October 23, 2011

ሚኒስትሪ ዜና ናብ ሃይ ደፍኒሽን ዘሰጋግር መሳርሒታት ኣተኣታትዩ።

ሚኒስትሪ ዜና ናብ ሃይ ደፍኒሽን ዘሰጋግር መሳርሒታት ኣተኣታትዩ።

ሚኒስትሪ ዜና፣ ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ብቕዓት ፈነወ ተለቪዥን ክብ ንምባል ከካይዶ ዝጸንሐ ጻዕሪ፣ ናብ ሃይ ደፍኒሽን ዘሰጋግር መሳርሒታት ‘ናን ሊንያር ኤዲቲን’ ከምዘተኣታተወ፣ ኣብ ክፍሊ ተለቪዥን ዳይረክተር ምህንድስና ኢንጅነር ዳንኤል ክፍሎም ገሊጹ።

ኢንጅነር ዳንኤል ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፣ እዚ ተኣታትዩ ዘሎ መሳርሒታት ኤዲቲን፣ ነቲ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ 2012 ከተኣታትዎ መዲቡ ዘሎ ናይ መርበብ ኤዲቲንግ ማለት ‘ቴፕለስ ሃይ ደፍኒሽን’ ዘሰጋግር ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ኣብ ስሉጥነት ስራሕን ብቕዓት ፈነወን ዓቢ ኣበርክቶ ከምዝህልዎ ኣነጺሩ።

ኣስዒቡ ኢንጅነር ዳንኤል፣ በዚ ተኣታትዩ ዘሎ ብሉጽን እዋናውን ስርዓተ ፈነወ ተለቪዥን፣ ፈነወ ኤሪቲቪ ናብ ናይ ሃይ ደፊኒሽን ፈነወ ብቕዓት ዘሰጋግር ቀዳማይ መድረኽ ከምዝኾነ ሓቢሩ።

ነዚ ተኣታትዩ ዘሎ ዘመናዊ መሳርሒታት ዝመልኩ ብቑዓት መንእሰያት ሞያውያን ከምዘለዉ ዝጠቐሰ ኢንጅነር ዳኒኤል ክፍሎም፣ እዚ ንፈነወ ኤሪ-ቲቪ ናብ ዝለዓለ መድረኽ ከምዘደይቦ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ።

**** ኣ.ዜ.ኤ. ****

Meeting of High Level Committee of Eritrea and...

Senior Eritrean delegation visit to Somalia

إرتريا أرض البحر الحلقة الثالثة ” لعلعة...

Senior Eritrean delegation left for Addis Ababa

Diplomatic activities by Eritreans in Diaspora

President Isaias met and held talks with Saudi...