May 8, 2011

ሲምፖዝዩም ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኣብ ከተማ ከረን ተኸፊቱ።

ሲምፖዝዩም ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኣብ ከተማ ከረን ተኸፊቱ።

ኣብ መኽፈቲ ናይዚ “ኤርትራ – 20 ዓመታት ሓበን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝቃናዕ ዘሎ ሲምፖዝዩም – ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ መንቆርዮስ ኣብ ዘስምዓቶ መደረ፣ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ንቱሪዝም ከም ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቍጠባ ፍሉይ ቈላሕታ ብምሃብ፣ ኣብ 1992 መባእታዊ ዳህሳስ ናይ ዘሎ ጸጋታት ብምክያድ፣ ቅርጽን ኣሰራርሓን ተዳልዩ ኪስራሓሉ ከምዝጸንሐ ሓቢራ።

ሚኒስተር ኣስካሉ ኣስዒባ፣ እቲ ሚኒስትሪ፣ ኤርትራ ንዘለዋ ውሁብ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ብውጥንን ምሕዱርን ኣገባብ፣ ረብሓ ወለዶታት ብዘረጋግጽ መንገዲ በብደረጃኡ ንምስጓም፣ በብ5 ዓመት ዝተመቓቐለ – ናይ 20 ዓመታት ሃገራዊ ውጥን ኣዳልዩ ንስራሕ ድሉው ከምዝገበረ ገሊጻ።

እቲ ሚኒስትሪ ብኣወዳድባ ኮነ ብዓቕሚ ሰብ ግቡእ መልክዑ ብምሓዝ፣ ዝተፈላለዩ ሕጋጋት፣ መምርሒታትን መቈጻጸሪ ኣሊያን ብምትእትታው፣ መባእታዊ ብቕዓት ንዘለወን ትካላት ናይ ስራሕ ፍቓድ ከምዝሃበን ዘተባብዕ ንጥፈታት ከምእተተግበረን’ውን ኣረዲኣ።

ሚኒስተር ኣስካሉ ኣስዒባ፣ ጽላት ቱሪዝም ሃገርና ኣብ ቍጠባውን ማሕበራውን ህንጸትን ምዕባለን ሃገር ግቡእ ተራኡ ንኽጻወት፣ ብወፍሪ ዋርሳይ-ይከኣሎ ዝዕመም ዘሎ ዓበይቲ ናይ ትሕተ-ቅርጺ ስርሓት ደራኺ ተራ ይጻወት ከምዘሎ ኣብሪሃ።

ዓቕሚ-ሰብ’ቲ ሚኒስትሪ ንምዕባይ፣ መሰልጠኒ ማእከል ቱሪዝም ቈይሙ ልዕሊ 2,700 ዜጋታት ከምዘሰልጠነ ዝሓበረት ሚኒስትሪ ቱሪዝም፣ ኣብ ኮለጅ ሓልሓለ’ውን ብምምሕዳር ሆቴላትን ቱሪዝምን ልዕሊ 150 መንእሰያት ተመሪቖም ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ተዋፊሮም ይሰርሑ ከምዘለዉ ኣብሪሃ።

ስዒቡ ንምምዕባል ቱሪዝም፣ ቱሪዝማዊ ምዉዕዋዕን ምምዕባልን ስልጠናን ዓቕሚ ሰብ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዝምልከት መጽናዕታዊ ወርቓቕቲ ቀሪቡ።

ንራእይ፣ ተልእኾ፣ ስትራተጅን ፖሊሲን ናይቲ ሚኒስትሪ ብዝምልከት ዳይረክተር ቤት-ጽሕፈት ሚኒስተር ኣቶ ተስፋልደት ሚኪኤል ኣብ ዝቐረበ ወረቐት፣ ራእይ ሚኒስትሪ ቱሪዝም፥ ኤርትራ ንዘለዋ ሃብታም ቱሪዝማዊ ጸጋታት ቀጻልነት ብዘለዎ ውሑስ ኣገባብ ብምጥቃም ልዑል ቍጠባዊ ረብሓታት ምርግጋጽን ሓቀኛ ቱሪዝማዊ ምስሊ ኤርትራ ኣብ ዓለም ዝንጸባረቐሉ ኩነታት ምፍጣርን ምዃኑ ገሊጹ።

ንምዕባለ ቱሪዝም ኣብ ሃገርና ኣመልኪቱ መጽናዕታዊ ወረቐት ዘቕረበ ኣቶ መስፍን ምሕረተኣብ ድማ፣ ንድሕረ-ባይታ ቱሪዝም ኣብ ኤርትራ ብምዝርዛር፣ ኤርትራ ምስ እትውንኖ ተፈጥሮኣውን ጂኦግራፊያውን ጸጋታት፣ ኣብ ስሕበት ቱሪዝም ሰፊሕ ዕድል ከምዘለዋ ጠቒሱ፣ በዚ መሰረት እቲ ሚኒስትሪ – ናይ ርሑቕን ቀረባን መደባት ብምሕንጻጽ፣ መባእታዊ ትሕተ-ቅርጺ ኣብ ገማግም ባሕሪ፣ ደሴታት፣ ማይ ውዑያት፤ ከምኡ’ውን ምምስራት ቤተ-መዘክር፣ ምሕዳስ ታሪኻዊ ቦታታት፣ ምዕባይ ስሕበት እንስሳ ዘገዳም ዝኣመሰሉ መደባት የተግብር ከምዘሎ ኣረዲኡ።

ኣብ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዳይረክተር ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብን ስልጠናን ኣቶ ተኽለ ፍረዝጊ ኣብ ዘቕረቦ ወረቐት ድማ፣ ብምሕደራ ሆቴላትን ቱሪዝምን እኹልን ተወዳዳሪን ሞያዊ ዓቕሚ ንኽህሉ፣ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ብደረጃ ሰርቲፊከትን ዲግሪን ንልዕሊ 200 ሰባት ስልጠና ከምእተዋህበ ኣብሪሁ።

ዳይረክተር ጨንፈር ፕሮሞሽን ኣቶ ሓጎስ ወልዱ ብወገኑ፣ ሃገርና ብቱሪዝም ምስ ዓለም ንምልላይ ዝተፈላለየ ጽሑፋትን ኣሳእልን ኣብ ምድላው ንጥፈታት ክካየድ ከምዝጸንሐ ጠቒሱ፣ እቲ ክፍሊ – ሓበሬታ ኣብ ምሃብን ኣብ ምውህሃድን፣ ከምኡ’ውን ናይ ወፍሪ ተኽእሎታት ብቐዳምነታት እናሰርዐ ኣብ ምውዕዋዕ ምክያድን በጻሕቲ ሃገር ኣብ ሓጺር እዋን ዝተማልአ ኣገልግሎታት ዝረኽቡሉ ባይታ ኣብ ምፍጣርን ኣተኵሩ ዘተባብዕ ዕዮ ከምዘሰላሰለ ገሊጹ።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፣ ንጕዕዞ 20 ዓመታት ጽላት ቱሪዝም ዘንጸባርቕ ምርኢት፣ ብሚኒስተር ጸዓትን ማዕድንን ኣቶ ኣሕመድ ሓጅ ዓሊ ተኸፊቱ።

********* ኣ.ዜ.ኤ *********

President Isaias met and held talks with Russian...

Joint Press Statement following the visit by the...

Eritrea elected to the UN Human Rights Council

Italian Prime Minister conducts official visit to...

Sustainable Development Goal 16 –...

STATEMENT BY HIS EXCELLENCY MR. OSMAN SALEH...