April 7, 2013

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ተዋዲዱ ዘሎ ልምዓታዊ ትሕተ-ቅርጺ፣ ንዝያዳ ወፍሪን ስራሕን ዝድርኽ ምዃኑ፣ ዑደት ዘካየዱ ነበርቲ ዞባ ማእከል ገሊጾም።

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ተዋዲዱ ዘሎ ልምዓታዊ ትሕተ-ቅርጺ፣ ንዝያዳ ወፍሪን ስራሕን ዝድርኽ ምዃኑ፣ ዑደት ዘካየዱ ነበርቲ ዞባ ማእከል ገሊጾም።

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ተዋዲዱ ዘሎ ልምዓታዊ ትሕተ-ቅርጺ፣ ንዝያዳ ወፍሪን ስራሕን ዝድርኽ ምዃኑ፣ ዑደት ዘካየዱ ነበርቲ ዞባ ማእከል ገሊጾም።ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ተዋዲዱ ዘሎ ልምዓታዊ ትሕተ-ቅርጺ፣ ንዝያዳ ወፍሪን ስራሕን ድርኺት ዝፈጥር ምዃኑ፣ ካብ ዞባ ማእከል ተዋጺኦም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት’ቲ ዞባ ዑደት ዘካየዱ ነበርቲ ዞባ ማእከል ገሊጾም።

እቶም መንግስቲ ፈጢርዎ ንዘሎ ናይ ወፍሪ ዕድል ተጠቒሞም ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ከውፍሩ መዲቦም ዑደት ዝወደቡ ልዕሊ 100 ነበርቲ ዞባ ማእከል፣ ዲጋታት ከርከበት፣ ፋንኮ-ጽሙእ፣ ፋንኮ-ራዊን ገርሰትን ድሕሪ ምዕዛብ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፣ እቲ ዲጋታትን ትሕዝቶኡን ምስቲ ኣብ ትሕቲኡ ዝርከብ ሰፊሕ መሬት ተደሚሩ፣ ጸጋታቶም ከውፍሩ ዘተባብዕ ከምዝኾነ ኣብሪሆም።

ወይዘሮ እሙና ኣስገደን ኣቶ ዓጽመገርግሽ ፍስሃጽዮንን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፣ ዜጋታት ተጠቀምቲ ጸጋታቶም ንክኾኑ መንግስቲ ንዝገብሮ ዘሎ ሓያል ጻዕርን ዝፈጥሮ ዘሎ ዕድላትን ብምድናቕ፣ ብዝተዓዘብዎ ልምዓታዊ መደባት – ኤርትራ ብመግቢ ርእሳ እትኽእለሉ እዋን ርሑቕ ከምዘይኮነ ብምጥቃስ፣ ኣብ ትሕቲ’ቲ ዲጋታት ወፍሪ ክገብሩ ንዝተፈጥረሎም ዕድል ኣመስጊኖም።
ኣቶ በረኸት ተኸስተን ኣቶ ሃብተማርያም የማኑን ብግደኦም፣ ዝበጽሕዎ ቦታታት ልዕሊ ትጽቢቶም ኮይኑ ከምዝጸንሖም ብምጥቃስ፣ ብክኢላታት ዝተዋህቦም መግለጺ ነቲ ናይ ወፍሪ መደቦም ሓይሊ ከምዝወሰኸሉ ኣረዲኦም።

“ኪንዮ ዕግበት፣ ናብ ግብራዊ ስራሕ ዝደፍእ ጥጡሕ ናይ ልምዓት ባይታ ተዓዚብና” ዝበላ መንእሰይ ቅድስቲ ተስፋይን ወይዘሮ ወይኒ መስፍንን ድማ፣ ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ዜጋ ነቲ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድል ክጥቀመሉ ኣዘኻኺረን።
እቶም ዑደት ዝገበሩ ዜጋታት ኣብ መወዳእታ፣ መንግስቲ መነባብሮ ህዝቡ ንምምሕያሽ ንዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ብምንኣድ፣ ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ተጣጢሑ ዘሎ ልምዓታዊ ትሕተ-ቅርጺ፣ ብልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ከምዝዕወት ምሉእ እምነት ከምዘለዎም ኣረጋጊጾም።

******* ኣ.ዜ.ኤ. *******

Ambassador Yohannes holds talks with South Sudan...

Minister Osman Saleh holds talks with Luxemburg...

President of Guinea arrives in Massawa

Official commemoration of Operation Fenkil

President Isaias met and held talks with Mr. Neven...

President Isaias Afwerki Meets Abu Dhabi Crown...