May 7, 2011

ሰብ ዘለዎ’ምበር። ሰብ ናብቲ ኣገልግሎታት ክመጽእ የብሉን” ፕረዚደንት ኢሳይያስ

ሰብ ዘለዎ’ምበር። ሰብ ናብቲ ኣገልግሎታት
ክመጽእ የብሉን” ፕረዚደንት ኢሳይያስ

ካብ 4ይ ገጽ ዝቐጸለ ሃገር ኮለል ኢልካ – ካብ ሰሜን ንደቡብ። ካብ ምዕራብ ንምብራቕ ከይድካ – ኣብ እትርእዮ እዋን ኣብ ህይወት ናይ ሰባት ዝመጸ ለውጢ እንታይ’ዩ? ኣብ መነባብሮ እንታይ ለውጢ መጺኡ? እዚኦም ኩሎም ደማሚርና ክንርእዮም ከለና። እወ ንግስግስ ኣለና ናብ ምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሒ፤ ምዕሩይ ምዕባለታትን ዕብየትን ግን ኣረጋጊጽና ኢና ኢልና ንነብስና ክንጥብር ኣይንኽእልን ኢና፣ ስለዚ እቲ ሕቶ ተመሊሱ ናብቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ።

እቶም መለክዒታት ሓደ። ክልተ። ሰለስተ። ኣርባዕተ… ዒስራ። ሰላሳ… መለክዒታት ክንገብር ንኽእል ኢና፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዞም መለክዒታት እዚኣቶም። ኣብ ኩሉ ከባቢታት። ብኹሉ ናይ ህይወት መለክዒ ኣብ ምንታይ ደረጃ በጺሑ ኣሎ፣ እዚ ሕጂ ገና እቲ ኣሃዛት’ውን ሓርፋፍ ስእሊ ንምሃብ ዝእከብ ወይ ዝውህለል ኣሃዛት እንተዘይኮይኑ። ንጹር ስእሊ ክህበና ኣይክእልን፣ ግን ካብቲ ዓይነታዊ ገምጋማት ወይ ‘ኳሊቴቲቭ” ዝኾነ ርእይቶታት ወይ ትዕዝብትታት ንህቦ። ገና ጽቡቕ ንኸይድ ኣለና ኢልና እንተተዛረብናስ። ተሪፉና ዘሎ ምርዳእ ወይ ምርኣይ’ውን ኣገዳሲ’ዩ፣ ንሱ ከይረኣና ኣብ ጸቢብ ከባቢ ጥራይ ኩሉ ነገር ተማሊኡ ስለ ዘሎ። እታ ሃገር ናህና። ናይ በይንና ጌርና ክንርእያ ክንክእል የብልናን፣ እቲ ኣብ ዘይንርእዮ ዘለና ርሑቕ ከባቢ ዝነብር ዘሎ ህዝብናኸ ከመይ’ዩ ዝነብር ዘሎ? ከምዚ ኣነ ዝረኽቦ ዘለኹ ኣገልግሎት ይረክብ ኣሎ ድዩ? ከምዚ ኣነ ረኺበዮ ዘለኹ ዕድል ይረክብ ኣሎ ድዩ? ማዕረ’ዩ ኢለ ኸ ክዛረብ እኽእል ድየ – በየናይ መለክዒታት? እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮና ሒዝናዮም ክንከይድ ከለና። ስትራተጂ ከነውጽእ። ውጥናት ከነውጽእ። መደባት ከነተግብር ከለና፣ ኣበይ በጺሕና ከምዘለና ከም መለክዒ ክሕግዘና ስለ ዝኽእል። ኩሉ ግዜ እዚኦም ኣርእስታታት’ዚኦም ምልዓሎም ኣብ ኩሎም ጉዳያት።

ኣብዚ ሕጂ ኣነ ዝዛረበሉ ዘለኹ ኣጋጣሚ ዘይኮነ። ኣብ ኩሎም ኣጋጣሚታት ኣገዳሲ’ዩ፣ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከኣ ብኸምኡ ዓይነት ንቕሓት ክርእዮም ክኽእል ኣለዎ፣ ናቱ ፍሉይ መሰል ወይ ሓለፋ ከምዘለዎ ጌሩ ክወስዶ፤ ነቲ ዝረኽቦ ዘሎ ምስቲ ካልእ ዜጋ ዝረኽቦ ዘሎ ኣመጣጢኑ ክርእዮ’ውን ኣገዳሲ’ዩ፣ ናይ መንግስቲ ኣካላትን ምምሕዳራትን ሚኒስትሪታትን ጥራይ ከስተብህላሉ ዘለወን ጉዳያት ኣይኮነን፣

Read more […]

Government of Eritrea sends message of condolences

Southern region 18th regular Assembly meeting

Omhajer-Humera border point re-opened

Senior Eritrean delegation on working visit to...

Eritreans welcome New Year 2019 with enthusiasm

Ambassador Semere Russom presents credentials