May 7, 2011

ሲምፖዝዩም ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ተዛዚሙ።

ንክልተ መዓልታት ኣብ ከተማ ከረን ዝተጋብአ ሲምፖዝዩም ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ፣ ሎሚ 6 ግንቦት ተዛዚሙ።

ኣማሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ገርጊስ ግርማይ ኣብ ዘስመዖ መዕጸዊ ቃል፣ ንኩለንትናዊ ጉዕዞ 20 ዓመት ዝድህስስ ኣሃዛዊ፣ ትንታነኣዊ፣ ስእላውን ስነ-ጥበባውን መግለጺ ንምቕራብ ዝተገብረ ጻዕሪ ቀሊል’ኳ እንተዘይኮነ፣ ሳላ ጻዕርን ውህደትን ኩሎም ተዋሳእቲ ግና ኣገዳሲ መልእኽቲ ክመሓላልፍ ከምዝኸኣለ ብምጥቃስ፣ ምስጋናኡ ገሊጹ።

ኣስዒቡ ኣቶ ገርጊስ፣ ዝተገብረ ገምጋም ንዝነበረ ሕጽረታትን ብልጫታትን ኣጕሊሑ ዘርኢ ብምዃኑ፣ ነቲ ተሓንጺጹ ዘሎ ውጥን ሓሙሽተ ዓመት ብሓፈሻ ንገስጋስ ጕዕዞ ህንጸትን ልምዓትን ድማ ብፍላይ ዘሰጕም ከምዝኾነ ብምሕባር፣ ነዚ ተመዝጊቡ ዘሎ ለውጢ ብምዕቃብ ዝያዳ ንምድንፍዑ፣ እቲ ምረሻ ብውሁድ ቅኒት ከምዝቕጽል ኣዘኻኺሩ።

ኣቐዲሙ ብቤት-ጽሕፈት ኣማሓዳሪ ኣብ ዝቐረበ መጽናዕታዊ ወረቐት፣ ማሕበራዊ ህይወት ዜጋታት ንምርግጋእ፣ ብምውህሃድ መንግስትን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከቡ ዜጋታትን ሓያል ጻዕሪ ከምእተኻየደ ብምምልካት፣ ንደበስ ስድራ ስውኣት፣ ከምኡ’ውን ስንኩላን ኣፍረይቲ ኮይኖም ናብራኦም ንኸመሓይሹ፣ ልዕሊ 416 ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢ ከምእተገብረን ብዙሓት ስድራቤታት ወነንቲ ርእሰ-ማል ክኾና ከምዝበቕዓን ኣነጺሩ።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፣ ንክልተ መዓልታት ክፉት ኮይኑ ዝቐነየ ምርኢት፣ ብስእላዊ፣ ኣሃዛውን ስነ-ጥበባውን ትሕዝቶኡ፣ ንጉዕዞ 20 ዓመት ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣጕሊሑ ዘርኣየን ዘይሃስስ ኣሰር ዝገደፈን ምንባሩ፣ ተዓዘብትን ነበርቲ ከተማ ከረንን ሓቢሮም።

ካብ ተዓዘብቲ ወይዘሮ ኣስራር መስመርን ኣቶ ነስረዲን ሓማድን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ፣ እቲ ምርኢት ንጕዕዞ 20 ዓመታት ሓድነትን ተወፋይነትን ዘንጸባርቕ ምንባሩ ብምሕባር፣ መንግስቲ ኣብ ምፍራይ ጥዕንኡ ዝተሓለወን ዝተማህረን ዓቕሚ-ሰብ ንዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ዘለዎም ኣድናቖቶም ገሊጾም።

ወይዘሮ ኣኽያር ሳልሕን ኣቶ ደሳለ ሓድገንበስን ብወገኖም፣ “እቲ ምርኢት ንሕሉፍ ጥራይ ዘይኮነ ንመጻኢ’ውን ዝእምት’ዩ” ድሕሪ ምባል፣ ብፍላይ ኣብ መንእሰያትን ተማሃሮን ዓሚቝ ግንዛበ ማሕበራዊ ፍትሒ ከምዘስረጸ ኣረዲኦም።

Ambassador Yohannes holds talks with South Sudan...

Minister Osman Saleh holds talks with Luxemburg...

President of Guinea arrives in Massawa

Official commemoration of Operation Fenkil

President Isaias met and held talks with Mr. Neven...

President Isaias Afwerki Meets Abu Dhabi Crown...