September 2, 2013

መግለጺ ህዝባዊ ግንባር

መግለጺ ህዝባዊ ግንባር

መግለጺ ህዝባዊ ግንባርኣብ ኤርትራዊ ዓውደ ኣዋርሕ፡ ባሕቲ መስከረም ከም መሳሊት ሓርነታዊ ብረታዊ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከም 24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነትን 20 ሰነ መዓልቲ ስዉኣትን ቀንዲ ኣውደኣመት እያ። ሎሚ መበል 52 ዓመት


ምጅማር ብረታዊ ገድልና ንዝክር ኣለና። ከምቲ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዙ ከም ጽቡቕ ያታ ተሰሪቱ ዘሎ ከኣ፡ ኣብዚ ኣጋጣሚ’ዚ ብመንጽር ዝሓለፉ መድረኻት ሓርነታዊ ቃልስና ንጉዕዞ ምህናጽ ሃገር ክንድህስስ ኣድላዪ’ዩ። ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልስና ብናጽነት ከም ዘየኽተመ ንፈልጦን ንደጋግሞን ኢና። ክንዮኡ ግን፡ ምርግጋጽ ቀጻልነት ቃልሲ ብግብሪ ኣዝዩ በዳሂ ምዃኑን ቀጻሊ ገስጋሱ ንምውሓስ ከኣ ዘየቋርጽ ንቕሓትን ውዳበን ተወፋይነትን ከም ዝሓትትን ምግንዛብ የድሊ። ኣብ ታሪኽ ካብ ምህናጽ ሃገር ዝብርትዕ ግድልን ዕማምን የለን፣ ማዕረኡ ዝኾነ ልዑል ብቕዓት ከኣ ይሓትት። ብዙሓት ብጽቡቕ ተስፋን ድሌትን ዝተበገሱ ህዝብታት ሳልሳይ ዓለም ኣብ ምህናጽ ሃገራቶም ዘይምዕዋቶም ድማ ብቐንዱ ነዚ’ዩ ዘረጋግጽ። ስለዚ እቲ ንዓና ዝገጥመና ዘሎ ወሳኒ ሕቶ፡ ኣብዚ ብመሰረቱ ውሑዳት ጥራይ ዝዕወቱሉ ታሪኻዊ ቃልሲ’ዚ ንኽንዕወት እንታይ ከነማልእ ኣለና? ዝብል’ዩ። ምህናጽ ሃገር ካብ ገድሊ ንናጽነት ንላዕሊ፡ ንቕሓትን ውዳበን፡ ጽንዓትን ተወፋይነትን፡ ተስፋን ምጽማምን፡ ረሃጽን ደምን ከም ዝሓትት እዚ ዝሓለፍናዮ ሓጺር ተመኩሮ ብዘይንሕስያ ኣርእዩና ኣሎ። እቲ ክሳብ ሎሚ ኬድናዮ ዘሎና ጉዕዞን ሃኒጽናዮ ዘሎና ተመኩሮን ከኣ፡ ብመንጽር’ቲ ዝተርፈና መበገሲ ሰረት ጥራይ’ዩ። ነቲ ኣብ ገድሊ ንናጽነትን ምዕቃብ ልኡላውነትን ዝተኸፍለ ኣዝዩ ክቡር መስዋእቲ ዘይተዕብር፡ ነቲ ወለዶታት ዝተጋደልሉን ዝተሰውኡሉን ብሉጽ ባህግታት ከተርዊ ከይሰልከየት እትቃለስ፡ ፍትሕን ራህዋን ዝሰፈና ስልጥንቲ ኤርትራ ንምህናጽ እምበኣር ብዘይካ ቀጻልነት ቃልሲ ምርግጋጽ ካልእ ቅኑዕ ምርጫ ክህልወና ከምዘይክእል ብዕምቆት ክንግንዘቦ ኣሎና። ስለዚ ቃልሲ ንምህናጽ፣

• ኣብ ተሳታፍነትን ረብሓን ህዝቢ ዝተመስረተ ርጉእን ድልዱልን ናጻ ሃገራዊ መንግስትን ትካላቱን
• ድሌታት ህዝቢ ዘርዊ፡ መነባብሮኡ ብቐጻሊ ዘመሓይሽ ሓያልን ማዕባልን ሃገራዊ ቁጠባ
• ኣብ ብሉጽ ክብርታትን ስኒትን ዝተመስረተ ስልጡን ሃገራዊ ሕብረተሰብ
• ዘመናዊ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝመለኸ ምሁር ሕብረተሰብ
• ኣብ ዞባናን ዓለምን ንሰላምን ምትሕግጋዝን እጃሙ ዘበርክት ህዝብን መንግስትን . . . ክቕጽል የድሊ።

ቀጻልነት ቃልሲ ብዘይ ቅኑዕ ስነሓሳባውን ፖለቲካውን መስመር፡ ብዘይ ናቱ መግለጺ ዝኾነ ብቑዕ ውዳበ ዘይክኣል’ዩ። ህዝባዊ ግንባር ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘፍረዮ እቲ ዝበቕዕ ውዳበ ስለዝኾነ ከኣ፡ ምርግጋጽ ቀጻልነት ቃልሲ ንምህናጽ ሃገር ምምዕባልን ምድልዳልን ህዝባዊ ግንባር የድልዮ። ኣብዚ መድረኽ’ዚ ምምዕባልን ምድልዳልን ህዝባዊ ግንባር፡ ንረብሓ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንረብሓ ምህናጽ ሃገር፡ ንረብሓ ዝሓሸ መጻኢ ስለዝኾነ መተካእታ የብሉን።

ህዝባዊ ግንባር፡ ንረብሓን ባህግታትን ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ መብጽዓ ኣኽቢሩ፡ ናጽነት መስመሩ ሓልዩ፡ ንኽብርታትን መትከላትን ሰውራ ኣጽኒዑ፡ ብሓይሊ ሓሳባትን ብቕዓት ስራሕን ተካኢ መንእሰይ ወለዶ እናመልመለ፡ ካብ ተመኩሮኡ እናተማህረን እናማዕበለን፡ ብቑዕ መሪሕ ውድብ ንምህናጽ ሃገር ንክኸውን ቃልሱ ይቕጽል ኣሎ። ናይዚ ቃልሲ’ዚ ዓወት ከኣ ንምህናጽ ሃገር ኣብ ኤርትራ ወሳኒ’ዩ።

ንባሕቲ መስከረም፡ ሎምዘበን’ውን ከም ወትሩ፡ ከም ኣውደኣመት ምኽባር መብጽዓ ከነብዕላ ግቡእ’ዩ። ባሕቲ መስከረም፡ መብጽዓና ንረብሓ ህዝብን ሃገርን፡ መብጽዓና ንምኽባር ሕድሪ ሰማእታት፡ መብጽዓና ንቐጻልነት ቃልሲ ንኽንሕሉን ንኸነዐውትን ሓባራውን ውልቃውን ሕልናና እንሓተላ ዕዝዝቲ ኣጋጣሚት’ያ።

ሰማእታትና ብስራሕና ይደበሱ!
ዓወት ንሓፋሽ!
ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን
1 መስከረም 2013
መግለጺ ህዝባዊ ግንባር

President Isaias receives message from Kenyan...

Messages of congratulations

Press Statement – Issue is not the lifting...

Joint Statement of the Bahr Dar Meeting Between...

President Isaias Afwerki on working visit to...

Interview of President Isaias Afwerki with...