September 20, 2013

ኣውስትርያ: ኤርትራ ንምግዛእ ዘካየደቶ ፍሹል ፈተነ ብ Prof. Dr. Michael Zach ትርጉም: ብሃብትኣብ ጽገ

ኣውስትርያ: ኤርትራ ንምግዛእ ዘካየደቶ ፍሹል ፈተነ
ብ Prof. Dr. Michael Zach
ትርጉም: ብሃብትኣብ ጽገ

ኣውስትርያ: ኤርትራ ንምግዛእ ዘካየደቶ ፍሹል ፈተነ ብ Prof. Dr. Michael Zach ትርጉም: ብሃብትኣብ ጽገ

ቀዳማይ ክፋል
ተመራመሪ ኣፍሪቃዊ ታሪኽ ዝኾነ: ኣውስትርያዊ ፕሮፈሰር ዶክ. ሚካኤል ዛክ: ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቪየና (ኣውስትርያ) ዝምህር ኮይኑ: ቅድሚ ሕጂ ካብ ዘካየዶም መጽናዕትታቱ ዝረኸቦም ውጽኢታት: ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣምታት ብጽሑፍ: መደረ:…ወዘተ ክገልጽ ከምዝጸንሐ ይፍለጥ::
ፕሮፈሰር ዶክ. ሚካኤል ዛክ: ነዚ ታሪኻዊ መጽናዕትታቱ ብምቕጻል: ኣብዚ ሕጂ ብኤርትራ ዝፍለጥ ቦታ: ግዝኣት ክትምስርት: ኣውስትርያ ንነዊሕ ግዜ ከንቱ ፈተነ ከምዘካየደት: ኣብቲ ብዕለት 4.4.2005 ኣብ ቪየና: ዋና ከተማ ኣውስርትያ: ኣብ ትሕቲ „ኤርትራ – ተስፋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ“ ዝብል ኣርእስቲ ዝተኻየደ ሰሚናር ገሊጹ ከምዝነበረ: ዝዝከር ኢዩ:: እዚ ጽሑፍ ሽዑ ዘይምትርጓሙ: ይቕረታ ንሓትት። ይዶንጒ‘ምበር ግን ክቦክር ዘይግብኦ ጽሑፍ ብምዃኑ: ኣብ ክልተ ክፋል መቒልና: ሕጂ ንሓትሞ።

ካብዚ ቀጺሉ: ነቲ ፕሮፈሰር ዶክ. ሚካኤል ዛክ: ዘቕረቦ መጽናዕቲ; ትርጉሙ ይስዕብ::

ኣብ 2006 ዓ.ም. ኣብዛ ሕጂ ኤርትራ ኢልና እንሰምያ ዘለና ሃገር ትርከበሉ ቦታ: ሓደ ኣውስትርያዊ ዜጋ: ንፈለማ ግዜ እግሩ ካብ ዘንብር 175 ዓመት ክገብር ኢዩ:: ፕሮፈ. ሚካኤል ዛክ ቅድሚ‘ቲ ኣብ ዝርዝር ምእታዉ ካርታ ተጠቒሙ: ቀንዲ ሕመረት ህላወ ኣውስትርያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ምጽዋዕ: ደሴታት ዳህላክ: ከባቢ ከረን ከምዝነበረ ሓቢሩ::

ዝምድና ኣውስትርያን ኤርትራን ብልክዕ መዓስ ከምዝጀመረ ኣይፍለጥን ኢዩ:: እንተኾነ ግን ብርግጽ ዝፍለጥ: ንግዳውያን ምህርትታት ኣውስትርያ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሮም: በቶም ኣብ ግብጺ (ኣለክሳንድሪያ): ዝነበሩ ወከልቲ: ኣብ ዕዳጋታት‘ቲ ከባቢ ይዝውተሩ ነይሮም ኢዮም:: ካብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ግን: ኣውስትርያ ኢንዱስትሪኣ ብቀጻሊ እንዳማዕበለት: ንኢንዱስትሪታታ ዝኸውን ጥረ ነገር ትእክበሉን: ነቲ ዝፈረየ ኸኣ ዕዳጋታት ንምርካብ ምእንቲ: ፖሊሲ ንግዳዊ መስመር ባሕሪ ከተማዕብል ጀሚራ:: ንግስቲ ማሪያ ተረዝያ (ኣውስትርያ) ኣብ 1753 ዓ.ም.: ሓደ ብዛዕባ ማእከላይ ምብራቕ ትምህርቲን ስልጠናን (ታሪኽን cü}cüpq}) ዝህብ ትካል ከምዝኽፈት ገይራ ኢያ:: ዕላማ ናይ‘ዚ ትካልዚ: ኣብቲ ከባቢታት‘ቲ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈታት: ቤ.ጽ. ንግዳዊ ወከልቲ ምስ ዝኽፈተሉ: ነቲ ኣብ መንጎ ኣውስትርያን ሃገራት ናይዚ ከባቢን ንዘሎ ዝምድና ኣገዳሲ ኣበርክቶ ስለዝነበሮ ኢዩ:: ካብዚ ብምብጋስ: እቲ ቁጠባዊ ጸጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብቲ ግዜ‘ቲ ጀሚሩ: ኣብ ጂዳ: ኣለክሳንድርያ: ኢየሩሳሌም: ኢስታንቡል ብዝነበሩ ወከልቲ ኣውስትርያ ተሰኒዱ ከምዝነበረ ይፍለጥ::

ካብ ፈለማ መበል 19 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ: እዛ ናይ ሕጂ ኤርትራ ኣብቲ ቁጠባዊ ጸብጻባት ኣውስትርያ (ንኣብነት ሎይድ ኣውሰትርያ): ከም ኣገዳሲት መሰጋገሪት ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ (ብፍላይ ናብ ኢትዮጵያ) ትግለጽ ኔራ:: ኣስታት ሓደ ሲሶ ካብቲ ካብ ወጻኢ ናብዚ ዞባ ዝኣቱ ኣቑሑ: ከኣ ካብ ንግስነት ኣውስትርያ ዝመጸ: ኣጽዋር ከምዝነበረ ይፍለጥ:: እዚ ኣጽዋር‘ዚ ኣብ ሽታያርማርክ (Steiermark): ክራይን (Krain): ከርንተን(Kärnten) ዝተሰርሑ ውጽኢታት ሓጺንን: ከምኡ‘ውን ብጥርሙዝ ዝተሰርሑ ቨነስያውያን ዕንቁታትን መስትያትን: ዝኣመሰሉ‘ውን ዘጠቓልል ኢዩ:: ካብዚ ብምብጋስ: እቲ ኣብ ቦመን (ኣወስትርያ): ዝርከብ ኢንዱስትሪ ጠራሙስ: ናብዚ ዞባ ዝልእኮ ምህርቱ እንተዕብዩ: ተወሳኺ ኣታዊ ከምዝረክብ ርዱእ ነይሩ:: ናይ‘ዚ ነጸብራቕ ከኣ: እቲ ኣብ መቐይሮ 18/19 ክፍለ ዘመን: ኣብ ምሉእ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቓ: ሰፊሕ ዝርገሐን ኣገልግሎትን ዝረኸበ ባጤራ ማሪያ-ቴረዛ (ባጤራ ንግስነት ኣውስትርያ) ኢዩ:: እዚ ባጤራ‘ዚ: ድሕሪ ንግስነት ኣኽሱም: ንፈለማ ግዜ: ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ካልኦት ናይ ክፍሊት ኣገባባት ተኪኡ::

714b

እዚ ባጤራ‘ዚ ብፉሉይ ውሑስ ዝገበሮ: ቅርጹን: ዕብየቱን ሚዛኑን: ተቐባልነት ነይርዎ:: እቲ ባጤራ ካብ ብሩር ዝተሰርሐ ብምንባሩ: ገለ ክፋሉ ከም ምንጪ ብሩር እንዳምከኽካ ንስልማታትን ቤተ-ክህነታውያን መሳርሕታት ይጥቀምሉ ነይሮም:: ብሕልፊ ኣብ ኢትዮጵያ ዓሚቕ ሰረት ብምሓዙ: ድሕሪ 2ይ ኲናት ዓለም: እቲ መንግስቲ ነቲ ባጤራ ብኻልእ ንኽትክእ: (ዋላ ብናይ መነሊክ ስእሊ ዝተዳለወ ተመሳሳሊ ስርሓቱ ባጤራ እንተቐረበ) ብዙሕ ጻዕሪ ሓቲትዎ።

714d

1. Eduard Ferdinand Baron von Callot (አድዋርድ ፈርዲናንድ ባሮን ፎን ካሎት)

እቲ ንፈለማ ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ኣውስትርያዊ: ኣብ 1792 ኣብ ቪየና ዝተወልደ Eduard Ferdinand Baron von Callot (አድዋርድ ፈርዲናንድ ባሮን ፎን ካሎት) ኢዩ::

ብዛዕባ ኤርትራ ንፈለማ ጭቡጥ ሓበሬታ ዝለኣኸ: እዚ ኣውስትርያዊ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ኢዩ:: እሱ ከም ልኡኽ ግብጺ ኮይኑ ኣብ 1831: ናብ ኣብ ጎንደር ዝነበረ ንጉስ በጺሑ ክምለስ ከሎ: ብምጽዋዕ ስለዝተመለሰ: ኤርትራ ክበጽሓ ኪኢሉ። እቲ ዘገርም: ኣብቲ ዝጸሓፎ ጸብጻብ ዑደቱ: ኣውስትርያ ኣብዚ ኤርትራ ትርከበሉ ቦታ ግዝኣት ክትተክል መኺሩ።

714

2. Ignaz Pallme (ኢግናዝ ፓልመ) (1806 – 1877:

ኣብ 1806 ኣብ ሽታይንሾናው ዝተባህለ ኣብ ዞባ ቦመን (ኣውስትርያ) ዝርከብ ዓዲ ዝተወልደ ኮይኑ: ብኣካል ኣብ ኤርትራ ኣይነበረን። ኣብ 1838/39 ግን ኣብ ሱዳን ከምዝነበረ ይፍለጥ::

እሱ: ኣብ ካርቱም ቆንሱል ንምዃን ኣብ ዘመልከተሉ ግዜ: ኣብ 1851 ንድፊ መደብ መግዛእቲ ኣቕረበ። ኣብ ትሕቲ „መደብን ምቅርራብን ኣውስትርያ ንምጉባጥ ኣበሲንያ: ዳርፉር: ትሪፖሊስ“ ብዝብል ኣርእስቲ: ዘዳለዎ ንድፊ ኢዩ። እዚ ኣብ መንግስታዊ ኣርካይቭስን ናይ ረፑብሊክ ቸክን: ኣብ ስድራቤታዊ ኣርካይቭስ ናይ በርሽቶልድ ዝተረኽበ ኢዩ።

ኣውስትርያ: ኤርትራ ንምግዛእ ዘካየደቶ ፍሹል ፈተነ
ብ Prof. Dr. Michael Zach
ትርጉም: ብሃብትኣብ ጽገ

ካልኣይ ክፋል

ኣብ ክሊ ቁጠባዊ ረብሓን ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳያትን ናይ ኣውስትርያ: ዝስዕቡ ክልተ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ነጥብታት ክርኣዩ ጀሚሮም: 1) ምኽፋት ዲፕሎማስያዊ ውክልናታት 2) ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ: ሓደ ግዝኣት ምትካል። ድሕር‘ቲ ኣብ 1851 ብደረጃ ምኽትል ቆንስል ኣውስትርያ ኣብ ካርቱም ቤ.ጽ. ንምኽፋት: ፈለማ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ሚሽን ኣብ 1852 ኣብ ትሕቲ Konstantin Reitz (ኮንስታንቲን ራይስ): ከምኡውን Theodor von Heuglin (ቴዎዶር ፎን ሆይግሊን) ዝተባህሉ ጀርመናውያን ደቂ ዞባ ቩርተምበርግ (ጀርመን): ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን: ተላኢኾም።

714e

ብሓፈሽኡ ቁጠባዊ ጸጋታት ናይቲ ከባቢ ንምጽናዕን ምስቶም ዝተፈላለዩ መሳፍንቲ ከም ራእሲ ዓሊ ናይ ጎንደር: ደግያት ውቤ ናይ ትግራይ) ተራኺብካ ውዕላት ንምእታውን ከምዝነበረ ይፍለጥ። እቲ ቀንዲ ሓሳቦም: ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ማለት ካብ ሱዳን ጀሚሮም ናብቲ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዝነበረ ንግዲ: ብንጥፈት ንምስታፍ ኢዩ። ካልእ: ምስኩሎም ፖለቲካዊ ሓለፍቲ ዘተ ብምክያድን: ስነፍልጠታዊ መጽናዕትታት: ከም ኣብ መዳያት ጂኦግራፍን ቁጠባን ንምክያድ‘ውን ዝዓለመ ነይሩ:: እንተኾነ በቶም ኣብቲ እዋን‘ቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቶም ዝነበሩ ፖለቲካዊ ውሽጣዊ ወጥርታት (መን ዓብለለ): እዚ ጉዕዞ‘ዚ ፍረ-ኣልቦ ኮይኑ ተሪፉ። Konstantin Reitz (ኮንስታንቲን ራይስ): ነቶም ልዒሎም ዝተጠቕሱ መሳፍንቲ ከይረኸቦም ተሪፉ። እቲ እንኮ ክረኽቦ ዝኸኣለ ገዛኢ ወይ ኣመሓዳሪ: ራእሲ ካሳ (ጸኒሑ ሃጸይ ቴድሮስ ዳግማዊ ዝተባህለ) ኮይኑ: ነቲ ፍሉይነት ጠባዩን ኣተሓሳስብኡን ንዒቕዎ ዝነበረ ዝፍለጥ ኢዩ። ነቲ ምስ ራእሲ ካሳ ዝተገብረ ውዕል ነጻ-ንግዲ ከይተተግበረ ተረፈ።

ምስ መደብ ምጅማር ህንጻን ምኽፋትን ሱወዝ ካናል ግን: ቀይሕ ባሕሪ: ኣብ ሕመረት ረብሓ ዓበይቲ ሃገራት ብምእታዉ: ኣውስትርያ: ድሕሪት ክትተርፍ ስለዘይደለየትን: ኣብዚ ኣብ መጻኢ ኣገዳሲ ዝኸውን ንግዳዊ መስመር ሓደ ቦታ ክትሕዝ ከምዘድልያን ወሰነት::

714f

ስለዚ: ኣብ 1857 ከኣ Tegetthoff-Heuglin-Expedition (ዳህሳስ ጉዕዞ ተገቶፍ-ሆይግሊን) ሓድሽ ተበግሶ ወሲዳ:: ኣድሚራል ቪልሀልም ፎን ተገቶፍ ኣብ 1827 ኣብ ማርቡርግ (ስሎቨንያ) ዝተወልደ: ነቲ ጉጅለ ብምምራሕ: ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ቦታታት ኣፍሪቃ: ንግዳዊ መደበራትን መአከብ ካብ ሃገራ ዝስጎጉ ወጻእተኛታትን ንምትካል ዝሰማማዕ ቦታ ክድህስሱ ዕማም ተዋህቦም። ይኹን‘ምበር: እቲ መደብ ዘይምጥንቃቕ ዘስዓቦ ፈሺሉ። ምኽንያቱ ሆይግሊን ብዛዕባ‘ቲ መደብ ንስነ-ፍልጠታዊ መጽሔታት ደብዳበ ብምልኣኹ: ኢዩ። እዚ መጽሔታዊ ምቅላዕ‘ዚ: ነተን መወዳድርቲ ኣውስትርያ ዝኾነ ሃገራት: እንግሊዝ: ፈረንሳ…ወዘተ: ንኸፍሽልኦ ስጉምትታት ክወስዳ ከምዘለወን ቀሲብወን።ብዛዕባ‘ቲ ዕላማ ኣብ ዝነበረ ዘተ ግን: እቲ ርእይቶታት ኣብ ክልተ ከምዝተገምዐ ይፍለጥ። ሆይግሊን ንኤርትራ ምግዛእ ክብል ከሎ: ተገቶፍ ከኣ ንደሴት ሶኮታ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ምግዛእ ዝብል ርእይቶ ነይርዎ።

እዚ ብ“ውልቃዊ ተበግሶ“ ልዑል ፈርዲናንድ ማክሲሚሊያን ፎን ሃብስቡርግ-ሎትሪንገን (ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ) (Archduke Ferdinand Maximilian von Habsburg-Lothringen) ዝነበረ መደብ ድኣ ይኹን‘ምበር: ኣውስትርያ ግን ካልኦት ጸገማት ነይሮማ።

714g

(ንኣብነት: ጉርብትና ምስ ቱርካውያን ገዛእቲ ኣብ ሃገራት ባልካን: ውግኣት ኣብ ኢጣልያ: ኣብ ልዕሊ ጀርመን ዓብላልነት ንምርካብ ዝነበረ ጻዕራ)።
ኣብ 1861 – 1863 ኣብ ምጽዋዕ ቆንስላዊ ውክልና ኣውስትርያ ኔሩ። እቲ ምኽትል ቆንስል: ወዲ ሃምቡርግ (ጀርመን) ዝኾነን: ነጋዳይ ኣጽዋር ኣብቲ ቦታ ዝነበረ በርንሃርድ ገርሃርድ (Bernhard Gerhard) ኢዩ።
ኣብ 1862: ፎገል (Vogel) ዝተባህለ ተጎዓዛይ (ጀርመናዊ) ኣብ ዋዳይ ዝተባህለ ቦታ ጫድ ስለዝጠፍአ: ንዕኡ ንምድሓን ተባሂሉ ዝተወስደ ተበግሶ ጀርመን ይኹን‘ምበር: ማርቲን ሃንዛል (Martin Hansal) ዝተባህለ ኣውስትርያዊ ዝተሳተፎ ጻዕሪ ኢዩ:: ብሓቂ ግን: እቲ ጻዕሪ: ጀርመን ግዝኣታዊ ረብሓታታ ንምድህሳስ ኾይኑ: ናብ ምጽዋዕ ዝዓለመን ንደሴታት ዳህላክ (ሃቐነ ንምምስራት መደበር) ንከረንን ብዕምቆት ንምጽናዕን ዘንቀደ‘ዩ ኔሩ።

714h

ጉዕዞ ናረንታ (Narenta Expedition) 1869/70 ደድሕሪ ምኽፋት ሱወዝ ካናል ብእኡ ሓሊፋ: ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ቀርኒ ኣፍሪቃን ተኽእሎ መግዛእታዊ መደበራት ንምድላይን ተባሂሉ ዝተፈጸመ: ናይታ መርከብ ባሕራዊ ጉዕዞ ኔሩ። ምኽንያቱ: ዓባይ ብሪጣንያ ዛጊት ኣብ ዓደን: ፈረንሳ ኣብ ዖቦቕ (ናይ ሕጂ ጂቡቲ) ህላውነተን ኣረጋጊጸን ኔረን።

714i

ናረንታ ኣብ ትሕቲ ትእዛዝ ኣድሚራል ቪልሀልም ክሮፕ (Wilhelm Kropp) እትምራሕ ዝነበረት መርከብ ኔራ። ኣብኣ ተሳፊሮም ካብ ዝነበሩ ብዙሓት ኪኢላታት: እቲ ፍሉጥ ተሳታፊን መዋልን ስነ-ፍልጠታዊ ምርምራት ልዑል ራይናር ፎን ሃብስቡርግን-ሎትሪንገን ( Archduke Rainer von Habsburg-Lothringen): ናይ ስነ-ፍልጠታዊ ኣካዳሚ ናይ ክብሪ ኣባል ዝነበረ ኢዩ።

714j714k714l

ማዕረ‘ቲ ዝተኻየደ ሰፊሕ ስነ-ፍልጠታዊ-ካርቶግራፊያዊ መደባት: እተን ደሴታትን ዝተፈላለያ ወደባትን: ንመደበር ሓይሊ ባሕርን ዝኸውን ብቕዓትን ተጸኒዑ። እቲ ውጽኢቱ ዘተባብዕ ከምዘይነበረ ተገምጊሙ። ኣዛዚ‘ታ መርከብ ክሮፕ ክጽሕፍ ከሎ „እተን ወደባት ኩለን ዘሕዝንን: ኣትክልቲ-ኣልቦን: ብዝሒ ህዝቢ ዘይብለንን ምድረ-በዳዊ ኩነታት ዘለወን ኢየን“ ክብል ይገልጽ። ኣብታ መርከብ: ባልዕ ብምእታዉ: ብዙሕ ዕንወት ክወርዳ ድሕሪ ምጅማሩ ከኣ: ናብ ፖላ ተመሊሳ። እቲ ኣብ መንጎ‘ተን ዝተፈላለያ ሚኒስትሪታትን በዓል-መዝታትን ቪየና (ኣውስትርያ) ካብ-ናብ ዝነበሩ ጽሑፋት ከምዝሕብርዎ ግን: እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይ‘ታ ሃገር ሓይሊ ባሕርን ሚኒስትሪ ፋይናንስን: እዚ መግዛእታዊ ጥሙሕ: ነቲ ንግስነት ክስዕቦ ዝኽእል ፊናንስያዊ ብድሆታት ዝነበሮም ተሪር ዕቃበታት ብምግላጾም ኢዩ።

714m

ለዮ ራይኒሽ (Leo Reinisch) ኣብ ኦሰርቪስ (ዞባ ሽታየርማርክ): ኣውስትርያ: ዝተወልደን: ካብ 1896/97 ፕረሲደንት ቪየና ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ኮይኑ: ኣብ 1875/76 ከምኡ‘ውን 1879/80: ቋንቋታት ንምጽናዕ መጺኡ ከምዝነበረ ይፍለጥ። እሱ መስራቲ ናይ‘ቲ ኣብ ቪየና ዝርከብ ፕሮግራም መጽናዕቲ ኣፍሪቃ: ናይ ብዙሓት ኩሻውያን ቋንቋታት መጽሓፍቲ ስዋስው: መዝገበ-ቃላት: ጽሑፋትን ዘዳለወ ኢዩ። እዞም ሰነዳት‘ዚኦም ብከፊል ክሳብ ሕጂ እቶም እንኮ ጽሑፋዊ ምስክራት ኢዮም። እሱ ኪኢላ ኩሺካዊ ቋንቋታት: ኣባል መስረቲ ኦሪየንታሊስክ ትካል ቪየና ዪኒቨርሲቲ ኣብ 1886: ጸኒሑ ትካል መጽናዕቲ ስነ-ግብጽን ኣፍሪቃን (Egyptology & Africanistic)ኣብ 1923 ኢዩ።

ተወሰኽቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ዜጋታት ኣውስትርያ

ሉድቪግ አግበርት ግራፍ ቱርሃይም (Ludwig Egbert Graf Thürheim) ኣብ ቪየና ዝተወልደ ኮይኑ: ኣብ 1857/58 ኣብ ባጽዕ: ብፍላይ ኣብ ከባቢ ከረን በጺሑ ክምዝነበረን: ከም „ሃዳናይ ኣንበሳ“ ይፍለጥ ነይሩ።

ማቲያስ ቫግነር (Matthias Wagner) ኣብ ኣይዘንሽታት: ድሕሪ 1849 (ምዝዛም ሰውራ ሃንጋሪ): ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ: ኣብ 1862 ንልዑል አርንስት ዳግማዊ ንሃድን ኣሰንይዎ ከምዝነበረ: ኣብ 1871 ከም ነጋዳይ ኣብ ካርቱም ከምዝነበረ ይፍለጥ።

ቪልሀልም ግራፍ ሲኪ (Wilhelm Graf Zichy)
ኣብ ብራቲስላቫ ዝተወልደ ኮይኑ: 1ብ 1875 ኣብቲ ግብጺ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዘካየደቶ ወራር ብምክፋሉ: ኣብ ከባቢ ጉንደት (ኤርትራ) ኣብቲ ኲናት ሞይቱ።

Remarks by Ms. Elsa Haile, Director International...

High level Eritrean military delegation delivers...

President Isaias Afwerki and Prime Minister Abiy...

President Isaias returned home concluding working...

President Isaias held talks with President Al Sisi

President Isaias Afwerki on working visit to Egypt