October 15, 2011

ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት፣ ኣብ መስመር ከረን-ሓልሓል ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ።

ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት፣ ኣብ መስመር ከረን-ሓልሓል ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ።

ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት፣ ኣብ መስመር ከረን-ሓልሓል ኣገልግሎት ብምጅማሩ፣ ኣብ መነባብሮኦም እፎይታ ከምዝፈጠረሎም፣ ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ገሊጾም።

እቶም ነበርቲ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፣ ኣቐዲሞም ብሰንኪ ስእነት ስሩዕ ኣገልግልት መጓዓዝያ ግዳይ ውልቃውያን መራሕቲ መካይን እናኾኑ ልዕሊ ዓቕሞም ይኸፍሉ ከምዝነበሩ ብምዝካር፣ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ግና ዝጸንሖም ጸገም ተቐንጢጡ መስተርሆት ረኺቦም ከምዘለዉ ኣረዲኦም።

ኣቶ መሓመድ ማሕሙድ እድሪስን ኣቶ ሙሳ መሓመድ ሓምድን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ፣ ኣቐዲሞም ክሳብ 100 ናቕፋ ክኸፍሉ ይግደዱ ከምዝነበሩ ጠቒሶም፣ ሕጂ ግን ብዓሰርተ ሽዱሽተ ናቕፋ ስሩዕ ኣገልግሎት ይረኽቡ ከምዘለዉ ሓቢሮም።

ካብ መራሕቲ መካይን ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣቶ ገብረመድህን ኪዳነ ብወገኑ፣ ህዝቢ ስሉጥን ርትዓውን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ይረክብ ከምዘሎ ብምሕባር፣ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ መስተርሆት ብሰንኪ ዘይጥጡሕ ጽርግያ ከየቋርጽ፣ ህዝብን ዝምልከቶ ኣካልን ቅልጡፍ ፍታሕ ከናድዩሉ ኣዘኻኺሩ።

ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ኣቶ ገብረስላሴ ብርሃነ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፣ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብ መስመር ከረን-ሓልሓል ኣገልግሎት ብምጅማሩ፣ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢን ኩለንትናዊ ምዕባለ’ቲ ከባብን ልዑል ኣበርክቶ ከምዘለዎ ብምግላጽ፣ ነቲ ጽርግያ ንምጽጋን መደብ ወጺኡ ይስርሓሉ ከምዘሎ ኣብሪሁ።

***** ኣ.ዜ.ኤ

Eritrea: Geneva Mission Statement on Enhanced...

The Eritrean news is a glimpse of the history of...

Various activities in connection with March 8

العمل المتواصل – تعزيز للروح المعنوية نحو...

Commemoration of Operation Fenkil concludes

Commemoration of Operation Fenkil Opens