June 14, 2011

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ሎሚ 13 ሰነ 2011 ቅድሚ ቐትሪ ኣብ ኣደራሽ ደንደን ኣስመራ ኪካየድ ውዒሉ።

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ሎሚ 13 ሰነ 2011 ቅድሚ ቐትሪ ኣብ ኣደራሽ ደንደን ኣስመራ ኪካየድ ውዒሉ።

ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ንምውርጻጽ ልምዓታዊ ፖሊሲታት መጻኢ 5 ዓመታት፣ ንህልዊ ፖለቲካዊን ጸጥታዊን ምዕባለታት ዞባናን መጻኢ ተኽእሎታትን ኣመልኪቱ ብዘቕረቦ ሰፊሕ መብርሂ’ዩ ተኸፊቱ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ንካቢነ ኣብ ዘቕረቦ መብርሂ፣ ብኣጋጣሚ መበል 20 ዓመት ናጽነት ብኩለን ሚኒስትሪታትን ምምሕዳር ዞባታትን ዝተኻየደ ሲምፖዝዩማት፣ ጉዕዞ ልምዓት ዝሓለፈ 20 ዓመታት ናጽነት ኣብ ምብራህ ኣገዳሲ ምንባሩ ጠቒሱ፣ ዘለናዮ መድረኽ መበል 20 ዓመት ናጽነት ጥራይ ዘይኮነ፣ ብብዙሕ ምኽንያታት መኽፈቲ ሓድሽ መድረኽ እውን ብምዃኑ፣ ብመንጽር ተኽእሎታት ናይዚ ሓድሽ መድረኽ ናይ ዝመጽእ 5 ዓመታት ልምዓታዊ ውጥናት ተዳቒቑ፣ ጽላት ብጽላት ውርጹጽ ሰነድ ምድላው ከምዘድሊ ኣገንዚቡ። ሚኒስትሪታት፣ ምምሕዳራት፣ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ፣ ግንባርን ማሕበራትን ኣብዚ ዝመጽእ መንፈቕ ውጥናቶም ኣጻፊፎም ከቕርቡ ድማ መምርሒ ሂቡ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መብርሂኡ፣ ኣብ ሃገራዊ ልምዓታዊ ስትራተጂ ዝመጽእ ሓሙሽተ ዓመታት፣ ቀዳምነት ዝስራዕ ሕጂ’ውን ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ምዃኑ ብምሕባር፣ ኣብዚ ዝቕጽል ሓድሽ መድረኽ፣ መደባት ውሕስነት መግቢ፣ ቀጻልነት ብዘለዎ ተለካዒ ፕሮግራማት እናዓበየ ከምዝኸይድ ምግባር፤ ክንዮ ምምላእ ዘቤታዊ ጠለብ መግቢ፣ ንኣግሮ ኢንዱስትሪ ትካላትን ሰደድን ዝቐንዐ ምህርቲ ብብዝሒን ዓይነትን ዝስስነሉ መገዲ ክፍጠር ከምዘድሊ ኣረዲኡ። ምሕደራ መሬት ማይን ኣከባቢን፣ ከምኡ’ውን ዕማማት ምግራብ፣ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ጸጋታት ባሕሪን ገማግምን፣ ምፍዋስ ኣከባቢን ርኡይን ተላካዒን ለውጢ ብዘረጋግጽ ኣገባብን ውዳበን ተታሒዙ ዝስርሓሉ ውጥናት ምንጻር ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ።

ኣባይቲ ሓደ ካብ መሰረታውያን ጠለባት ብምዃኑ፣ ምፍታሕ ሽግር ኣባይቲ ኣብ ውጥን መጻኢ ሓሙሽተ ዓመታት ካብቶም ብቐዳምነት ዝስርዑ ምዃኑ ዝገለጸ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ሃገራዊ ውጥን ህንጸት ኣባይቲ ብምጽፋፍ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ክትግበሩ ዘለዎም ፕሮጀክትታት ብስሉጥ መገዲ ምትግባር ከምዘድሊ ሓቢሩ።

ንማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ዝምልከት ኣርእስቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ኣብዚ እንኣትዎ ዘለና ሓድሽ መድረኽ፣ ኣገልግሎታት ምስቲ ትጽቢት ዝገብረሉ ቁጠባዊ ዕብየት ከምዝኸዱ ምግባር ወሳኒ ምዃኑ ብምሕባር፣ መጓዓዝያ ምድሪ፣ ባሕሪን ኣየርን ምስፋሕ ጥራይ ዘይኮነ ዓይነቱን ስሉጥነቱን ምምሕያሽ፤ ኣገልግልት ጥዕና ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ንምብጻሕ ክካየድ ዝጸንሐ ስርሓት ብምቕጻል፣ እቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ብዓይነቱ እናበለጸ ዝኸደሉ ኩነት ምፍጣር፤ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ መንእሰያት ሞያን ክእለትን ብምዅስኳስ ናይ ስራሕ ዕድላት ናብ ምስፋሕን ሽቕለት ኣልቦነት ናብ ምውጋድን ዘድሃበ ስትራተጂ ሒዙ፣ ንጥፈታቱ ከሐይል ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ። ኣብ ፋይናንስያዊ ጽላት ድማ፣ ዝጸንሐ ፖሊሲታት ተገምጊሙ፣ ምስዚ እንኣትዎ ዘለና ሓድሽ መድረኽ ዝሳነ ምትዕርራያት ምግባር ከድሊ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ዘለናዮ ዘመን፣ ዘመነ ሓበሬታ ብምዃኑ፣ ስርዓተ ሓበሬታን ሓበሬታ ናይ ምዝርጋሕ ዓቕምን ምዕባይ ክድፍኣሉ ዘለዎ ምዃኑ ኣገንዚቡ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት፣ ልምዓታዊ ገስጋስና ንምሕናቕ ዘንቀዱ ማእለያ ዘይብሎም ቍጠባውን ጸጥታውን ተጻብኦታት ክፍተኑ ምጽንሖም ዘዘኻኸረ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ እዚ ተጻብኦታት’ዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዝያዳ እናትረሮ፣ ልምዓታዊ ገስጋስ ኤርትራ ድማ ዘይዕገት እናኾነ ምስ ምምጽኡ፣ ኣብ ታሪኻውያን ተጻባእቲ ፈጢርዎ ዘሎ ጭንቀት ኣብ ግምት ብምእታው፣ ጎኒ-ጎኒ ልምዓታዊ ስራሕና፣ ፖለቲካዊ፣ ዜናውን ዲፕሎማሲያውን መኸተና’ውን ዝያዳ ክሕይል ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።
ምስዚ ኣርእስቲ’ዚ ኣተሓሒዙ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ መንግስቲ ኤርትራ ንጉዳይ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ዝጸንሑ እንግሊዛውያን፣ ካብ ፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ወጻኢ ብህድኣትን ሕጋዊ መገዲን ሒዝዎ ምጽንሑ ጠቒሱ፣ ድሕሪ ኣድላዪ ናይ ምጽራይ መስርሕ፣ ዝፈጸምዎ ግህሰትን ገበናትን ብጭብጢታት ድሕሪ ምርግጋጽ፣ ኣብ መወዳእታ ሕጋዊ ኣገባብ ተኸቲሉ፣ ነቶም ገበነኛታት ብምሕረት ከምዘለቐቖም ኣፍሊጡ።
ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ዘቕረቦ፣ ንምውርጻጽ ልምዓታዊ ውጥናት፣ ንፖለቲካዊን ጸጥታዊን ምዕባለታት ዞባናን መጻኢ ተኽእሎ ፍጻመታትን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምስማዕ፣ ኣብ ምድላው ሰነድ ልምዓታዊ ውጥን ዝመጽእ 5 ዓመታትን ካልኦት ዝተላዕሉ ርእሰ ጉዳያትን ኣስፊሑ ተመያዪጡ።

ካቢነ ሚኒስተራት ብድሕሪ’ዚ፣ ናብ ካልኣይ ዛዕባኡ ብምስጋር፣ መንፈቓዊ ጸብጻብን መጻኢ ውጥናት ስራሕን ነፍሲ-ወከፍ ጽላት ተመልኪቱ። ካቢነ ፈለማ ዝተመልከቶ ጽላት ሕርሻ ኮይኑ፣ ገስጋስ ትግባረ ዝሓለፈ መደባት ድሕሪ ምርኣይ፣ ኣብ ዝመጽእ መንፈቕን ድሕሪኡን ዝትግበሩ፣ ኣብ ምስሳን ሃብቲ እንስሳን ምህርቲ ውጽኢት እንስሳን፣ ምክትታል ጥዕና እንስሳታት፣ ምምሕያሽ ዘርኢን ምዝርጋሕ ዘመናዊ ድኹዒን፣ ዕማማት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኮማዊ ንጥፈታት ምግራብን ካልእን ዘተኮረ መጻኢ መደባት ስራሕ ኣጽዲቑ። ካቢነ ብድሕሪ’ዚ ናብ ንጥፈታት ሃብቲ ዓሳ ብምስጋር፣ ምህርቲ ዓሳ ብዘመናዊን ልምዳዊን ኣገባብ ንምዕባይ ዝካየድ ዘሎ ስራሕን ኣብ ዝሓለፈ መንፈቕ ኣብ ዘቤታዊ ዕዳጋን ሰደድን ዝወዓለ ምህርቲ ምሕሪ ምርኣይ፣ መንእሰያት ገፈፍቲ ዓሳ ንምምልማል፣ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ሕጋጋት ባሕሪ ንምዕባይ፣ ኣብ ወደባትን ማርሳታትን ኣብ ምርጋፍ ዓሳ ዝጸንሐ ዘይስሉጥ ኣሰራርሓ ብምምሕያሽ ኣድማዒ ኣገልግሎት ንምሃብ፣ ካብ ኣታኽልቲን ንቑጽ ዓሳን መግቢ እንስሳታት ንምድላው፣ ንጥፈታት መፍረ ጨው ንምስፋሕ፣ ኣብ ዲጋታት ዞባ ማእከልን ደቡብን ዓሳታት ብምዝራእ ህዝቢ ምስ መግቢ ዓሳ ንምልላይ ክስርሓሉ ዝጸንሐ መደባት ስራሕን ገስጋሱን ተመልኪቱ መጻኢ ውጥን ስራሕ ናይቲ ጽላት ኣጽዲቑ።

ካቢነ ሚኒስተራት ንጽላት ጸዓትን ማዕድንን ኣብ ዝተመልከተሉ፣ ኣብ ዝሓለፈ መንፈቕን ቅድሚኡን ኣብ ገጠራት፣ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ዝተሰላሰለ ዕማማት ምዝርጋሕ ኤለትሪክን ገስጋሱን ድሕሪ ምምልካት፣ ኣብ ጽላት ዕደና ኣብ ዝሓለፈ መንፈቕ ዝተሓፍሰ ምህርቲ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ዝካየድ ዘሎ ዳህሳስ ማዕድናትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃታትን፣ በቲ ጽላት ዝካየድ ዘሎ ናይ ምክትታልን ቍጽጽርን ዕማማት ብምግምጋም መጻኢ መደባት ስራሕ ቀዪሱ።
ካቢነ ሚኒስተራት ብድሕሪ’ዚ፣ ናብ ጽላት ህንጻ ብምስጋር፣ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ዝትግበሩ ዘለው ፕሮጀክትታት ጽርግያ፣ ህንጸት ከዘንቲን ዘርጋሕቲን ፈሳሲ ትሕተ-ቅርጺታትን ገስጋሶምን ተመልኪቱ። ብዘይካ’ዚ ንዕማማት ምድላው ውጥናት፣ ቅየሳን መጽናዕቲታትን ምቍጽጻርን ምክትታልን ህንጻዊ ስርሓት ብምርኣይ፣ በቲ ጽላት ዝተወጠነ ኣብ ምብርባር ህንጸት ኣባይቲ፣ ምህናጽን ምጽጋንን ጽርግያታትን ካልእን መደባት ስራሕ ኣጽዲቑ።

****** ኣ.ዜ.ኤ *******

Joint Press Statement between Somalia and Eritrea

President Isaias departs for working visit to...

President Isaias holds talks with Vice Foreign...

President Isaias met and held talks with US...

Eritrean community festival in Riyadh

More diplomatic activities by Eritrean nationals...