April 5, 2011

ሲምፖዝዩም ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ከተማ ባረንቱ ተኸፊቱ።

ሲምፖዝዩም ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ከተማ ባረንቱ ተኸፊቱ።

ሲምፖዝዩም ሚኒስትሪ ሕርሻ፣ ሎሚ ሚያዝያ ኣብ ከተማ ባረንቱ ተኸፊቱ።

ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ ኣብ ዘስምዖ ናይ መኽፈቲ ቃል፥ ንኩነታት ሕርሻ ኣብ ፈለማ እዋን ናጽነትን ንብርባቡን ንምምዕባሉን ዝተገብረ ወፍሪን ዝተረኽበ ዓወታትን በብመድረኹ ብዝምልከት ኣብ ዘቕረቦ ዝርዝራዊ መብርሂ፣ ካብ 1994 ክሳብ 1997 ንውሁብ ኩነታት ሃገርና ኣብ ግምት ብምእታው፣ ፖሊስን ስትራተጂን ሕርሻ ዝተነጸረሉ፣ ማእከል ምርምር ዝተመሰረተሉ፣ ኣድማዒ ስርሓት ከኣ ዝተኻየደሉ ዓመታት ምንባሩ ገሊጹ።

ሚኒስተር ኣረፋይነ ኣስዒቡ፣ ዘይስሩዕ ዝናብ፣ ዝደኸየ ሓመድ፣ ያታዊ ኣገባብ ማሕረስ፣ ብዝሒ ሕማማትን ባልዓትን ንቕድሚት ዘየሰጕም ትሕዞ መሬት፣ ከምኡ’ውን ዋሕዲ ክኢላታት እቶም ብቐንዲ ዝጥቀሱ ሕጽረታት ምንባሮም ብምምልካት፣ ነዚ ንምፍዋስ -ሰፊሕ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ንጥፈታት ከምእተሰላሰለ፤ ብዓሰርተታት ዝቝጸሩ ዲጋታትን ራህያታትን መእለዪ ወሓይዝን ከምእተሰርሐ፤ ጥዕና ጥሪት ንምሕላው ድማ ዕቱብ ንጥፈታት ከምእተዓመ ጠቒሱ፣ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ’ውን ዓቢ ስራሕ ከምእተሳለጠ ኣብሪሁ።

ንናይ መጻኢ መደባት ብዝምልከት ድማ፣ ሚኒስተር ኣረፋይነ፣ ኣብ ምፍዋስ ማይክዖታት ዝተመርኰሰ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብዝሓየለ ከምዝስጕም ምግባር፤ ኣብ ኣገዳሲ ሕዛእቲ ምሉእ ግዜኦም ዝሰርሑ ሓለውቲ ምቝጻር፤ ንኣሽቱ፣ ማእከሎትን ዓበይትን ዲጋታትን ዘተኣማምኑ መእለዪ ወሓይዝን ምስራሕ፤ ናብ ጸቕጣዊ መስኖ ዘሰጋግር ፋብሪካ ሻምብቆታት ምትካል፤ ምህርቲ ኣሕምልቲ፣ ፍረታት፣ ስጋን ዓሳን ዝዕሸገሉ ፋብሪካ ስቃጥላ ምትካል፤ ኣብ ሃገር ንዘሎን ኣብ መጻኢ ንዝህሉን ፋብሪካታት ዘዐንግል ዘራእቲ ጡጥ፣ ሽኮር፣ ኮሚደረን ባናናን ምፍራይን ካልኦትን ዓበይቲ መደባት ተታሒዞም ምህላዎም ሓቢሩ።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፣ ጐኒ-ጐኒ’ቲ ሲምፖዝዩም፣ ኣብ ዝሓለፈ 20 ናይ ናጽነት ዓመታት ንዝተሳለጠ ሕርሻዊ ስራሓት፣ ዝተሓልፈ ብድሆታትን ዝተጨበጠ ውጽኢትን ዘንጸባርቕ ምርኢት፣ ብሚኒስተር ኣረፋይነ በርሀ ተኸፊቱ።

******* ኣ.ዜ.ኤ ********

Meeting of High Level Committee of Eritrea and...

Senior Eritrean delegation visit to Somalia

إرتريا أرض البحر الحلقة الثالثة ” لعلعة...

Senior Eritrean delegation left for Addis Ababa

Diplomatic activities by Eritreans in Diaspora

President Isaias met and held talks with Saudi...