August 28, 2011

ቅያታት ልምዓት፣ ኣብ ደገ ዝርከብ ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕሚ ደቂ-ሃገር እንተተደሪዕዎ እናጐልበተ ከምዝኸይድ፣ ሰሙናዊ ዝዳሎ ሓተታ ኣረጋጊጹ።

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝብና፣ ድኽነትን ድሕረትን ንምውጋድ ብሓያል ድሌትን ተወፋይነትን ንህንጸት ሃገር ኣቐዲሙ መስዋእቲ እናኸፈለ ሓያል ጻዕሪ ሳላዘካየደ፣ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ብሩህ መጻኢ ከተማዕዱ በቒዓ ምህላዋ፤ ነዚ ትስፉው መድረኽ’ዚ ድማ ኣብ ደገ ዝርከብ ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕሚ ደቂ-ሃገር እንተተደሪዕዎ፣ ብኡ መጠን ቅያታት ልምዓት እናጐልበተ ከምዝኸይድ ርጉጽ ምዃኑ፣ ሰሙናዊ ሓተታ ኣረጋጊጹ።

እቲ “ወፍሪ ልምዓት ዘዕቢ ዕቑር ጸጋ” ብዝብል ኣርእስቲ ዝወጸ ሓተታ፣ ብዙሓት ካልኦት ስደተኛታት ሓንሳብ ንስደት ምስ ኣምርሑ ተመሊሶም ደሃይ ቤተሰቦም ይኹን ዓዶም ከምዘይገብሩ ብምምልካት፣ ኤርትራውያን ግን ብኣንጻሩ፣ ሃገር ካብኦም እትጠልቦ ኩሉ ብሕጉስ መንፈስ ዝፍጽሙ፤ ብዛዕባ ሃገሮም ዝዝትዩሉን ባህሎም ዘስተማቕርሉን ዝተፈላለየ መድረኻት ምትእኽኻብ ዝውድቡን ዘድምቑን፤ ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ኣብ ክንዲ ናብ ካልእ ቦታታት ንዓዶም ዝጐዩ፤ ንደቆም ባህልን ክብርታትን መበቈሎም ከፍልጡ ዝጽዕሩ ኣምባሳደራት ሃገሮም ብምዃኖም ፍሉይነት ከምዘለዎም፣ እዚ ድማ ንሃገር ዓቢ ጸጋ ምዃኑ ኣብሪሁ።

ኣስዒቡ እቲ ሓተታ፣ እዚ ብልጫ’ዚ ኣብ ፖለቲካውን ባህላውን ህይወት ጥራይ ከይተሓጽረ፣ ኣብ ዕብየት ቍጠባ ሃገር’ውን ብኣድማዕነት ንኸገልግል፣ ኣብ ወጻኢ ናይ ዝርከቡ ዜጋታትና ፍልጠት፣ ክእለትን ጸጋታትን ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ልምዓት ዘውዕል ፖሊሲታት ምምዕባልን ስሉጥ ናይ ትግባረ መካኒዝም ምፍጣርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃገራዊ ዕማም ከምዝኾነ ኣስሚሩሉ።

ቅድሚ ሕጂ ካብ ሃገር ወጻኢ ንዝርከብ ሰብኣውን ፊናንስያውን ጸጋታት፣ ኣብ ህንጸት ሃገር ንምቕንዑ ዝተወስደ ተበግሶታት ኣድማዒ ነይሩ ክበሃል ከምዘይከኣል ዘመልከተ’ቲ ሓተታ፣ ስለዚ – ብውጥን ዝተመርሐ፣ ስሩዕን ውሁድን፣ ገስጋሱ እናተገምገመ ዝኸይድ፣ ንኹሉ ዓቕሚታት ስሒቡ ናብ ልምዓት ሃገር ከኽትት ዝኽእል ሰፊሕ መደባት ወጺኡሉ፣ ብዝማዕበለን ዝሓየለን ኣገባብ ክስርሓሉ ከምዘድሊ ኣገንዚቡ።

***** ኣ.ዜ.ኤ *****

President Isaias carries out official visit to...

President Isaias Afwerki on working visit to UAE

Ambassador Sophia Tesfamariam presents credentials

Eritrea participates at UN Convention to Combat...

Eritrean delegation held discussion with Japanese...

MESSAGE OF H.E. ISAIAS AFWERKI PRESIDENT OF THE...