January 19, 2013

ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት ኣብ ህንጻ ሃገር ኣስመራ ተቓኒዑ።

ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት ኣብ
ህንጻ ሃገር ኣስመራ ተቓኒዑ።

ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት ኣብ  ህንጻ ሃገር ኣስመራ ተቓኒዑ።

ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት ብ18 ጥሪ 2013 ኣብ ህንጻ ሃገር ኣስመራ ተኻዪዱ።

ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት፣ መቐጸልታ ናይ’ቲ ብ10 ጥሪ ዝተኻየደ ርክብ ኮይኑ፣ ብፍሉይ ኣተኩሮ ዝተመያየጠሉ ዛዕባ፣ ምሕደራ ስርዓተ ግብሪ ኣድማዕነቱን እዋናውነቱን ንምሕሳን፣ ኣብ ዓመተ 2013 ክንዮኡን ክትግበር ዝተወጠነ መደባት ስራሕ እዩ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ንኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት ኣብ ዘስምዖ ናይ መኽፈቲ ቃል፣ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ከም ወኪል ማእከላይ መንግስቲ ከምኡ’ውን ምምሕዳር ዞባታት ከም ቀንዲ መሓውር ምሕደራ፣ ብመሰረት ዕማማቶምን ዝተዋህቦም ስልጣንን፣ ብዝተወደነ ሚዛን፣ ቅርጺ፣ ውዳበን መሳለጥያን ስርዓተ ምእካብ ግብሪ፣ ምስ ፍሉይ ኣድህቦ ምውርጻጽ ስርዓተ ሓበሬታ ብምትእስሳር፣ ብቕዓቱን ኣድማዕነቱን እናመሓየሹ ክኸዱ ከምዝግባእ ብምትሕስሳብ፣ ኣብዚ ዕማም’ዚ ግደ ምምሕዳር ዞባታት ወሳኒ ምዃኑ ኣገንዚቡ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መግለጺኡ፣ ኣምራትን ፖሊሲታትን ምኽፋል ግብሪ፣ ኣብ ነንበይኖም ጽፍሒታት ምዕባለ፣ መምስ ፍሉይ ክውንነት ናይ ሃገራት ተዛሚዶም ዝጥመቱ ምዃኖም ብምምልካት፣ ሕግታትን ቅጥዒታት ትግባረን ምኽፋል ግብሪ፣ ንጹርነትን ርግኣትን ክህልዎም ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ፣ ምስ ግዜን ተሞኩሮን ምስፋሕ ንግዳዊን ቁጠባዊን ንጥፈታትን ኣድማዕነቶም ንምርግጋጽ ኮነ እዋናውነቶም ንምሕሳን በብመድረኹ ገምጋማት ምግባር ከምዘድሊ ኣረዲኡ። በዚ መሰረት፣ ብቕዓትን ዓቕሚን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኮነ ምምሕዳር ዞባታትን ኣበርክቶኦምን ከምኡ’ውን ኣብዚ መዳይ’ዚ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ዘሎ ውህደት ተገምጊሙ፣ ኣብ ዓመተ 2013፣ ዝጸንሐ ስርዓት ኣተኣኻኽባ ግብሪ ዳግመ ምምሕያሽን ምኽላስን ከምዘድልዮ ኣገንዚቡ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብተወሳኺ፣ ትርጉምን ዕላማን ምእካብ ግብሪ ብዝምልከት ቀጻሊ ሓበሬታን መዘኻኸሪን ምሃብ፣ ተሓተትቲን ኣተግበርቲን፣ ኣብ ምኽፋልን ምእካብን ግብሪ፣ መረዳእታኦምን ግዴታኦምን ማዕረ’ቲ ክጭበጥ ዝድለ ሸቶታት ኪዳረግ ስለዝሕግዝ፣ ቀጻሊ ኣስተምህሮን ስልጠናን ብምውዳብ ንቕሓትን ፍልጠትን ምስፋሕ ከምዘድሊ ኣገንዚቡ።

ኣብ ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት ዝተረኽበ ሚኒስተር ፋይናንስ ኣቶ ብርሃነ ሃብተማርያም ብወገኑ፣ ግብሪ ብትካላት መንግስቲ ንህዝቢ ዝወሃብ ኣገልግሎት ኣብ ምምዋል ዝውዕል ኣታዊታት ምዃኑ ብምምልካት፣ ብድሌት ወይ ብወለንታ ዝኽፈል ዘይኮነ፣ ግዴታ ነፍሲ ወከፍ ካብ ትካላት መንግስቲ ኣገልግሎት ዝረክብ ዜጋ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣቐዲሞም ብዝወጹ ኣዋጃት ምእካብ ግብሪ መሰረት፣ ዕማም ምእካብ ግብሪ ኣብ ኤርትራ፣ ምእኩል ኣገባብ ከምዝኽተል ዝገለጸ ኣቶ ብርሃነ፣ ምእኩል ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት፣ ምስቲ ፍትሓዊን ዝተመጣጠነን ምዕባለ ንምርግጋጽ ዝሕልን ዕላማታት መንግስቲ ተዛሚዱ፣ ተመላላእነት ብዘረጋግጽ መገዲ፣ ጸጋታት ሃገር ብምዕሩይ ኣገባብ ኣብ ኣገልግሎት መላእ ህዝቢን ሃገርን ክውዕል፣ ከምኡ’ውን ከፋል ግብሪ ዘይውጽዓሉ ኩነታት ንምፍጣር፣ ግብሪ ናይ ምስላዕ ስልጣን ናይ ማእከላይ መንግስቲ ክኸውን ስለዝተመርጸ ምዃኑ ኣረዲኡ።

ኣቶ ብርሃነ ብተወሳኺ፣ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝወጹ ኣዋጃትን መመሓየሺ ኣዋጃትን ምእካብ ግብሪን ቀረጽን ሓደ ብሓደ እናጠቐሰ፣ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ቅጥዒታት ኣተኣኻኽባ ግብሪ ኣስፊሑ ብምግላጽ፣ መጻኢ ኣተሓሕዛኡን ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ምምሕዳር ዞባታትን ክህሉ ዝግባእ ናይ ስራሕ ውህደትን ብዝምልከት ሰፊሕ መረዳእታ ሂቡ።

ብድሕሪ’ዚ፣ ኣመሓደርቲ ዞባታት፣ ኣብ ምሕያል ስርዓተ ሓበሬታን ቁጽጽር ምኽፋል ግብሪን፣ ኣብ ጉዳያት ምዕዳልን ምሕዳስን ፍቓዳት ንግዲ፣ ኣብ ምቁጽጻር ኮንትሮባንድ ንግድ፣ ኣብ ኣተሓሕዛ ኣታዊታት ማእከል ንግዲን ቁጠባዊ ምንቅስቓሳትን ዝኾና ከተማታትን ካልእ ተዛማዲ ኣርእስቲታትን ብሰፊሑ ተላዚቦም። ኣብ መወዳእታ ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት፣ ኣብ ዓመተ 2013፣ ኣካላት ሚኒስትሪ ፋይናንስን ምምሕዳር ዞባታትን ብዝበለጸ ውህደት፣ ዕማም ምእካብ ግብሪ ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝሓሸ ንጹርነት ከተግብሩ ዘኽእሎም መምርሒታት ስራሕ ብምሕንጻጽን ብምጽዳቕን ርክቡ ዛዚሙ።

****** ኣ.ዜ.ኤ ******

Ambassador Yohannes holds talks with South Sudan...

Minister Osman Saleh holds talks with Luxemburg...

President of Guinea arrives in Massawa

Official commemoration of Operation Fenkil

President Isaias met and held talks with Mr. Neven...

President Isaias Afwerki Meets Abu Dhabi Crown...