June 15, 2011

ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራ ቀጺሉ ውዒሉ።

ትማሊ 13 ሰነ ቅድሚ ቐትሪ ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ኣስመራ ዝተኸፍተ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራ ሎሚ’ውን ቀጺሉ ውዒሉ።

ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ናይ ትማሊ ቅድሚ ቐትሪ ርክቡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ንምውርጻጽ ልምዓታዊ ፖሊሲታት መጻኢ 5 ዓመታት፣ ንህልዊ ፖለቲካዊን ጸጥታዊን ምዕባለታት ዞባናን መጻኢ ኣመታቱን ኣመልኪቱ ዘቕረቦ ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምስማዕ፣ ኣብ ናይ ድሕሪ ቐትሪ ርክቡ ንገስጋስ መደባት ልምዓት ጽላታት ሕርሻ፣ ሃብቲ ባሕሪ፣ ህንጻ፣ ጸዓትን ማዕድንን ተመልኪቱ፣ መጻኢ መደብ ስራሕ ናይቶም ጽላታት ከጽደቕ እንከሎ፣ ኣማስያኡ ድማ ኣብ ጽላታት መጓዓዝያን መራኸቢታትን፣ መሬት ማይን ከባቢን ከምኡ’ውን ፋይናንስያዊ ጽላት ዝተሰላሰለ ዕማማት ብምግምጋም፣ መጻኢ መደባት ስኢሉ።

ምዕቡልን ስሉጥን ኣገልግሎታት መጓዓዝያን መራኸቢታትን ንዕብየት ቁጠባ ወሳኒ ምዃኑ ዘስመረሉ ካቢነ ሚኒስተራት፣ ኣብዚ እንኣትዎ ዘለና ሓድሽ መድረኽ፣ መጓዓዝያ መሬት ብስፍሓቱን ዓይነቱን ንምምሕያሽ፣ ዘቤታዊ ዓቕሚ መጓዓዝያ ባሕሪ ክብ ንምባል፣ ደረጃ ብደረጃ መጓዓዝያ ኣየር ንምምዕባል ክውሰድ ኣብ ዘለዎ ስጉምቲታት ኣስፊሑ ተመያይጡ። ካቢነ፣ ንጽላት መሬት፣ ማይን ከባቢን ኣብ ዝምልከት ዛዕባ፣ ምሕደራ መሬት፣ ማይን ባህርያዊ ከባቢን ንምውርጻጽ ዝተኻየዱ መጽናዕቲታት፣ ኣብ መስርሕ ምንዳፍ ዝርከቡን ዝተኣመሙን ሕጋጋትን ኣዋጃትን ብምርኣይ፣ መዓላ መሬት ንምቁጽጻር፣ ክራይ መሬትን መጠን ክፍሊቱን ንምምዕርራይ፣ ውሁድ ምሕደራ ማይ-ጠቀስ ዕማማት ንምምዕባል ክውሰዱ ኣብ ዘለዎም ውሳነታት ተመያይጡ። ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ምዕቃብ ኣከባቢን ምርግጋጽ ቀረብ ማይ ገጠራትን ድማ ኣጽዲቑ። ጉዳያት ምርሒት መሬት፣ ምሕደራ ዝተሓዝአ ቦታታትን ካልእ ሕቶታት ህዝቢን ብፍላይ ድማ ኣበየ ዓድታት ዝረኣዩ ጉዳያት ምውናን መሬትን መሰል ነባርነትን ብምርኣይ እውን ተዘራሪቡሎም።

ካቢነ ብድሕሪ’ዚ ኣብ ጽላት ፋይናንስ ብምስጋር፣ ኩነታት ገንዘባዊን ፊስካላዊን ጽላታት ብዝተፈላለዩ መለክዒ ረቛሒታት ብምግምጋም፣ ፋይናንሳያዊ ጽላት ዝያዳ ኣድማዒን ውጽኢታዊን ክኸውን ክወስዱ ኣብ ዘለዎም ፖሊሲ ናይ ምትዕርራይ ስጉምቲታት ኣስፊሑ ተመያይጡ።
ካቢነ ኣብ ናይ ሎሚ ቅድሚ ቐትሪ ርክቡ፣ ፈለማ ዝተመልከቶ ዛዕባ ጽላት ትምህርቲ እዩ። በዚ መሰረት ቀረብ መምሃሪ መጻሕፍቲ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ትምህርቲ ብምልኣት ንምርግጋጽ ዝተፈጸሙ ዕማማት፣ ኣብ መስርሕ ምስትምሃር ዘድልዩ መሳለጥያታትን ላብራቶሪታትን ንምምላእ ዝተሰላሰሉ ዕዮታት፣ ትምህርቲ ብዓይነቱ ንምምሕያሽ፣ ብቕዓት ምሕደራን ኣካዳሚያዊ ዓቕሚ ሓለፍቲ፣ መማህራንን ተቘጻጸርቲን ክብ ንምባል ዝተዋህቡ ስልጠናታት፣ ሱታፌ ደቀንስትዮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ንምዕዛዝ፣ ምሸታዊ ትምህርቲ ንምብርባር ዝተኻየዱ ስርሓት፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ኰለጃት ዝወሃቡ ዘለው ሞያዊን ቴክኒካዊን ስልጠናታት ድሕሪ ምምልካት፣ ኣብ መጻኢ መደባት ናይቲ ጽላት ብሰፊሑ ተመያይጡ።

ካቢነ ብድሕሪ’ዚ ናብ ጽላት ጥዕና ብምስጋር፣ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ኩሉ ከባቢታት ንምብጻሕ ጥራይ ዘይኮነ ብዓይነቱ ንምምሕያሽ፣ ኣብ ምርግጋጽ ቀረብ ናውቲ ሕክምና፣ መድሃኒትን ካልእ መሳለጥያታትን ንዘሎ ኩነታት ብዝርዝር ተመልኪቱ። ኣጥቃዕነት ተላባዕቲ ሕማማት ንምንካይ፣ ኣገልግሎት ክታበት ኣብ ኩሉ ንምብጻሕ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታትን ኣሳልጦኡን ብምግምጋም ከኣ፣ ዘይተላባዕቲ ሕማማት ዘስዕብዎ ሓደጋታት ንምንካይ ዘኽእል ኣገልግሎታት ንምምዕባል ክውሰድ ኣብ ዘለዎ ስጉምቲታትን መጻኢ መደባት ናይቲ ጽላትን ኣስፊሑ ተዘራሪቡ። ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ ቀጺሉ፣ ኣገልግሎት ፍትሒ ንምስፋሕን ዝያዳ ንምምዕባልን ዝተታሕዙ መደባት ስራሕ ናይቲ ጽላት ብምርኣይ፣ መጻኢ ውጥን ኣጽዲቑ።

ዘለናዮ ዘመን፣ ዘመነ ሓበሬታ ብምዃኑ፣ ስርዓተ ሓበሬታን ሓበሬታ ናይ ምዝርጋሕ ዓቕምን ምዕባይ ክድፍኣሉ ከምዝግባእ ዘገንዘበ ካቢነ ሚኒስተራት፣ ዓቕሚ ብዘፍቅዶ መጠን ዘመናዊ መዘርግሒ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ብምትእትታው ምስ ምዕባለ ምስጓም ከምዘድሊ ብምስምማዕ፣ ማዕከናት ዜና መሳለጥያ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው፣ ትሕዝቶ ናይቲ ብማዕከናት ዜና ዝፍኖ ሓበሬታ፣ ብዕምቈቱን ዓይነቱን ቀጻሊ እናተመሓየሸ፣ ማሕበራዊ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምድራኽ ልዑል ተራ ከምዝጻወት ንምግባር ናይ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ምትሕብባር ከምዘድሊ ኣገንዚቡ።

ካቢነ ሚኒስተራት ጸብጻብ ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታት ድሕሪ ምስማዕ ኣብ ዘካየዶ ዘተ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ ክፍጸሙ ዝጸንሑ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊን ጸጥታዊን ሽርሒታትን ተጻብኦታትን፣ ብሓያል መኸተ ህዝቢን መንግስቲን በኒኖም ምትራፎም፣ ኣብ ተጻባእቲ ፈጢርዎ ዘሎ ጭንቀት ርኡይ ምዃኑ ብምግምጋም፣ ከም ሳዕቤኑ ዝጸንሐ ተጻብኦታት ናይ ምኽራር ፈተነታት ስለዘይተርፍ፣ ጎኒ ጎኒ ልምዓታዊ ስራሕና፣ ፖለቲካዊ፣ ዜናዊን ዲፕሎማሲያውን መኸተና ዝያዳ ክሕይል ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ፣ ንዕኡ ዝምልከት መደባት ስራሕ ድማ ስኢሉ።

ካቢነ ሚኒስተራት ብድሕሪ’ዚ፣ ብሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳራት ዝቐረበ፣ ኣብ ኩሉን ምምሕዳር ዞባታት ዝሰላሰል ዘሎ ትሕተ-ቅርጻዊ ስርሓት፣ ፕሮጀክትታት ቁጠባዊን ማሕበራዊን ልምዓት ድሕሪ ምርኣይ፣ ኣብ ቅርጺን ዕማማትን ናይቲ ሚኒስትሪን ትኹላዊን ጎድናዊን ናይ ስራሕ ዝምድናታቱን ኣስፊሑ ብምምይያጥ፣ መጻኢ መደብ ስራሕ ናይቲ ሚኒስትሪ ኣጽዲቑ።

ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ መወዳእታ፣ ኩለንተናዊ ዓቕሚታት ሃገር ኣብ ምድራዕ፣ ስርዓተ ምሕደራን ስርዓተ ኣጠቓቕማ ዓቕሚ ሰብን ውዳበን ኣብ ምውርጻጽ፣ ህንጸት ትካላትን ትካላዊ ኣሰራርሓን ስርዓተ ሓበሬታን ኣብ ምምዕባል ዘተኰረ ዓበይቲ ርእሰ ጉዳያት ኣልዒሉ ድሕሪ ምምይያጥ፣ ኩሉን ኣካላት መንግስቲ፣ ኣብ ዝቕጽል ቀረባ ኣዋርሕ፣ ናይ ዝመጽእ 5 ዓመታት ውጥን ስራሕ ኣዳቒቐን ብምጽፋፍ፣ ውዱእ ሰነድ ከቕርባ ብምርድዳእ ኣኼባኡ ዛዚሙ።

******* ኣ.ዜ.ኤ ******

Ambassador Yohannes holds talks with South Sudan...

Minister Osman Saleh holds talks with Luxemburg...

President of Guinea arrives in Massawa

Official commemoration of Operation Fenkil

President Isaias met and held talks with Mr. Neven...

President Isaias Afwerki Meets Abu Dhabi Crown...