July 17, 2011

ሚልዮናት ህዝቢ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም ኣብ ዘለውሉ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ብመንፈስ ርእሰ-ምርኰሳ ትሕጃ መግቢ ኣብ ምስሳን ዕዉት ስራሕ ከምዝፈጸመ ተገሊጹ።

ትካላት ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ዘበን’ዉን

ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ሶማል፣ ኬንያን ኢትዮጵያን ሚልዮናት ኣህዛብ ኣብ ውሽጢ 60 ዓመታት ዝኸፍአ ተባሂሉ ንእተገልጸ ሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ብምእዋጅ፣ ከም ወትሩ ማሕበረሰብ ዓለም ህጹጽ ናይ መግቢ ረድኤት ክልግስ ቃናኡ ዘይቀየረ ኣሰልቻዊ ጸወዒት ኣብ ዝገብራሉ ዘለዋ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ሰላ ባህሊ ጽግዕተኝነት ወጊድ ኢሉ ብመንፈስ ርእሰ ምርኰሳ ኣፍራይነቱ ብምድንፋዕ ትሕጃ መግቢ ኣብ ምስሳን ዕዉት ስራሕ ክፍጽም በቒዑ ምህላዉ ሰሙናዊ ዝዳሎ ሓተታ ገሊጹ።

“ሰባት ክሓትዎ ዝግባእ ቀለልቲ ሕቶታት” ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታ፣ ኣስታት ሓደ ቢልዮን ህዝቢ ኣፍሪቃ ብቐጻሊ ኣብ ዓጸቦ ከም ዝነብር፤ ኣስታት 300 ሚልዮን ህዝቢ ድማ፣ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ መግቢ ንኽበልዕ ተጸጊሙ ስለዘሎ፣ ‘ኣፈርክቡ’ እናተባህለ ዝግበር ጻውዒት ንኣስታት 40 ዓመታት ብዘይምቁራጽ ዝተደጋገመ ኣሰልቻዊ ዜና ኮይኑ ኣሎ ዝበለ እቲ ሓተታ፣ ሰባት ስለምንታይ ቀጻሊ ረዲኤትን ጥሜትን ኢሉ ክሓትት ይግባእ ኢሉ።

ብልሙዕ መሬትን ዓበይቲ ኣፍላጋትን ወሓይዝን እተሸፈነት፣ ባህርይ ዘይተኣደነ ሃብቲ ዝተዓደላ’ሞ ኣብ ዓለምና ንጥሜት ደቂ-ሰብ ዝምልከት ታሪኽ ኣብ ዘስፈረ መዝገብ ቃላት ከም ኣብነት እትጥቀስ ኢትዮጵያ ልግሲ ረድኤትን ልምዓታዊ ሓገዝን ዘይተፈልያ ሃገር ምዃና ድሕሪ ምግላጽ፣ ካብ 1980 ክሳብ ሕጂ ኣስታት 30 ቢልዮን ዶላር ልምዓታዊ ሓገዝ ከም ዝረኸበትን ካብ 1999 ክሳብ 2010 ድማ ዓመታዊ ልዕሊ 700 ሽሕ ቶን ናይ መግቢ ረድኤት ክትኮበላ’ኳ እንተጸንሐ፤ ህዝባ ብዋሕዲ መግቢ ቀጻሊ ክጥቃዕን ዓመት መጸ ብጥሜት ክሃልቕን ምርኣይ በቲ ሓደ ወገን ዕለታዊ ናይ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት ስምምዓት ብሰበ ስልጣን ከኽታም በቲ ካልእ ወገን ልሙድ ተርእዮ ምዃኑ ኣነጺሩ።

ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት ፍርቂ ዘመን ንጥሙይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ንምዕንጋል ተባሂሉ፣ ብዘይምቁራጽ ክውሕዝ ዝጸንሐ ገዚፍ ዝመጠኑ ረድኤትን ሓገዝን፣ ኣብ ልምዓት ዝኾነ ስምብራት ክሓድግ ከም ዘይከኣለን እታ ኣህጉር መመሊሳ ኣብ ዓዘቕቲ ድሕረት ትሽመም ከም ዘላ ዘመልከተ’ቲ ሓተታ፣ እተን ንምድሪ ኣፍሪቃ ወሪረን ኣብ ብሉጽ ህንጻታት ኣብያተ-ጽሕፈተን ደኲነን ዝተጣየሳ ትካላት ግብረ ሰናይን፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ፍርቂ ዘመን እንታይ’የን ሰሪሐን? ኣፍሪቃ ንምንታይ መመሊሳ ኣብ ዓዘቕቲ ድሕረት ትሽመም ኣላ? ዕላማ ንጥፈታት ረዲኤት ብርግጽ ጸገማት ንምውጋድ ድዩ ወይስ ጸገማት ንምርባሕ? ዝብልን ካልእ ቀለልቲ ሕቶታት ብምልዓል፣ ህዝብታትን መንግስታትን ኣፍሪቃ ግቡእ መልሲ እንተዝናዲይሉ፣ ባህሊ ጽግዕተኛነትን ብልሽውናን ካልእ ዘይተሓፍሶ ነዊሕ ተሞኵሮ፣ ማእዝኖም ከስተኻኽሉን ዕላማ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ዝነጥፋ ልዕሊ 100 ትካላት ግብረሰናይን ኣዕሚቖም ከፈልጡ መሓገዞም ዝበለ’ቲ ሓተታ፤ ካብ ካልእ ከየቛመቱ፣ ወነንቲ ልምዓታዊ መደባቶም ባዕላቶም ኮይኖም ባህሊ ዓያይነት ብምብርባር፣ ጸገማቶም ብገዛእ ርእሶም ንምፍታሕ ክብገሱ ከምዘለዎም ብምዝኽኻር ኣብዚ መዳይ’ዚ ተመኵሮ ኤርትራ ንኹለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብኣርኣያነት ከገልግል ዝኽእል ምዃኑ ኣተንቢሁ፣

ኣብ መወዳእታ’ቲ ሰሙናዊ ዝዳሎ ሓተታ፣ ዲሒሩ ናጽነቱ ዝተጓናጸፈ ህዝቢ ኤርትራ፣ ባህሊ ጽግዕተኛነት ወጊድ ኢሉ፣ ብመንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ኣፍራይነቱ ብምድንፋዕ፣ ብዘይ ዝኾነ ደገፍ ትሕጃ መግቢ ኣብ ምስሳን ዛጊት ዕውት ስራሕ ክፍጽም ከምዝበቕዐ፤ ብኡ ድማ ካብ ወደኽደኽ ዘይመንግስታውያን ማሕበራትን ባህሊ ረዲኤትን ምሉእ ብምሉእ ተገላጊሉ፣ ብነብሱ ክሓድር ምኽኣሉን ብርሃጹ ጥሜት ዘይብሉ ኩነት ክፈጥር ከምዝበቕዐ ጠቂሱ፣ እዚ ድማ እቲ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ዘላቕቕ፣ ማዕከን ሽሻይ ዘሰስን እንኮ መገዲ ርእሰ ምርኮሳ ጥራይ ምዃኑ ዘረጋግጽ ጭቡጥ ኣብነት ከምዝኾነ ኣስሚርሉ።

**** ኣ.ዜ.ኤ *****

Eritrea elected to the UN Human Rights Council

Italian Prime Minister conducts official visit to...

Sustainable Development Goal 16 –...

STATEMENT BY HIS EXCELLENCY MR. OSMAN SALEH...

Meeting of Cabinet Ministers

International Youth Day observed