September 29, 2012

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ሎሚ 28 መስከረም ስሩዕ ኣኼባኡ ጀሚሩ።

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣
ሎሚ 28 መስከረም ስሩዕ ኣኼባኡ ጀሚሩ።

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ሎሚ 28 መስከረም 2012 ስሩዕ ኣኼባኡ ጀሚሩ።

ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ኣብ ቀዳማይ ዛዕባኡ፣ ኣብ ስትራተጂካዊ ውጥን ሃገራዊ መደባት ልምዓትን ዕብየትን 2013’ዩ ዘትዩ።

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ኣብ ጽላታት ሕርሻ፣ ትሕተ-ቅርጺ፣ ወፍሪ፣ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ፣ ፖሊሲታት መሬትን ማይን፣ ምውሓስ እኹል ቀረብ ጸዓት፣ ጽላታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን፣ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን፣ ከምኡ’ውን ኣብ ዲፕሎማስያዊ፣ ህዝባውን ዜናውን መኸተ ተታሒዞም ኣብ ዘለዉ መደባትን ካልኦት ጽላታትን ብዝርዝር ተዘራሪቡ።

ካቢነ ብድሕሪ’ዚ፣ ንስትራተጂካዊ ፊስካላዊ ፖሊሲታትን ውደናን፤ ኣብ በበይኖም ጽላታት ብዛዕባ ዝትግበሩ ወፍርታት፤ ገንዘባዊ ፖሊሲታት ንምንዳፍን ንምቍጽጻርን ተታሒዞም ዘለዉ መደባት፣ ከምኡ’ውን ንባንክታትን ባንካዊ ኣገልግሎትን ብዝምልከት ብደቂቕ ተመያዪጡ።

ካቢነ ሚኒስተራት ሕቶ መንበሪ ኣባይቲ ዘላቒ ፍታሕ ንኽረክብ፣ ኣብ በበይኖም ዞባታት – ብቕዓት ዝሓለወን ነዊሕ ግዜ ዘይወስድን ኣባይቲ ንምህናጽ፣ ከምኡ’ውን ናይ ትካላት ጥዕና፣ ኣብያተ-ትምህርቲ፣ ስፖርትን ካልእን መሳለጥያታት ህንጸት ብዝምልከት ብሰፊሑ ዘትዩ።

ንጽላታት መሬት፣ ማይን ኣከባብን ኣመልኪቱ ድማ ካቢነ ሚኒስተራት፣ ክለሳ ፖሊሲታት መሬት፣ ማይን ኣከባብን፤ ፖሊሲ ተጠቃምነት መሬት ናይ ምቍጽጻርን ትግባረን ምስግዳድ ሕግታትን ኣሊያታትን፤ ጐኒ-ጐኒ’ዚ’ውን ምምዕባልን ምህናጽን ሰብኣዊ ዓቕምን ትካላዊ ብቕዓትን ንምርግጋጽ ኣብ ዘኽእል ዛዕባ ተመያዪጡ።

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ንሃገራዊ ልምዓት ኣብ ጽላታዊ ስትራተጂ፣ ንውህደትን ስኒትን ፕሮግራማትን ፕሮጀክታትን ናይ ትግባረ ክትትል ምግባር፣ ምክትታል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ፣ ብደረጃ ሃገርን ጽላትን ኣመልኪቱ ዘትዩ።

ብድሕሪ’ዚ ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ብሚኒስትሪታት ንዝቐረበ ጸብጻብ’ዩ ሰሚዑ። ፈለማ ዝተመልከቶ ድማ መደባት ሕርሻዊ ልምዓት’ዩ። በዚ መሰረት፣ ደረጃ ብደረጃ ምህርቲ ብዓይነትን ብዝሕን ንምስሳን፤ መበቈላዊ ኣዝርእቲ ንምዕቃብ፤ ምርምራዊ ስራሓት ንምስፋሕን ምእኵት ምህርቲ ዝህቡ ዘራእቲ ንምልላይን ክካየድ ንዝጸንሐ ስራሕን ንመጻኢ ዝተተሕዙ መደባትን ተመልኪቱን ዘትዩሎምን።

ኣብ ጽላት መሬት፣ ማይን ኣከባብን ድማ ካቢነ ሚኒስተራት፣ ክሳብ ሕጂ ክካየድ ብዛዕባ ዝጸንሐ ምቍጽጻርን ምክትታልን ምርሒት መሬት፤ መዓላን ትሕዞን ንግዳዊ ሕርሻ፤ ምጽፋፍ ሰነዳት ካዳስተራዊ ምዝገባ መሬት፤ ዳግመ ገምጋም ኣጠቓቕማ መሬት፤ ከምኡ’ውን ብቕዓት ዝስተ ቀረብ ማይ ንምርግጋጽ ዝተኻየደ ስራሕን ውጽኢቱን፤ ምእካብ ጽጹይ ሓበሬታ ትሕተ-ባይታዊ ማይ፤ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ዘይሕጋዊ መሸጣ መሬት ንምልላይ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ንዝቐረበሉ ጸብጻብ ድሕሪ ምስማዕ ሰፊሕ ዘተ ኣካዪዱ።

ምስ መደባት ውሕስነት መግቢ ኣብ ዝተኣሳሰር ድማ ካቢነ ሚኒስተራት፣ ኣብ ባሕራዊ ጉዳያት ክካየድ ዝጸንሐ ዕማማት ብምርኣይ፣ ኣብ ምሕደራ ማያት ኤርትራ፤ ፖሊሲን ሕጋጋትን ምዕዳል ፍቓድ ምግፋፍ ዓሳ፤ ምቍጽጻር ትግባረ ሕጋጋት ብፍላይ ድማ ኣፍልጦ መሻርኽቲ ወገናት ኣብ ሕጋጋት ባሕሪ ንምዕባይ፤ ኣብ ባሕራዊ ጸጋታት ክካየድ ንዝጸንሐ ምርምርን መጽናዕትን ብሰፊሑ ተመልኪቱ። ኣብዚ ጉዳይ’ዚ፣ ውሽጣዊ ዓቕምና ብምዕባይ ኣብ’ቲ ጽላት ንዘሎ ሕጽረታትን ጸገማትን ንምውጋድ ብሰፊሑ ክስራሓሉ ተረዳዲኡ።

ኣብ ህንጻዊ ንጥፈታት ድማ፣ ካቢነ ሚኒስተራት፣ ልዑል ስትራተጂያዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝቐጸሉ ሓደስትን ነባራትን ጽርግያታት ንምህናጽ፤ ዝጸንሑ ንምስፋሕን ንምጽጋንን ዝካየዱ ዘለዉ ስርሓት፣ ከምኡ’ውን ምህናጽ ድንድላት፣ ዲጋታት፣ መእለዪ ወሓይዝን ካልኦት ትሕተ-ቅርጽታትን ተመልኪቱ።

ብዘይካ’ዚ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝትግበሩ ህንጻዊ ስርሓትን ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታን፣ ምስፋሕን ምጽጋንን ወደባትን ማርሳታትን፣ ናይ ዝተፈላለዩ ዲዛይናት ህንጻታት ምቍጽጻር፣ ገለ ካብ’ቶም ሚኒስትሪ ህንጻ ዘካይዶም ስርሓት ምዃኑ ብምግንዛብ፣ ካቢነ ሚኒስተራት እቲ ስርሓት በዚ ተወጢኑ ዘሎ ክቕጽል ኣዘኻኺሩ።

ንጽላት ጸዓትን ማዕድንን ኣብ ዝምልከት ዛዕባ፣ ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ናይ ጸዓት ቀረብ ንምውሓስ ንመጻኢ ተታሒዙ ኣብ ዘሎ መደባትን ስትራተጂያዊ ውጥናትን ተመያዪጡ።

ኣብ ጽላታት መጓዓዝያን መራኸቢታትን ከኣ፣ ካቢነ ሚኒስተራት፣ ኣብ ምሕደራ ኣገልግሎት መጐዓዝያ ምድሪን ምምሕያሽ ናይ ጽዕነት መጐዓዝያን፤ ከምኡ’ውን ኣብ መጐዓዝያ ኣየርን ባሕርን ዝተሰላሰሉ ዕማማት ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ ምስማዕ፣ ኣብ መጻኢ ኣብ ምድንፋዕ ናይ’ዚ ጽላት’ዚ ኣብ ዝተወጠኑ ዕማማት ብሰፊሑ ዘትዩ።

ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ጽባሕ’ውን ቀጺሉ ክውዕል’ዩ።

****** ኣ.ዜ.ኤ ******

Remarks by Ms. Elsa Haile, Director International...

High level Eritrean military delegation delivers...

President Isaias Afwerki and Prime Minister Abiy...

President Isaias returned home concluding working...

President Isaias held talks with President Al Sisi

President Isaias Afwerki on working visit to Egypt