December 23, 2013

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ብ104 ሚልዮን ናቕፋ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ከምእተሰላሰሉ ተገሊጹ፣

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ብ104 ሚልዮን ናቕፋ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ከምእተሰላሰሉ ተገሊጹ፣

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ብ104 ሚልዮን ናቕፋ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ከምእተሰላሰሉ ተገሊጹ፣ኣብ ዞባ ደቡብ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ኣብ 2013 ብ104 ሚልዮን ናቕፋ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ከምእተሰላሰሉ፡ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ’ቲ ዞባ ኣብ ዘካየዶ ዓመታዊ ግውምጋም ገሊጹ፣

ኣብ’ቲ ብ20 ታሕሳስ ዝተኻየደ ገምጋም፡ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስተር ሕርሻ ዞባ ደቡብ ዶክተር ዑቕባዝጊ ክፍለ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ። ኣብ 2013 – ምውዳድ ነጠብጣባዊ መስኖ፡ ምህናጽ መእለዪ ወሓይዝ። ምምድማድ መሬት። ምፍዋስ ማይኮዖታት። ምግራብን ምስፋሕ ሓምላይ መግቢ እንስሳን ዘጠቓለለ ዓበይቲ መደባት ሕርሻዊ ልምዓት ከምእተሳለጠ ብምሕባር። ብሰንኪ ዝነበረ ድኹም ክራማት ግን ከም’ቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ምህርቲ ክርከብ ከምዘይተኻእለ ኣብሪሁ፣

ፍርያት ጸባ ከምኡ’ውን ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ’ቲ ዞባ ኣተኲሮ ተዋሂቡ ካብ ዝተሰርሓሉ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ። ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣብ ቀረብ ጸባ ኣስታት 18 ሚልዮን ሊትሮ፡ መዓር’ውን ልዕሊ 83 ሽሕ ኪሎ እቶት ከምእተረኽበ ብምብራህ። ኣብ’ዚ ጽላት’ዚ ከውፍሩ ናይ ዝደልዩ ዜጋታት ቊጽሪ ይዛይድ ብምህላው፡ ኣብ መጻኢ እቶታውነት ክዓቢ ትጽቢት ከምዝግበር ኣነጺሩ፣

ሕጽረት መድሃኒት ካብ ጉሉሓት ጸገማት ምንባሩ ዘመልከተ ዶክተር ዑቕባዝጊ። ብፍላይ ኣብ ኮሚደረ ዝተራእየ ሕማማት ንምህርቲ ዝሃሰየ ብምንባሩ፡ ኣብ መጻኢ ፍታሕ ከምዘድልዮ ኣስሚሩሉ፣

ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ጽላት ሕርሻ ንምድንፋዕ ብቐዳምነት ሓመድን ማይን ናይ ምዕቃብ ስራሓት ክሕይል ብምዝኽኻር። ዑደት ኣዝርእቲ ኣብ ምፍዋስ ባልዓትን ምኽዕባት እቶታውነትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ስለዘለዎ፡ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ኣተሓሳሲቡ፣

ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም ገብረክርስቶስ ብወገኑ። ኣብ’ቲ ዞባ ምህርቲ ሕርሻ ንምዕባይ ዝውጠኑ መደባትን ዝካየዱ ስራሓትን ንምዕዋት፡ ኩሉ ኣካል ሕብረተ-ሰብ ብተዓጻጻፊ ክዋሳእ ኣዘኻኺሩ፣

****** ኣ.ዜ.ኤ ******

A Look Back on Eritrea’s Historic 1993...

5th YPFDJ Conference in Saudi Arabia concludes

Sixteen years of unbridled violence and defiance

Cabinet of Ministers holds meeting

14th YPFDJ Conference concludes

14th YPFDJ conference in Europe underway