December 12, 2012

መደባት ስፖርት

መደባት ስፖርት

ከም መቐጸልታ ናይቲ መንግስቲ ልዑል ወጻኢታት ብምግባር ንጽላት ስፖርት ንምምዕባል ዘካይዶ ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ጻዕሪ ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ኣብ ምሕያል ንጥፈታት ቅድድም ብሽክለታ ደቀንስትዮ ሃገርና ዝውዕላ ብልዑል ናይ ወጻኢ ሸርፊ ዝተዓደጋ 60 ዘመናውያን መቀዳደሚ ብሽክለታታት ንኩለን ዞባታት ሃገርና ዓዲሉ።

ኣብቲ ብሰሉስ 11 ታሕሳስ 2012 ኣብ ቤ/ጽ ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ዝተኻየደን ሓለፍቲ ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ፡ ወከልቲ ኮሚሽን ስፖርትን ፌደረሽን ብሽክለታን ዞባታትን ዝተረኽቡሉ ናይ ምርክኻብ ስነ-ስርዓት ነፍሲ-ወከፍ ዞባ ዓዓሰርተ ዘመናውያን መቀዳደሚ ብሽክለታታት ተረኪበን፡ ነቲ ብመንግስቲ ዝተገብረ ሓገዝ ብዝምልከት ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽቡ ሓላፊ ምም/ፋይ/ ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ሌ/ኮ ሳሙኤል ጸጋይን ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሕርይቲ ጋንታ ኣፍሪቃን ኣቶ ሙሴ ኣስሄልን ኣብ ዘስምዕዎ ቃል፡ እዚ ሓገዝ’ዚ ነቲ ኣብ ኩሉ ዞባታት ሃገርና ዝካየድ ንጥፈታት ቅድድም ብሽክለታ ደቀንስትዮ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምዕባዩ ሰፊሕ ባይታ ዝፈጥር ምዃኑ ብምምልካት ዞባታት ኣብ ግቡእ መዓልአን ንኽውዕላ ልዑል ጥንቃቐን ክንክንን ክገብራ ከምዝግባእ ኣዘኻኺሮም፡፡

ብዘይካ’ዚ ኣብ መጻኢ’ውን ዞባታት ኣብ ምፍራይ ተካእቲ ደቀንስትዮ ንዘርእያኦ ዘለዋ ምዕባለታታት ንምግምጋም ደቀንስትዮ ተቐዳደምቲ ኩለን ዞባታት ሃገርና ዝሳተፋኦ ውድድራት ንምስራዕ መደባት ከምዘሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ፥ ኣብቲ ናይ ምርኽኻብ ስነ-ስርዓት ዝተረኽቡ ወከልቲ ኮሚሽን ስፖርት ዞባታት ብወገኖም እቲ ዝተገብረ ሓገዝ ኣብ ምብርባር ንጥፈታት ቅድድም ብሽክለታ ዞባታትን ምፍራይ ተካእቲ ተቐዳደምቲን ዝህልዎ ጽልዋ ልዑል ምዃኑ ገሊጾም። ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ዝሓለፈ ጥቅምቲ 2012 ንሃገራውያን ጋንታታት ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ዘገልግላ Trek Bontrager Madone ዝዓይነተን ሞዴል 2013 ዝኾና ብሉጻትን ዘመናውያን መቀዳደሚ ብሽክለታታት ብልዑል ናይ ወጻኢ ሸርፊ ዓዲጉ ናብ ሃገር ምእታዉ ዝዝከር’ዩ።

ህዝባዊ ርክባት
ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ

Activities of Eritrean Nationals in the Diaspora

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ 2 ቀዳማይ ምዕራፍ፣ ጥልያን...

ኤርትራ፣ ምድረ ባሕሪ ቀዳማይ ክፋል ህርፋን 1

President Isaias’ speech in connection with the...

Eritrean nationals celebrate Independence Day...

መደረ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ