April 22, 2013

ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀርመናዊት ከተማ ካስልን ከባቢኣን፣ ተሳትፎኦም ኣብ ወፍሪ ልምዓት ከምዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም።

ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀርመናዊት ከተማ ካስልን ከባቢኣን፣
ተሳትፎኦም ኣብ ወፍሪ ልምዓት ከምዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም።

ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀርመናዊት ከተማ ካስልን ከባቢኣን፣  ተሳትፎኦም ኣብ ወፍሪ ልምዓት ከምዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም።

ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ካስልን ከባቢኣን – ጀርመን፣ ተሳትፎኦም ኣብ ወፍሪ ልምዓት ከዕዝዙን ንተጻብኦታት ብልዑል ንቕሓት ገጢሞም ከፍሽሉን ከም ወትሩ ድልዋት ምህላዎም፣ ብ21 ሚያዝያ ኣብ ዘቃንዕዎ ኣኼባ ህዝባዊ መኸተ ደጊሞም ኣረጋጊጾም።

ኣብቲ “ወትሩ ድልዋት ንወፍሪ ንልምዓት” ብዝብል ቴማ ዝተቓንዐ ኣኼባ ህዝባዊ መኸተ፣ ኣምባሳደር ሃገር ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ጴጥሮስ ጸጋይ፣ ነቲ ተራሕዩ ዘሎ ናይ ወፍሪ ዕድላት ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ክረብሑሉን ንሃገሮም ከርብሑን ብምዝኽኻር፣ ንዝበረኸ ኣበርክቶ ኣብ ሃገራዊ መደባትን ምውራስ ሃገራዊ ክብርታት ንመንእሰይ ወለዶን፣ ኣብ ምህናጽ ድልዱል ማሕበረኮምን ሽማግለ መኸተን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዩ።

ኣደ-መንበር ሽማግለ መኸተ ኣብ ከተማ ካስልን ከባቢኣን ወይዘሮ ሳባ ስዩም ብወገና፣ እቲ ኣኼባ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ጀርመን ዝካየድ ዘሎ ጥሙርን ሓያልን መደባት ህዝባዊ መኸተ ምዃኑ ብምጥቃስ፣ ሓድጊ ሰማእታት ንዝኾነት ኤርትራ ካብ ተጻብኦ ንምሕላውን ልምዓታ ንምድንፋዕን፣ ድልውነት ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ክዓዝዝ ከምዝግባእ ኣስሚራትሉ።

ኣብ’ቲ ኣኼባ፣ ኣብ ተራ መኸተን ምሕያል ሃገራዊ ሓድነትን ብሓፈሻ፣ ኣብ ተራ መንእሰያት ኣብ ምሕያል መኸተ ድማ ብፍላይ ዘተኰሩ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ከምዝቐረቡ፣ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ።

ተሳተፍቲ ብወገኖም፣ ጥምረቶምን ውዳቤኦምን ብምሕያል ተሳትፎኦም ኣብ ኩሉ ሃገራዊ መደባት ብሓፈሻ፣ ኣብ ወፍሪ ቍጠባዊ ልምዓት ድማ ብፍላይ ክብ ከምዘብሉ ብምርግጋጽ፣ ንናይ መኸተ ንጥፈታቶም ዝድርዕ ኣግደስቲ ውሳኔታት ኣሕሊፎም።
***** ኣ.ዜ.ኤ *****

President Isaias returned home concluding working...

President Isaias held talks with President Al Sisi

President Isaias Afwerki on working visit to Egypt

President Isaias Afwerki returned home concluding...

President Isaias arrives in Khartoum

Eritrean nationals commemorate Martyrs Day