January 11, 2013

ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት፣ ሎሚ ኣብ ህንጻ ሃገር ኣስመራ ተቓኒዑ።

ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት፣
ሎሚ ኣብ ህንጻ ሃገር ኣስመራ ተቓኒዑ።

 ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት፣  ሎሚ ኣብ ህንጻ ሃገር ኣስመራ ተቓኒዑ።ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት፣ ሎሚ 10 ጥሪ 2013 ኣብ ህንጻ ሃገር ኣስመራ ተቓኒዑ።

ቀንዲ ዛዕባ ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት፣ ንዓመተ 2013 ብደረጃ ዞባታት ዝተታሕዘ ውጥናት ልምዓትን ናይ ኣፈጻጽማ ዝርዝራቱን ምንጻርን ምጽዳቕን ኮይኑ፣ ፈለማ እቲ ኣኼባ፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዘቕረቦ ብደረጃ ሃገር ኣብ ነንበይኖም ጽላታት ክትግበሩ ዝተወጠኑ መደባት ልምዓት ዘብርህ ሰፊሕ መግለጺ’ዩ ሰሚዑ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መግለጺኡ፣ ዞባዊ ውጥን ምስ ሃገራውን ጽላታውን ውጥናት ተዛሚዱ ዝፍጸም ብምዃኑ፣ ምምሕዳር ዞባታት፣ ናይቲ ብሃገር ደረጃ ኣብ ነንበይኑ ጽላታትን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገርን ክትግበር ተወጢኑ ዘሎ መደባት ልምዓት ዝተማልአ ስእሊ ክህልዎም ከምዝግባእ ብምምልካት፣ ኣብ ዓመተ 2013 ክንዮኡን፣ ኣብ ትሕተ-ቅርጺ ማለት ኣብ ህንጸት ስትራተጂያውያን ጽርግያታት፣ ድንድላት፣ መስመራት ባቡር፣ መዕቈሪ ማይ ሓጽብታት፣ መዓልቦ ነፈርቲ፣ ኣባይቲ፣ ወደባትን ማርሳታትን ክትግበሩ ዝተወጠኑ ንጥሙር ዕብየት ወሰንቲ ዝኾኑ ፕሮጀክትታትን ዝጠልብዎ ባጀትን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ።

ምስዚ ኣተኣሳሲሩ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ ህልዊ ዓቕሚ ማሽነሪታትን ኣብ ቀረባ መጻኢ ዝህሉ ወሰኽን ጉዳይ ምሕደራኡን ምምላእ ቀጻሊ ጠለባቱን ብዝምልከት ብሰፊሑ ኣብሪሁ።

ብመሰረት መግለጺ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ እቶም ብኩባንያታት ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ክትግበሩ ተወጢኖም ዘለው ሰፋሕቲ ፕሮጀክትታት ልምዓት፣ ናይ ትግባረ ዓቕሚን ባጀትን ኣብ ግምት ብምእታው፣ ከከም ስትራተጂያዊ ኣገዳስነቶም ብቐዳምነታት ዝተሰርዑ’ዮም። በዚ መሰረት ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ እቶም ቀዳምነት ተዋሂብዎም ኣብ ዓመተ 2013 ኣብ በበይኑ ከባቢታት ሃገር ዝትግበሩ ፕሮጀክትታት ሓደ ብሓደ ዘርዚሩ።

እዞም ሰፊሕ ዝርዝራት ዘለዎም ፕሮጀክትታት ልምዓት፣ ንህንጸት ትሕተ-ቅርጺ፣ ምምስራት ዝተፈላለየ ንዋት ህንጻ ዘፍርዩ ሓደስቲ ፋብሪካታትን ምንጥጣፍ ህልዋት ትካላትን፣ ምዕባይ ንውሽጣዊ ሃልኪን ሰደድን ዝቐንዑ ሕርሻዊ ምህርቲን ሕርሻዊ ምህርቲ ዝምስርሑ ኣግሮ-ኢንዱስትሪ ትካላትን፣ ምውዳድ ትሕተ-ቅርጺ ሕርሻ፣ ምርግጋጽ ቀረብ ማይ፣ ምህናጽ ኣባይቲ፣ ምዕባይ ዓቕሚ መኽዘናት እኽሊን መዕረቒ ነዳዲን፣ ምትእትታው ብዓይነቱ ብሉጽ ዝኾነ መርበብ መራኸቢታት፣ ምርግጋጽ ብቑዕ ኣገልግሎት መጓዓዝያ፣ ምዕባይ ዘቤታዊ ዓቕሚ ዕደና፣ ምስፋሕ መፍረ መድሃኒት ንውሽጣዊ ሃልኪን ሰደድን ካልእን ዘጠቓለሉ’ዮም።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መግለጺኡ፣ ዘላቒ ቍጠባዊ ዕብየት ንምርግጋጽ፣ ማክሮ ቍጠባዊ ርግኣት ብቐጻሊ ምውሓስ ግድነታዊ ረቛሒ ምዃኑ ብምምልካት፣ ምሕላው ሚዛን ክፍሊታት ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ኣረዲኡ።

በዚ መሰረት፣ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታት ብደረጃ ሃገር፣ ኣብ ዕድጊ ነዳዲ፣ ሸመተ ንዋት ህንጻ፣ ኣግሮ-ኬሚካልስ፣ ናይ መግቢ ሃለኽቲን ካልእን ዝውዓለ ወጻኢታት – መጠኑን ጽልዋኡ ኣብ ፊስካላዊ ሚዛንን እንታይ ከምዝመስል ዘረድእ ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፣ ካብዚ ተመኵሮ’ዚ ብምብጋስ፣ ኣብ ቀረባ፣ ማእከላይን ርሑቕን መጻኢ ክትግበሩ ተወጢኖም ዘለው መደባት ልምዓት ኣብ ምስልሳል፣ ቍጡብን ኣድማዒን ኣጠቓቕማ ጸጋታት ዘረጋግጽ ምሕደራን ውዳበን ምውርጻጽ ከምዘድሊ ብምዝኽኻር፣ ናብ ምሕያል ውዳበን ስርዓተ-ምሕደራን ዝቐንዐ ኣማእዛኒ ሓሳባት’ውን ዘርዚሩ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ኣርእስቲ’ዚ ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ መብርሂ፣ ጽፈት ምሕደራ ካብ ታሕተዋይ ጽፍሒ ከምዝጅምር ብምምልካት፣ ምምሕዳር ዞባታት ብብቑዕ ስርዓተ-ሓበሬታ ዝተሰነየ ጽፉፍ ምሕደራ ምስ ዘረጋግጻ፣ ቅኑዕን ግብራውን ልምዓታዊ መደባት ኣብ ምሕንጻጽ ዘለዎ ግደ ወሳኒ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ዕማም ካልኦት ትካላት መንግስቲ ብኣድማዕነት ኣብ ምትግባር ዘለዎ ኣበርክቶ’ውን ቀሊል ከምዘይኮነ ኣረዲኡ።

ኣኼባ ኣመሓደርቲ ዞባታት፣ ብፕረዚደንት ኢሳይያስ ዝቐረበ ሃገራዊ ልምዓታዊ ውጥን ዘነጽር ሓበሬታ ሰሚዑ፣ ሰፊሕ ምይይጥ ድሕሪ ምክያድ፤ ናብ ዞባዊ ውጥናት ልምዓት ብምስጋር፣ ብነፍሲ-ወከፍ ምምሕዳር ዞባ ዝተኣመመ ውጥናት ሓደ ብሓደ ተመልኪቱ። መሀብተሚ ሓሳባት ብምፍሳስ ድማ፣ ውጥን ስራሕ 2013 ናይ ኩለን ዞባታት ኣጽዲቑን ኣገደስቲ መምርሒታት ስራሕ ኣመሓላሊፉን።

******* ኣ.ዜ.ኤ ******

President Isaias met and held talks with Russian...

Joint Press Statement following the visit by the...

Eritrea elected to the UN Human Rights Council

Italian Prime Minister conducts official visit to...

Sustainable Development Goal 16 –...

STATEMENT BY HIS EXCELLENCY MR. OSMAN SALEH...