June 23, 2012

ናይ ሎሚ ዓመት መደብ ክረምታዊ ማእቶት 9 ሓምለ ክጅመር ምዃኑ ተፈሊጡ።

ናይ ሎሚ ዓመት መደብ ክረምታዊ ማእቶት
9 ሓምለ ክጅመር ምዃኑ ተፈሊጡ።

ናይ ሎሚ ዓመት መደብ ክረምታዊ ማእቶት ተማሃሮ፣ ዝመጽእ 9 ሓምለ ክጅመር ምዃኑ፣ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት መደብ ወፍሪ ተመሃሮ ንልምዓት ኣቶ ፍትዊ ወልደገርግሽ ንኤሪና ሓቢሩ።

ኩነታት ክሊማ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ መደብ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቐዲሙ ከምእተጀመረ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍትዊ፣ 33 ሚእታዊት ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 27 ሽሕ ተመሃሮ ከምኡ’ውን ልዕሊ 1 ሽሕን 300 ኣለይቲን ክኢላታት ሕርሻን ክሳተፉ ምዃኖም ኣፍሊጡ።

እቲ መደብ ብቐንዱ ኣካል ናይ’ቲ ስርዓተ-ትምህርትና ዝኽተሎ ሜላ ምዝማድ ክልሰ-ሓሳብን ግብርን ከምዝኾነ ዝሓበረ ኣቶ ፍትዊ፣ ተመሃሮ ብትምህርትን ስራሕን ዝህነጹሉ ባይታ ብምጥጣሕ፣ ኣብ ዳግመ-ህንጻ ሃገሮም ኣበርክቶኦም ዘዕዝዙሉ ኩነታት ምፍጣር ምዃኑ ኣብሪሁ።

ሎሚ ዓመት ወፋሮ፣ ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ኣብ 160 ነቑጣታት ስራሕ ዝዝርጋሕ፣ ምዅዓት ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ጎዳጕዲ ምትካል ፈልሲን፣ ምዅስኳስ ሰለስተ ሚልዮን ኣግራብ፣ ምስራሕ 1 ሽሕን 500 ኪሎ-ሜተር ቅናታዊ ዛላን ጽገና 250 ኪሎ-ሜተር ከትርታትን፣ ከምኡ’ውን ካልእ ሕርሻዊ ልምዓታዊ ንጥፈታት ኣብ ዘጠቓልል 31 ዓወደ-ስርሓት ክዋፈሩ ምዃኖም፣ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተቐስመ ተመኵሮ፣ እቲ ወፍሪ ኣብ ምህናጽ ተመሃሮ ብትምህርትን ስራሕን፣ ምውሓስ ዕቃበ ኣከባቢ፣ ከምኡ’ውን ምርግጋጽ ተራ መንእሰያት ተመሃሮ ኣብ ልምዓት እጃሙ ልዑል ምዃኑ ተፈሊጡ።

ሓላፊ ቤት-ጽሕፈ ወፍሪ ተመሃሮ ንልምዓት ኣቶ ፍትዊ ወልደገርግሽ ኣብ መወዳእታ፣ ልምዓታዊ ንጥፈታት ዝካየደሉ ከባቢታት ውሕስነቱ ንምርግጋጽ፣ ዝተጸንዐን ካብ ረግጺ ሰብን ጥሪትን ነጻን ክኸውን ከምዝግባእ ጠቒሱ፣ እዚ ቀላጥ ቦታታት ንምግራብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ሓያል ስለዝኾነ፣ ኪንዮ’ዚ ተጀማሚሩ ዘሎ ተበግሶታት ዝኸዱ ዓበይቲ ወፈራዊ ዕዮታት ክበጋገሱ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።
****** ኣ.ዜ.ኤ ******

Remarks by Ms. Elsa Haile, Director International...

High level Eritrean military delegation delivers...

President Isaias Afwerki and Prime Minister Abiy...

President Isaias returned home concluding working...

President Isaias held talks with President Al Sisi

President Isaias Afwerki on working visit to Egypt