April 22, 2013

ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ተማሃሮን ኤርትራ፣ መበል 14 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣቃኒዑ።

ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት
ተማሃሮን ኤርትራ፣ መበል 14 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣቃኒዑ።

ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ተማሃሮን ኤርትራ፣ መበል 14 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣቃኒዑ።ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ፣ “ውሁድ ስራሕ ኣብ መንእሰያት፣ ንህንጸት ኩለንትናዊ ብቕዓት” ብዝብል ቴማ መበል 14 ስሩዕ ኣኼባኡ ብምቅናዕ፣ ንጥፈታቱ ገምጊሙ።

ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ካሕሳይ ገብርሂወት ኣብ ዘስመዖ መኽፈቲ ቃል፣ መንእሰይ ተሰካሚ ሕድሪ ስለዝኾነ፣ ነቲ ዝሓየለ ዝበሃል ብብልሓትን ንቕሓትን ክገጥሞ ከምዝግባእ ብምዝኽኻር፣ “ልምዓት ንኹሉ ሕቶታት ስለዝምልስ፣ ማሕበራዊ ፍትሒ ድማ ብመገዲ ልምዓት ስለዘጋገጽ፣ መንእሰይ ኣብ ልምዓት ኣበርቲዑ ክዓዪ መድረኽ ዝጠልቦ’ዩ” ክብል ኣገንዚቡ።

ቀጺሎም ተሳተፍቲ፣ ትካላዊ ኣሰራርሓ ንምሕያል ብዛዕባ ዝጽዓተሉ ዘሎ ጉዳያት፣ ከምኡ’ውን ውጽኢትን ኣበርክቶን ናይቲ ንረብሓ መንእሰያት ዓሊሙ ዝካየድ ዘሎ ዜናዊ ንጥፈታት ማሕበር ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻባት ዘትዮም።

ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ኣቶ ሱልጣን ስዒድ ድማ፣ ብክፉት ልቢ ምዝታይን ምብህሃልን ካብ እወታዊ መዳይ ናይ’ቲ ዝተኻየደ ገምጋም ምንባሩ ብምግላጽ፣ ሱታፌ ደቂኣንስትዮ ኣብ ኩሉመዳያዊ ንጥፈታት ብዝሓየለ ክስራሓሉ ብምዝኽኻር፣ ካብ ውጽኢት ናይ’ቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ኣገደስቲ ነጥብታት፣ ኣብ ዝቕጽል 6 ናይ ስራሕ ኣዋርሕ ኣካቲትካ ክዕየየሎም ኣተሓሳሲቡ።

ኣብ’ቲ ኣኼባ፣ ካብ ሽዱሽተአን ዞባታት ሃገርናን ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ዝመጹ 170 ወከልቲ ማሕበር ከምእተሳተፉ፣ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመልኪቱ።

***** ኣ.ዜ.ኤ. *****

Activities of Eritrean Nationals in the Diaspora

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ 2 ቀዳማይ ምዕራፍ፣ ጥልያን...

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ ቀዳማይ ክፋል ህርፋን 1

President Isaias’ speech in connection with the...

Eritrean nationals celebrate Independence Day...

መደረ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ