October 23, 2011

ሚኒስትሪ ዜና ናብ ሃይ ደፍኒሽን ዘሰጋግር መሳርሒታት ኣተኣታትዩ።

ሚኒስትሪ ዜና ናብ ሃይ ደፍኒሽን ዘሰጋግር መሳርሒታት ኣተኣታትዩ።

ሚኒስትሪ ዜና፣ ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ብቕዓት ፈነወ ተለቪዥን ክብ ንምባል ከካይዶ ዝጸንሐ ጻዕሪ፣ ናብ ሃይ ደፍኒሽን ዘሰጋግር መሳርሒታት ‘ናን ሊንያር ኤዲቲን’ ከምዘተኣታተወ፣ ኣብ ክፍሊ ተለቪዥን ዳይረክተር ምህንድስና ኢንጅነር ዳንኤል ክፍሎም ገሊጹ።

ኢንጅነር ዳንኤል ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፣ እዚ ተኣታትዩ ዘሎ መሳርሒታት ኤዲቲን፣ ነቲ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ 2012 ከተኣታትዎ መዲቡ ዘሎ ናይ መርበብ ኤዲቲንግ ማለት ‘ቴፕለስ ሃይ ደፍኒሽን’ ዘሰጋግር ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ኣብ ስሉጥነት ስራሕን ብቕዓት ፈነወን ዓቢ ኣበርክቶ ከምዝህልዎ ኣነጺሩ።

ኣስዒቡ ኢንጅነር ዳንኤል፣ በዚ ተኣታትዩ ዘሎ ብሉጽን እዋናውን ስርዓተ ፈነወ ተለቪዥን፣ ፈነወ ኤሪቲቪ ናብ ናይ ሃይ ደፊኒሽን ፈነወ ብቕዓት ዘሰጋግር ቀዳማይ መድረኽ ከምዝኾነ ሓቢሩ።

ነዚ ተኣታትዩ ዘሎ ዘመናዊ መሳርሒታት ዝመልኩ ብቑዓት መንእሰያት ሞያውያን ከምዘለዉ ዝጠቐሰ ኢንጅነር ዳኒኤል ክፍሎም፣ እዚ ንፈነወ ኤሪ-ቲቪ ናብ ዝለዓለ መድረኽ ከምዘደይቦ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ።

**** ኣ.ዜ.ኤ. ****

5th YPFDJ Conference in Saudi Arabia concludes

Sixteen years of unbridled violence and defiance

Cabinet of Ministers holds meeting

14th YPFDJ Conference concludes

14th YPFDJ conference in Europe underway

ሓርበኛ ድንጉስ ኣረይ፡ ኣብ መበል 103 ዓመት...