December 3, 2012

ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ሎሚ’ውን ቀጺሉ ውዒሉ።

ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ሎሚ’ውን ቀጺሉ ውዒሉ።

ብ29ን 30ን ሕዳር 2012፣ ኣብ ህንጻ ሃገር ኣስመራ ዝተጋብአ ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ሎሚ ሰኑይ 3 ታሕሳስ ቅድሚ ቐትሪ እውን፣ ኣኼባኡ ቀጺሉ ውዒሉ።

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ኣብ ናይ ሎሚ ርክቡ፣ ኣብ ዓመተ 2012፣ ኣብ ጽላታት ቱሪዝም፣ ንግዲን ኢንዱስትሪን ጥዕናን ዝተተግበረ መደባት ስራሕ ብምግምጋም፣ ንዓመተ 2013 ዝተኣመመ ውጥናት ስራሕ ሰለስቲኡ ጽላታት ብዝርዝር ተመልኪቱ፣ ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይድሉ።

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ፈለማ ዝተመልከቶ ኣርእስቲ፣ ጽላት ቱሪዝም እዩ። በዚ መሰረት ካቢነ፣ ኣብ ናይ 29 ሕዳር ርክቡ ዘነጸሮ መስፈራት ቁጠባዊ ዕብየት መወከሲ ብምግባር፣ ክሳብ ዓመተ 2012፣ ኣብ ጽላት ቱሪዝም ዝተገብረ ወፍሪን ዝተደለበ ማላዊ ዓቕሚን ተመልኪቱ።

ጽላት ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ኣብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ዝጸንሖ ኣበርክቶ ብምርኣይ ከኣ፤ ኣብዚ ጽላት’ዚ ዝነጥፍ ሓይሊ ዕዮ፣ ከምኡ’ውን መነባብሮኡ ኣብዚ ኢንዱስትሪ’ዚ ዝምርኰስ ክፋል ሕብረተሰብ ብዝሑን ዓይነቱን ኣፍራይነቱን ብምግምጋም፣ ሞያዊ ብቕዓት ዜጋታት ኣብዚ ንጥፈት’ዚ ክብ ንምባል ኪካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታት ኣበርክቶኡ ተመልኪቱ።

ካቢነ ብተወሳኺ፣ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾኑ ባህርያዊ ጸጋታት ንምልላይን ንምምዝማዝን ዝተኻየደ መጽናዕቲታን ዝተተግበረ ጭቡጥ ፕሮጀክትታትን ውጽኢቱን ብምርኣይ፣ ህልዊ ዓቕሚ ናይቲ ጽላት እንታይ ከምዝመስል ብውድዓውነት ገምጊሙ። ከም ኣካል ናይቲ ኣብ 2013 ክትግበር ተኣሚሙ ዘሎ ሃገራዊ መደባት ቁጠባዊ ዕብየት፣ ኣብ ጽላት ቱሪዝም ክትግበር ዘለዎ መደባት ስራሕ ብምውሳን ከኣ፣ ዓመታዊ ውጥን ናይቲ ጽላት ኣነጺሩ።

ካቢነ ሚኒተራት ብድሕሪ’ዚ፣ ናብ ጽላት ንግዲን ኢንዱስትሪን እዩ ሰጊሩ። ኣብ ህልዊ ኩነታት ንኡስ ጽላት ኢንዱስትሪ ዓምቚ ዘተ ብምክያድ ከኣ ኣብዚ መዳይ’ዚ ዘሎ ማላዊ ዓቕሚ እንታይ ከምዝመስልን እቲ ጽላት ኣበይ ደረጃ ከምዝርከብን ብልክዕነት ገምጊሙ። ካቢነ ሚኒስተራት ብዘይካ’ዚ፣ ንጥፈታት ዘቤታዊን ግዳማዊን ንግዲ፣ ሚዛን እታውን ሰደድን ብደረጃ ሃገር እንታይ ከምዝመስል ብምርኣይ፣ ተራ ብሕታዊ ክፋል ኣብዚ ጽላት’ዚ ንምዕዛዝ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲታት ብዝምልከት ኣስፊሑ ተዘራሪቡ። ንኣሽቱ ማእከሎትን ዓበይቲን ናይ ምስናዕ ዓቕሚታት ክብ ንምባል፣ ሕርሻዊ ምህርቲን ናይ ህንጻ መሳርሒታትን ዝመስርሑ ስትራተጂያዊን ትካላት ንምምስራት ክትግበር ዘለዎ ፕሮጀክትታትን ወፍርታትን እውን ኣነጺሩ።

ካቢነ ብተወሳኺ፣ ኣብ ጽላት ንግዲን ኢንዱስትሪን፣ ናይ ውሽጢን ግዳምን ወፍሪ ብምትብባዕ፣ ተራ ብሕታዊ ክፋል ምዕዛዝ ከምዘድሊ ብምግምጋም፣ ሚኒስትሪ ንግዲን ኢንዱስትሪን ንወፍሪ ኣመልኪቱ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ዋዕላ፣ ዘሎ ናይ ወፍሪ ዕድላት ዝርዝራቱ ኣነጺሩ ብምቕራብ፣ ንኣውፈርቲ ዘድሊ ሓበሬታ ናይ ምስናቕ ዕማማቱ ከሐይል ኣዘኻኺሩ።

ኣብ ጽላት ጥዕና፣ ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፣ ክሳብ ዓመተ 2012፣ ኣብ ህንጸት ንኣሽቱ፣ ማእከሎትን ዓበይቲን ትካላት ጥዕና ዝተገብረ ገዚፍ ወፍሪ፣ ኣብ ምምላእ መሰረታውያን ጠለባትን መሳርሒታትን ዝተሰላሰለ ዕማማት ብምርኣይ ዝደለቦ ማላዊ ዓቕሚ ናይቲ ጽላት ብደቂቕ ገምጊሙ።

ሓይሊ ዕዮ ናይዚ ጽላት’ዚ ብዝሑን ዓይነቱን ሞያዊ ብቕዓቱን ክብ ንምባል ዝተኻየደ ናይ ስልጠናን ምልመላን ስርሓትን ውጽኢቱን እውን ተዓዚቡ። ካቢነ ብተወሳኺ፤ ምሕደራ ትካላት ጥዕና ብምምሕያሽ፣ ዓይነታዊ ዕብየት ኣገልግሎት ጥዕና ንምርግጋጽ ዝተኻየዱ ስርሓት ገስጋሶም ብደቂቕ ድሕሪ ምግምጋም፣ ኣብዚ ጽላት’ዚ ንዓመተ 2013 ክትግበሩ ዝተኣመሙ መደባት ስራሕ ብተወሳኺ ሓሳባት ኣሀብቲሙ፣ ዓመታዊ ውጥን ናይቲ ጽላት ኣጽዲቑ።

Government of Eritrea sends message of condolences

Southern region 18th regular Assembly meeting

Omhajer-Humera border point re-opened

Senior Eritrean delegation on working visit to...

Eritreans welcome New Year 2019 with enthusiasm

Ambassador Semere Russom presents credentials