February 15, 2013

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ሎሚ ኣብ ህንጻ ሃገር – ኣስመራ ኣኼባ ኣካዪዱ።

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ሎሚ ኣብ ህንጻ
ሃገር – ኣስመራ ኣኼባ ኣካዪዱ።

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ሎሚ ኣብ ህንጻ ሃገር - ኣስመራ ኣኼባ ኣካዪዱ።

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ሎሚ 14 ለካቲት 2013 ቅድሚ ቐትሪ፣ ኣብ ህንጻ ሃገር – ኣስመራ ኣኼባ ኣካዪዱ።

ቀንዲ ዛዕባ ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ስትራተጂያዊ ቀዳምነታት መደባት ልምዓት ብምንጻር፣ ልሙድን ማላዊን ባጀት 2013 ምጽዳቕ’ዩ ነይሩ።

ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ኣኼባ፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘቕረቦ ወረቐት ስራሕ፣ ሚዛን ክፍሊታት ብፍልጠት ምትዕርራይን ብኡ መጠን ፊስካላዊ ምምዝባል ምቍጽጻርን፣ ከምኡ’ውን ብቅርጡው ኣጠቓቕማ ጸጋታት፣ ሃገራዊ እቶት ዝዓብየሉ ስትራተጂን ውጥንን ምትግባር፣ ቀጻልነቱ ውሑስ ዕብየት ኣብ ምርግጋጽ ዘለዎ ወሳኒ ግደ ብምዝኽኻር፣ ቀዳምነታት ማላዊ ወጻኢታት ዝውስኑ መደባት ልምዓት ጽላት ብጽላት ኣነጺሩ። ብኡ መሰረት ድማ፣ ምቕርሐ ማላዊ ባጀት ዓመተ 2013 እንታይ ከምዝመስል ብሰፊሑ ኣብሪሁ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መግለጺኡ፣ ገዚፍ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ካብ ዝሓቱ ጠለባት ብዕብየቱ ቀዳምነት ዝስራዕ፣ ምውሓስ ቀረብ ነዳዲ ምዃኑ ጠቒሱ፣ ንመመንጨዊ ጸዓት፣ ንሕርሻውን ትሕተ-ቅርጻውን ልምዓት፣ ንመጓዓዝያ ሰብን ጽዕነትን ዘድሊ ቀረብ ብምልኣት ንምርግጋጽ፣ ከምኡ’ውን ዝኣክልን ብቑዕን መዕረቒን ስርዓተ-ዕደላን ብምውዳድ ሃገራዊ ትሕጃ ንምዕባይ ክትግበሩ ዝተወጠኑ መደባት ስራሕ ብምዝርዛር፣ ንዕኡ ዝጥለብ ባጀት ኣነጺሩ። ምስዚ ኣተኣሳሲሩ፣ ኣብ ሃልኪ ነዳዲ ዘሎ ንቕሓት ምሕያልን ኣድማዕነት ኣጠቓቕማ ምርግጋጽን ዕቱብ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ክስራሓሉ ኣዘኻኺሩ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት፣ ምስናይ ምምሕያሽ መጠን ዘቤታዊ ምህርቲ፣ ኣብ ሃለኽቲ መግቢ ዘይንዓቕ ሸርፊ ወጻኢ ክስላዕ ምጽንሑ ዝሓበረ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ሕጂ’ውን ቀረብ ናይቶም ዘቤታዊ መተካእታ ዘይርከበሎም ሃለኽቲ ምርግጋጽ ግድነት ስለዝኾነ፣ መጠን ንዕኡ ዝተመደበ ባጀት ኣነጺሩ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብተወሳኺ፣ ምህርቲ ኣብ ዘኻዕብቱ ዘመናውያን ፕሮጀክትታት ሕርሻዊ ልምዓት ዝግበር ወፍሪ፣ ምስናይ ከቢድ ተኸፋሊኡ ምዕባይን ምቅልጣፍን ሓደ ካብ ሃገራዊ ቀዳምነታት ምዃኑ ብምግላጽ፣ ምምስራሕ ሕርሻዊ ምህርቲ ንምስፋሕ፣ ዘቤታዊ ሃብቲ እንስሳ ንምስሳን፣ ምህርቲ ንግዳዊ ኣእካል (ካሽ ክሮፕስ) ንዘቤታዊ ዕዳጋን ሰደድን ንምዕባይ፣ ቀረብ ሕርሻዊ ኬሚካላት ብምልኣት ንምርግጋጽ፣ ኣብ ጽላት ጸጋታት ባሕሪ ዝጸንሐ ናይ ዓቕሚን ውዳበን ሕጽረታት ብምፍዋስ፣ ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ወፍሪ ንምዕባይ ዝተታሕዘ መደባትን ዝጠልቦ ባጀትን ብዝርዝር ገሊጹ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ቀጺሉ፣ ኣብ ጽላት ህንጻ፣ ብሰንኪ ዋሕዲ ጸዓት ፋብሪካ ስሚንቶ ብምሉእ ዓቕሙ ከፍሪ ስለዘይጸንሐ፣ ከምኡ’ውን ሓጺንን ካልኦት ኣብ ውሽጢ ሃገር ክፈርዩ ዝኽእሉ ንዋት-ህንጻን ብምልኣት ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ገና ስለዘይተበጽሐ፣ ነዚ ጠለባት’ዚ ምርግጋጽ ሕጂ’ውን ገዚፍ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ዝጠልብ ምዃኑ ብምሕባር፣ ኣብ መጽናዕቲን መስርሕ ትግባረን ጸኒሖም ኣብ 2013 ዝብገሱን ዝውድኡን፣ ገለ ድማ ኪንዮኡ ዝትግበሩ ፕሮጀክትታት ዘርዚሩ። ፋብሪካ ስሚንቶ፣ ካብ ተጸባይነት ኣገልግሎት ኤለትሪክ ወጺኡ ብናቱ መመንጨዊ ጸዓት ናብ ምሉእ ኣፍራይነት ተሰጋጊሩ ዘቤታዊ ጠለብ ከምዘማልእ ንምግባር፣ መፍረ ጸጸር፣ ሑጻ፣ ዓረ፣ እምነ-በረድን ሰራሚክስን፣ ከምኡ’ውን ንዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝውዕል ነጸላ ሓጺን (Metal Sheet) ዕንጸይቲን ፕላስቲክን ብብዝሒን ዓይነትን ንምፍራይ ተታሒዙ ዘሎ መደባት’ውን ኣብሪሁ።

በዚ መሰረት፣ ንፋብሪካ ስሚንቶ ዘገልግል መመንጨዊ ጸዓት ንምትካል፣ መጠነ ንኡስ ትካል መዐደኒ ወርቂ ንምምስራት፣ መጠነ ንኡስ መምከኺን መመስርሒን ሓጺን ንምቛም፣ ድሮ ተተኺሉ ዘሎ ፋብሪካ ፕላስቲካዊ ሻምብቆታት ህንጻን መስኖን ዓይነት ፍርያቱ ንምውሳኽ፣ ትካላት ዓሸግቲ ፕላስቲክን ሜታልን ከምኡ’ውን ንፕሮጀክትታት መንበሪ ኣባይቲ ዘድሊ ፋብሪካ ፕሪካስትን ካልኦት እታው ንምትካእ ዝዓለሙ ፋብሪካታትን ንምህናጽ ዘድሊ ባጀት መጠኑ ገሊጹ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብተወሳኺ፣ ንመርበብ ኤለትሪክ፣ ዓንዲታት፣ ስልኪን መሐወሊን፤ ንዕድጊ መዂዓቲ መካይን፤ ዕድጊ መድሃኒት፤ ንህንጸት መዕረቒ ነዳዲን ቆፎታት እኽሊን፤ ከምኡ’ውን ንምምሕያሽ ብቕዓት ወደባት፤ ንኣየራዊ መጓዓዝያ፤ ንምሕያል መራኸቢታትን ማእከል ሓበሬታን፤ ጠለባት ፋብሪካ ምግጥጣም ኮምፕዩተራት ንምምላእን ካልእን ዝተኣመመ ባጀት ብዝርዝር ኣረዲኡ።

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ኣብቲ ብፕረዚደንት ኢሳይያስ ዘቐረበ ቀዳምነታት ልምዓታዊ ውጥን 2013 ኪንዮኡን ምስናይ ዝርዝራት ባጀቱ ዜነጽር ወረቐት ስራሕ ብዕቱብ ድሕሪ ምምይያጥ፣ ዝቐረበ እማመ ባጀት ብምጽዳቕ፣ ምስኡ ዝተኣሳሰር ኣገደስቲ መምርሒታት ስራሕ ኣሕሊፉ።

ኣብ መደምደምታ ናይቲ ኣኼባ፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ንፍጻመ 21 ጥሪ ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ።

ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ’ቲ ጉዳይ ብዕቱብ ድሕሪ ምምይያጥ፣ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባኡ ዛዚሙ።

****** ኣ.ዜ.ኤ ******

Ethiopian Airlines resumes flight to Asmara

President Isaias concludes official visit to...

Speech delivered by President Isaias Afwerki at...

Eritrea reopens embassy in Addis Ababa in fresh...

President Isaias arrives in Addis Ababa

State Lunch in honor of President Isaias