March 14, 2013

ምድምሳስ ‘ናደው እዝ’፣ ኣብ’ቲ ብወርቃዊ ቅያታት ዝተመልአ ታሪኽ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፣ ከም ነጥበ-መቐይሮ ዝጥቀስ ድንቂ ፍጻመ ምዃኑ ተገሊጹ።

ምድምሳስ ‘ናደው እዝ’፣ ኣብ’ቲ ብወርቃዊ ቅያታት ዝተመልአ
ታሪኽ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፣ ከም ነጥበ-መቐይሮ
ዝጥቀስ ድንቂ ፍጻመ ምዃኑ ተገሊጹ።

ምድምሳስ ‘ናደው እዝ’፣ ኣብ’ቲ ብወርቃዊ ቅያታት ዝተመልአ ታሪኽ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፣ ከም ነጥበ-መቐይሮ ዝጥቀስ ድንቂ ፍጻመ ምዃኑ ተገሊጹ።ምድምሳስ ‘ናደው እዝ’፣ ውህሉል ምህርቲ ናይ’ቲ ንኣስታት ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ቀዋሚ ዕርድታት ናቕፋ፣ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳልሕን ባርካን ዝተኻየደ ተሪር መኸተ፣ ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላኢ ብደባይን ተንቀሳቓሲን ውግኣት፣ ብተርግእን ሃንደሳዊን ስርሒታት ብዘይ ዕረፍቲ ዝተሳላሰለ፣ ሰራዊት መግዛእቲን ዘራያቱን ኣላሽ ዝበሉሉ ናይ ምርብራብ ግጥማት ምዃኑ፣ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጹ።

እቲ “ሓመድ ድበ ናደው እዝ – ቅያ መቐይሮ!” ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታ፣ ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ስርሒት ምድሳስ ናደው እዝ ካብ 17 ክሳብ 19 መጋቢት ኣብ ከተማ ኣፍዓበት ብኽብ ዝበለ ድምቀት ክጽንበል ሰፊሕ ምድላዋት ተገይሩ ከምዘሎ ብምጥቃስ፣ ኤርትራውያን ተጋደልቲ፣ ቅድሚ 25 ዓመታት፣ ኣብ ግንባር ናቕፋ ዓሪዱ ንዝነበረ ዓቢ ክፋል ሰራዊት መግዝእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፍጹም ከበባ ብምእታው ዝፈጸምዎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ምድምሳስ ‘ናደው እዝ’፣ ኣብ’ቲ ብወርቃዊ ቅያታት ዝተመልአ ታሪኽ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፣ ከም ነጥበ-መቐይሮ ዝጥቀስ ድንቂ ፍጻመ ምዃኑ ኣብሪሁ።

ምድምሳስ ‘ናደው እዝ’፣ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር 165 ኪሎ-ሜተር ዝር
ሐ ንዝነበሮ ድልዱል ዕርድታት ሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ኣፍሪሱ፣ ንሰውራ ኤርትራ ናብ መድረኽ ስትራተጂያዊ መጥቃዕቲ ዘሰጋገረ ዓቢ ዓወት ዝተሓፍሰሉ ስርሒት ምንባሩ ዘመልከተ’ቲ ሓተታ፣ ብውሕሉል ስልቱ፣ ብቅልጣፈኡን ስፍሓት ሸፈነኡን፣ ሓደ ካብ ዓበይቲ ወተሃደራዊ ስርሒታት ዓለምና ከምዝኾነ ኣነጺሩ።

እቲ ሰሙናዊ ሓተታ ኣብ መወዳእታ፣ ስርሒት ምድምሳስ ‘ናደው እዝ’ ድነ ምግዛእቲ ጋሊሁ ፍናን ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝበረኸ ጥርዚ ብምድያብ፣ ንጉዕዞ ሓርነት ሓያል ናህሪ ከምዝደለበሉ ብምምልካት፣ ንታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ዝገብሮ፣ ሓደ ብቝጽሪ ኣዝዩ ውሑድ ህዝቢ፣ ብዘይ ዝኾነ ግዳማዊ ደገፍ ኣብ ገዛእ ዓቕሙ ተመርኲሱ ዘይተኣደነ ደገፍ ርእሰ-ሓያላን ሰኒቖም ንዝመጽዎ ተኸታታልቲ ስርዓታት ስዒሩ፣ ብኣንጻባራቒ ዓወት ተዀሊዑ ብምውጽኡ ምዃኑ ኣረዲኡ።

****** ኣ.ዜ.ኤ.*******

Ambassador Yohannes holds talks with South Sudan...

Minister Osman Saleh holds talks with Luxemburg...

President of Guinea arrives in Massawa

Official commemoration of Operation Fenkil

President Isaias met and held talks with Mr. Neven...

President Isaias Afwerki Meets Abu Dhabi Crown...