራ ነይርዎ ኢዩ::
ዛጊት ኣብቶም ኣፈናዊ ርክባት ከኣ: እቶም መርገጽታት ብመሰረቱ ዘይሳነዩ ምዃኖም ተራእዮም:: ብወገን ኢትዮጵያ: ኤርትራ ክትፍለ ዘይትኽል ኣካል ኢትዮጵያ ኢያ ክበሃል ከሎ: ብወገን ኤርትራውያን ከኣ: ኣብ ኤርትራ ሓድሽ „ሃገራዊ ሓድነት“ ቆይሙ ኢዩ ዝብል መርገጺ ነይርዎም:: ኢትዮጵያ: ነቶም ኤርትራውያን ከም ኣድሓርሓርቲ ክትገልጾም ከላ: እቶም ኤርትራውያን ግን ንነብሶም ከም ማክሳውያን-ለኒናውያን ይገልጽዋ ነይሮም:: ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ: ምስ ኢትዮጵያ ክቕጽል’ዩ ዝደሊ ክትብል ከላ ኢትዮጵያ: ኤርትራውያን ከኣ: ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር’ቲ ምጽንባር ምስ ኢትዮጵያ ከምዝኾነ ይገልጹ:: ክልቲኦም ወገን ሰላማዊ ፍታሕ ከምዝደልዩ’ኳ እንተገለጹ: ሓደ ነቲ ካልእ: ነቲ ግጭት ብወተሃደራዊ መገዲ ክፈትሖ ከምዝደሊ ይካሰሱ::
ብዝኾነ ግን: ክልቲኦም ወገን እቲ ዘተ ክቕጽልን: ሰልፊ ምብ/ጀርመን ከኣ መዛተዪ ዝኸውን ርእይቶ ከቕርብ ተረዳዲኦም::
ኣብቲ ዘተ: ብወገን ሰልፊ ምብ/ጀርመን ህ.
.ሓ.ኤ. ኣብ ቅድሚ ኢትዮጵያ ክትተዓጻጸፍ ጽዑቕ ዝኾነ ጸቕጢ ኣብ ርእሲኣ ይገብሩ ከምዝነበሩ ክትግንዘብ ትኽእል:: ኣብ ሓደ ጸብጻብ ሰልፊ ምብ/ጀርመን እዚ ዝስዕብ ተመዝጊቡ ይርከብ „ ኣብ ሓደ ዕጹው ብኣካል ዝተኻየደ ዘተ ኣብ ሞንጎ ብርሃኑ ባየ: ሲያሲ ኣፎርቂ: ቨርነር ላምበርስ: ኣብ ልዕሊ ወኪል ህ.
.ሓ.ኤ. ኣድላይነት ምርድዳእ ክቕበል ብተደጋጋሚ ጻዊዒት ተገይርሉ:: ቨርነር ላምበርስ ኣብዚ ኣጋጣሚ ከይተረፈ: ማሕበርነታውያን ሃገራት ንሰውራ ኢትዮጵያ ኩሉ ጉድናዊ ሓገዝ ክገብራሉ ምዃነን ብዘይጥርጥር ገሊጹ::“
እዚ ኸኣ ነቲ ዛጊት ኤርትራውያን ኣስተዊዒሎምሉ ዘለዉ ወተሃደራዊ ደገፍ: „ማሕበርነታውያን“ ሃገራት: ክቕጽልኦን ከበራትዕኦን ስለዝኾና: ንኤርትራውያን መርገጺኦም ክቕይሩ ኣፈራሪሀን::
እቲ ቀጺሉ ዝሰዓበ ካልኣይ ዘተ: ዘምጽኦ ጭቡጥ ውጽኢት ኣይነበሮን:: ከምቲ ኣብ ፋልማይ ኣኼባ ዝነበረ ሓባራዊ መግለጺ’ኳ: ከውጽኡ ኣይከኣሉን:: ስለዚ: ብግብሪ እቲ ዘተ ፈሺሉ ከበሃል ይከኣል ኢዩ:: እቲ ቀንዲ ጠንቂ’ቲ ፍሽለት ከኣ ኢትዮጵያ ከምዝኾነት ክግለጽ ይግባእ:: ምኽንያቱ ኢትዮጵያ ንጠለብ ኤርትራውያን ቁሩብ’ኳ ከተሳሲ ቅርብቲ ስለዘይምንባራን ግዜ ንኽትዕድግን ጥራይ ዕላማ ስለዝነበራን ኢዩ:: ነዚ ብዝምልከት: ነቲ ዘተ ኣብዝተገብረ ገማጋም ሶቭ.ሕብረት ተደጋጊሙ ተጠቒሱ ኢዩ:: ኤርትራውያን ሕድገታት ክገብሩ ተቐራብነት ዝነበሮም’ኳ እንተመሰሉ: መሰል ርእሰ-ውሳኔ ክኽበር ዝነበሮም መርገጺ ግን ኣብ ቦትኡ ነይሩ:: እዚ ማለት ከኣ ብምርጫ ዝግበር ወሳኔ: መጻኢ ዕድል ኤርትራ ከምዝድግፉ ኢዩ::
ኣብቲ ሳልሳይ ዘተ: እቲ መርገጽታት ዝያዳ እንዳተረሓሓቐን እንዳሓየለን ከምዝኸደ ተራእዩ:: ብርእይቶ ሰልፊ ምብ/ጀርመን ከኣ: ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ክትቀርቦም ድልየት ኣይነበራን ጥራይ ዘይኮነ: ብወተሃደራዊ መገዲ ነቲ ሽግር ክትፈትሖ መዲባ: ይብል:: ህ.
.ሓ.ኤ. ከኣ ፍሉይ ሃገር ክተክልን: ኣንጻር ወተሃደራዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቃልሱ ክቕጽል ምዃኑ ይገልጽ:: ብመንጽር’ዚ „ተሪር“ መርገጺ ህ.
.ሓ.ኤ. ግን: እቲ ናይ ተ.ሓ.ኤ.-ሰ.ባ. „ልስልስ“ ዝበለ ብምንባሩ: ምናልባት ኣብ መጻኢ ምስኦም ዘተ ይካየድ ይኸውን: ዝብል ይርከብ::
ሰልፊ ምብ/ጀርመን: ሽዑ ንሽዑ ብወገን ሶቭ.ሕብረት ዝተዋህቦም ሓበሬታ እንተይነሩ: ተ.ሓ.ኤ.-ሰ.ባ. ንሽሙ ዳኣዩ ካልእ መረግጺ ዘለዎም ዝመስሉ’ምበር: ከም ሓቂስ ካብ’ቲ መርገጺ ህ.
.ሓ.ኤ. ዝፍለ ከምዘይብሎም ኢዩ:: እዚ ከኣ: እቲ ዘተ ብወግዓዊ መገዲ ከምዘብቀዐ: በቲ „ዓቢ ሓውኻ“ ክንገረካ ከሎ ከም ማለት ኢዩ::

6. መደምደምታ
ምብ/ጀርመን ንወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ: ብንዋታዊ መሳርሕታት ጥራይ ዘይኮነት: እንኮላይ ብዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት’ውን „ሓጊዛ“ ኢያ:: ቀንዲ ዕላማ ናይ’ዚ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት’ዚ: ሓርነታዊ ውድባት ኤርትራ ካብ ምእዋጅ ነጻነት ኤርትራ ንምኹላፈን: ነተን ውድባት „ኣድሓርሓርትን“ „ገስገስትን“ ባእታታት ኢልካ ምፍንጫል ንምትእትታውን: ነቶም „ገስገስቲ“ ዝተባህሉ ከኣ ምስ ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ብዘተ „ንምቑራኖም“ ነይሩ:: እዚ ዕላማታት’ዚ ክውቃዕ ኣይተኻእለን:: እንተኾነ ነተን ኤርትራውያን ውድባት ምስ ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ዘተ ስለዘእተወን: ነቲ ስርዓት ኢትዮጵያ: ኣንጻር’ቲ ብደቡብ ዝነበረ ወራር ሶማልያ ንምምካት ትንፋስ ሂብዎ ከበሃል ይከኣል:: ምናልባት: እቲ ሽዑ ዝረኸቦ ትንፋስ: ነቲ ስርዓት ንዝሰዓበ ዓሰርተ ዓመት ዝኣክል ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዕድል ሂብዎ ክኸውን ይኽእል ኢዩ:: ምኽንያቱ: ኣብቲ እዋን’ቲ: ከምቲ ኣብ 1990/1991: ብኹሉ ወገን መጥቃዕቲ ወሪድዎ እንተዝኸውን ነይሩ: እቲ ስርዓት ምናልባት ምስ ወደቐ ነይሩ:: ብሓጺሩ: ምብ/ጀርመን ኣብ „ምዕጋት“ ህ.
.ሓ.ኤ. ኣብ 1977/78 ማከላይ ተራ ነይርዋ ኢዩ::
….ይቕጽል

Chairman of TMC of Sudan arrives in Asmara

President Isaias Afwerki returned home

President Isaias Afwerki on working visit to Egypt

Press Release – AU stance may exacerbate the...

Eid Alfetir Al-Mubarek celebrated...

NICE: Share holder’s annual meeting