October 10, 2011

ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ናይ ዕፈና ወፍሪ፣ ካብቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ገዚፍ ተጻብኦታት ዝፍለ ከምዘይኮነ ተገሊጹ።

ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ናይ ዕፈና ወፍሪ፣ ካብቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ገዚፍ ተጻብኦታት ዝፍለ ከምዘይኮነ ተገሊጹ።

ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ናይ ምዕፋን (ጃሚንግ) ወፍሪ፣ ኣብ መቓን ናይ’ቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ገዚፍ ተጻብኦታት ኣእቲኻ ክርአ ከምዝግባእ፣ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ገሊጹ።

ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት፣ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ቅድም ብዓረር፣ ደሓር ድማ ብስዉር ስነ-ኣእምሮኣዊ ሽርሕታትን ከበባን ንህዝቢ ኤርትራ ንምድኻም ዘንቀደ ተጻብኦ፣ ንቍጠባውን ልምዓታውን ስትራተጂ ጅሆ ንምሓዝ፤ ጥምረቱን መስመሩን ንምዝራግን መጻእቲ ወሎዶታት ንምብታንን ምንባሩ ብምዝካር፣ “እቲ ሓራ መስመሩን ንቕሓት ዘበርኽ ድምጹን ንምግታእ ዝካየድ ዘሎ ዕፈና’ውን፣ ኣካል ናይ’ዚ ቅሉዕ ተጻብኦ ከምዝኾነን ኣብ መቓን ናይዚ ትሕዝቶ ተጻብኦታት ኣእቲኻ ክርአ ከምዝግባእን፤ ምንጩ ድማ ንሶም – እቶም ናይ ኩሉ ተጻብኦታት ሃንደስቲ ዝኾኑ ሓንከርቲ’ዮም” ክብል ኣነጺሩ።

ህዝቢ ኤርትራ – ንፖለቲካዊ፣ ቍጠባዊ፣ ዲፕሎማስያውን ባህላውን ገስጋሱ ኣሳልጦ ደሪዑሉ ኣብ ዘሎ እዋን፣ ማዕረ ማዕሪኡ ተጻብኦ ክዓርግ ዘይተርፍ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ፣ እቶም ሓራ ድምጺን በዳሂ መኸተን ከአንግዱ ዘይክእሉ ሓይልታት፣ ብሕጂ’ውን ሓቂ ክሕይሩ ዝገብርዎ ምውስዋስ ደው ከብሉ ትጽቢት ከይዘይግበረሉ ኣብሪሁ።

ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ቀጺሉ፣ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ፣ ካብ መስመሩ ከይተኣልየን ኣብ ናይ ቈይቊ መጻወድያ ከይወደቐን፣ ልምዓታዊ ሜድያ ንምህናጽ ተታሓሒዝዎ ዘሎ ዕዮ፣ ኣብ ዝቕጽል ኣርባዕተ ዓመታት ንትሕተ-ቅርጽን ቴክኖሎጂካዊ ዓቕምን ዘዕቢ፤ ኣብ ምስፋሕ ፕሮግራማት፣ ምብራኽ ዓይነት፣ ምዕባይ መደበራት ሬድዮን ቲቪን፣ ምትእትታው ናይ ኢንተርነት ፈነወን ኤለክትሮኒካዊ ጋዜጣን፣ ምስፋሕ መስመራት ሳተላይት፣ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሽፍን ናይ ማእከላይ ማዕበል መደበራት፣ ኣበየ ከባቢኡ ዝዝርጋሕ ናይ FM ፈነወታት፣ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ ሚኒስትሪ ዜናን ካልእ ሰፋሕቲ ስትራጂካዊ መደባትን ተታሒዙ ምህላዉ ብምግላጽ፣ ጎኒ-ጎኒ’ዚ፣ ኣብ ወጻእን ውሽጥን ዝርከቡ መንእሰያት፣ ዘለዎም ናይ ሞያ፣ ክእለትን ዕድመን ብልጫ ተጠቒሞም፣ ኣብ ዓወደ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝግበር ዘሎ መኸተ ልዑል ተራ ክጻወቱ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ዝምስገን’ኳ እንተኾነ፣ ንኣድማዕነቱ ኣብ ክንዲ ብተናጸል፣ ውሁድ – ብውጥን ዝምራሕ፤ ካብ ምድርራብ ስለዚ ድማ ምብኻን ዓቕሚታትን ጸጋታትን ዝደሓነ ክኸውን ዘኽእል ኣገባብ ክሕዝ ከምዝግባእ ኣነጺሩ።

“ሎሚ መራኸቢ ብዙሃን ዓውደ-ውግእ ሓቂን ሓሶትን ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን፣ ሓበሬታ ዘብጽሕ መዘርግሒ፣ ፍልጠትን ንቕሓትን ህዝቢ ዘስፍሕ፣ ስለዚ ድማ ሓይሊ መኸተኡ ዘበርኽ ስለዝኾነ፣ ናይዚ እዋን ዓውደ ግጥም ናይ ምስልን ሓበሬታን ውግእ ኮይኑ’ሎ” ዝበለ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ፣ ምስ ነፍሲ-ወከፍ እናደመቐ ዝኸይድ ገስጋስ ህዝቢ ኤርትራ እናተረበጸ ዝዓርግ ሽርሒ ክህሉ ባህርያዊ ስለዝኾነ፣ ተጻባእቲ ንሓቂ ቀዪዱ ሓሶት ዝፍኑ መሳርሒታት ከዕብዩ ክጽዕሩ በቲ ሓደ ወገን፤ ሓርነት ድምጹ ኣረጋጊጹ ንሓርነት ሓቂ ንዝጽዕር መራኸቢ ብዙሃን ድማ ክዕፍኑ በቲ ካልእ ወገን ይጽዕሩ ምህላዎም ሓቢሩ።

ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ኣስዒቡ፣ ዓለም ሳላ ኣማዓሪዩ (ኢኳላይዘር) ናይ ቴክኖሎጂ ዕድላታ፣ ንቕሓት ህዝብታት በሪኹሉ ኣብ ዘሎ መበል 21 ክፍለ-ዘመን፣ ተጻባእቲ ቅድሚ 60 ዓመታት ቀብሩን ዓሱሩን ብዝሓለፈ ሜላ ዕፈና ንመራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ክዓግቱ ምፍታኖም፣ ንታሪኻዊ ንድየቶም ካብ ምጕላሕ ሓሊፉ ካልእ ክፈጥሮ ዝኽእል ስክፍታ ከምዘየለ ኣብሪሁ።

ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ፣ “ስነ-ኣእምሮኣዊ ኩነቶም ዝሰዓረ፣ ክብረቱን ሓበኑን ዘይሸይጥ ህዝቢ ምዃንና ርእዮምዎ ኣለዉ። ክብረትን ሓበንን ዘለዎ ህዝቢ ንዛዕባኦም ዘገልግል ባህሪ ከምዘይኮነ ስለዝግንዘቡ፣ ባህ ክንብሎም ኣይኮንናን። ክብረትናን ሓበንናን ባህ ዘይብሎም ድማ፣ ንዓና ባህ ክብሉና ከምዘይኮኑ ፍሉጥ’ዩ። ስለዚ፣ እቲ ጕዕዞ ቀሊልን ሓጺርን ክኸውን ከይተጸበና፣ ንነዊሕ መኸተ ክንዳሎ ይግባእ” ክብል ኣስሚሩሉ።
****** ኣ.ዜ.ኤ *******

Eritrea elected to the UN Human Rights Council

Italian Prime Minister conducts official visit to...

Sustainable Development Goal 16 –...

STATEMENT BY HIS EXCELLENCY MR. OSMAN SALEH...

Meeting of Cabinet Ministers

International Youth Day observed