October 23, 2013

ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ፡ ጥዕና ጥሪት ንምዉሓስ ክታበት ተኻዪዱ፣

ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ፡ ጥዕና ጥሪት
ንምዉሓስ ክታበት ተኻዪዱ፣

 ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ፡ ጥዕና ጥሪት  ንምዉሓስ ክታበት ተኻዪዱ፣ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽ-ባርካ ጥዕና ጥሪት ብምዉሓስ ካብአን ዝርከብ ምህርቲ ክብ ንምባል ከካይዶ ብዝጸንሐት ንጥፈታት፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ዝርከባ ጥሪት ጸረ ዝተፈላለዩ ደጋዉን ዉሽጣዉን ሕማማት ከምእተኸትባ፡ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ’ቲ ንኡስ ዞባ ሓላፊ ጥዕና እንስሳታት ኣቶ ኤልያስ ምናሴ ሓቢሩ፣

ኣቶ ኤልያስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ተሳታፍነት ወነንቲ ጥሪትን ጓሶትን ኣብ እዋን ክታበት ዝምስገን ብምዃኑ፡ በብእዋኑ ዝካየድ ክታበት ኣብ ምክልኻል ሕማማት ጥሪት ልዑል ተራ ይጻወት ከምዘሎ ብምምልካት፡ በቲ ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ናይቲ ንኡስ ዞባ ዝተኻየደ ዘመተ ኣስታት 19 ሽሕ ከብቲ፡ ጤለ-በጊዕን መጽዓኛን ከምእተኸትባ ኣነጺሩ፣

ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽ-ባርካ ጥዕና ጥሪት ብምዉሓስ እቶታዉነተን ንምዕባይ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ብዘይ ምትሕብባር ወነንቲ ጥሪትን ጓሶትን ክዕወት ከምዘይክእል ዝጠቐሰ ኣቶ ኤልያስ፡ መደብ ክታበት ጥሪት ንረብሓኦም ምዃኑ ተገንዚቦም ጥዕና ጥሪቶም ከዉሕሱ ኣዘኻኺሩ፣

ጥሪቶም ዘኽተቡ ወነንቲ ጥሪትን ጓሶትን ብወገኖም፡ ብሳላ’ቲ በብእዋኑ ዝረኽብዎ ዘለዉ ኣገልግሎት ክታበት፡ ጥዕና ጥሪቶም ካብ ግዳማዉን ዉሽጣዉን ሕማማት ተዋሒሱ ምህላዉ ብምጥቃስ፡ እቲ ናይ ክታበት መደብ ክድፋኣሉ ኣተሓሳሲቦም፣

**** ኣ.ዜ.ኤ. ****

Eritrea: Geneva Mission Statement on Enhanced...

The Eritrean news is a glimpse of the history of...

Various activities in connection with March 8

العمل المتواصل – تعزيز للروح المعنوية نحو...

Commemoration of Operation Fenkil concludes

Commemoration of Operation Fenkil Opens