December 23, 2013

ምህናጽ ጽርግያ ባጽዕ – ቅሮራ፡ ንዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ንግዳዊ ምንቅስቓሳትን ሓድሕዳዊ ምዕባሌን ባብ ዝኸፍት ምዃኑ ተገሊጹ፣

ምህናጽ ጽርግያ ባጽዕ – ቅሮራ፡ ንዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ንግዳዊ ምንቅስቓሳትን ሓድሕዳዊ ምዕባሌን ባብ ዝኸፍት ምዃኑ ተገሊጹ፣

ምህናጽ ጽርግያ ባጽዕ - ቅሮራ፡ ንዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ንግዳዊ ምንቅስቓሳትን ሓድሕዳዊ ምዕባሌን ባብ ዝኸፍት ምዃኑ ተገሊጹ፣

ምህናጽ ጽርግያ ባጽዕ – ቅሮራ፡ ንዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ንግዳዊ ምንቅስቓሳትን ምምዝማዝ ጸጋታት ባሕሪን ባብ ዝኸፍት ምዃኑ፡ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ-ስዒድ ገሊጹ፣

ኣብ መስመር ባጽዕ – ወቒሮ ምስ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ዘካየዶ ርክብ፡ ኣቶ ኣልኣሚን። እቲ ዝካየድ ዘሎ ትሕተ-ቅርጻዊ ስርሓት መርኣያ ናይ’ቲ ንርሑቕ ገጠራት ቀዳምነት ዝህብን ማሕበራዊ ፍትሒ ምንጋስ ዝዕላማኡን ፖሊሲ መንግስቲ ምዃኑ ብምግላጽ፡ እዚ ድማ ካብ ቀንዲ መትከላት ህዝባዊ ግንባር ከምዝኾነ ኣረዲኡ፣

ሓላፊ ኩባንያ ህንጻ ቀይሕ-ባሕሪ ኣቶ ዑቕባይ ገብረስላሴ ብዛዕባ’ቲ ተሰላሲሉ ዘሎ ንጥፈታት ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ዛጊት ካብ ባጽዕ ዝብገስ 120 ኪሎ-ሜተር ብምሩጽ ሓመድ ተሸፊኑ ከምእተደግደገ ብምጥቃስ፡ ምትእትታው ሓደስቲ ማሽነሪታት ነቲ ሓያል ስራሕ ብሞራል ንኽገጥምዎን ዕዮኦም ብኣድማዕነት ንኸሳልጡን ዓቢ ሓገዝ ከምዝኾኖም ገሊጹ፣

ኣባል ባይቶ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሓምዳን መሓመድ-ዓብደላ ብወገኑ። እቲ መስመር ንከተማታትን ኣዝየን ርሑቕ ከባቢታት ገጠራትን ዘራኽብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መትኒ ምዃኑ ብምምልካት። ብፍላይ ኣብ ምዕባለን ምልዋጥ ህይወትን ናይቶም ኣብቲ መስመር ዝርከቡ ተወላዶ ብሄረ ራሻይዳ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምዝህልዎ ኣብሪሁ፣

ኣቶ መሓመድ ሳልምን ኣቶ ሱወይ
ሕ ሰሊምን ድማ። ቅድሚ ምህናጽ’ቲ ጽርግያ እቲ ከባቢ ንምንቅስቓስ ተሸከርከርቲ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ምንባሩ ብምዝካር። መንግስቲ ነቲ ከባቢ ቈላሕታ ሂቡ ብዝሰርሖ ዘሎ ዘመናዊ ጽርግያ ግን፡ ኣብ ዕለታዊ ሂወቶም ርግኣት ከምዝረኸቡ ኣነጺሮም፣

ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ነበርቲ’ቲ ከባቢ ከም መርኣያ ሓጎሶም ነቶም ኣብቲ ምድረ-በዳዊ ባህሪ ዘለዎ ከባቢታት ኣብ ምህናጽ’ቲ ጽርግያ ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣባላት ኩባንያ ህንጻ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምሳሕ እንግዶት ብምድላው፡ ብባህላዊ ምርኢት ኣዘናጊዖምዎም፣

**** ኣ.ዜ.ኤ ****

Chairman of TMC of Sudan arrives in Asmara

President Isaias Afwerki returned home

President Isaias Afwerki on working visit to Egypt

Press Release – AU stance may exacerbate the...

Eid Alfetir Al-Mubarek celebrated...

NICE: Share holder’s annual meeting