May 2, 2013

መንፈቃዊ ኣኼባ ማሕበራውያን ሓይልታት ኢጣልያ ቀዳምን ሰንበትን 27 28 ሚያዝያ 2013 ኣብ ቦሎኛ

መንፈቃዊ ኣኼባ ማሕበራውያን ሓይልታት ኢጣልያ
ቀዳምን ሰንበትን 27 28 ሚያዝያ 2013 ኣብ ቦሎኛ

 መንፈቃዊ ኣኼባ ማሕበራውያን ሓይልታት ኢጣልያ ቀዳምን ሰንበትን 27 28 ሚያዝያ 2013 ኣብ ቦሎኛብኣቦ ወንበር ማሕበረ ኮም ቦሎኛ ኣቶ የማነ ሃብተማርያም ኣኼባ ብዝኽረ ሰማእታት ቀዳም ሰዓት 5 ድ.ቀ. ተኸፊቱ። ብኣቶ ግርማይ ሃብተሚካኤል ሓላፊ ኮማውን ማሕበራውን ውድባት ሃገር ጣልያን መእተዊ ስራሓት ተኸፊቱ፣ ኣንፈት ናይ ማሕበረኮማትን ማሕበራውያን ውድባትን ኤርትራ ኣብ ሃገር ጣልያን ብኸመይ ክኸይድ ከምዝግባእ ገሊጹ። ቀጺሉ ኣብቲ ቀንዲ ስራሓት ተኣትዩ፣

ኽቡር ኣምባሳደር ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዘመደ ተኽለ ኩነታት ሃገር ኣብ ምንታይ ከም ዝርከብ ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ። ብሕልፊ ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ወፍሪ ሃገር ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክልተ ዋዕላ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ድሮ ተኸፊቱ ዘሎ ንዜጋታት ዝምልከት ዕድላት ብዝርዝር መብርሂ ሂቡ። ኣብዚ ሓጺር ግዜ ሓደሽቲ ክልተ ኣዋጃት እውን ወጺኤን ኣሎዋ ብቀጻሊ ሳልሳይ ኣዋጅ ከም ዝወጽእ ሓቢሩ። ንወፍሪ ዝምልከት ኣብቲ ናይ ማክሮ ኤኮኖሚ ብመንግስቲ ዝወጸ መደብ ፕሮግራም ጽላት ብጽላት መብርሂ ሂቡ። ኣብ መደብ ሕርሻ እቲ ቀንዲ ዝበዘሔ ህዝብና ዝወፍረሉ ዘሎን መንግስቲ ኸኣ ብዙሕ ከም ዝሰርሓሉ ከምኡውን ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹ። ከምኡውን

ኣብ ሃብቲ ዓሳ እውን ዕቁር ሃብቲ ክሳብ ሰማንያ ሺሕ ቶን ዓሳ ክንገፍፍ ከም እንኽእል፣ ክሳብ ሕጂ ሓሙሽተ እንካብ ሚእቲ ጥራሕ ኢና እንጥቀመሉ ዘለና። እቲ ዝጎድለና ዘሎ ከም መሳርሕን ዓቅሚ ሰብን ከነማልእ ዛዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብሪሁ። ብዓቅምና እንተዘይክኢልና ጸጋታትና ክንምዝምዝ ምስ መሻርኽቲ ክንሰርሕ ከም ዘሎና ገሊጹ። ኣብ ቱሪዝም ኸኣ ኤርትራ ሎሚ ዘይኮነ እንካብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ኣትሒዛ ብኣቃማምጣኣን ገምገም ባሕራን ደሴታታን ናይ ቱሪዝም ሃገር ተባሂላ ትጽዋዕ ከም ዝነበረት ኣብሪሁ። እንተኾነ ግን ነዚ ጸጋ ሃገር ብግቡእ ብጽፈት ብብዝሒ ንም-ምዝማዝ ትሕቲ ቅርጺታት ከም ሆቴላት ትራንስፖርት መዛናጊዒታ ስለ ዘድሊ ጻዕርታት ይካየድ ከም

ዘሎ ኣብዚ መደብ ኸኣ ብቀዳምነት ናይ ዜጋታት እጃም ተሳታፍነት ተኸፊቱ ከም ዘሎ። ከምኡውን ኣብ ማዕድናት ወፍሪ ክግበር ዝኽእል ወፍሪ ገሊጹ። ከምኡውን እቲ ብቀጥታ ኣብ ወፍሪ ክንቀሳቀስ ዘይክእል ወይ ዘይደሊ ኣብ ሓደ ሓደ መንግስታዊ ትካልት ዝነበራ ኣብ ብሕቲ ሽርክነት ብብርኪ ስለ ዝኽፈት ዘሎ ብገንዘብ ጽቡቅ ወለድ ዘለወን ክልተ ዓበይቲ ትካላት ድሮ ከፊተን ናይ ብሕታውያን ተሳተፍቲ ገንዘብ ዋላ ብወጻኢ ሃገር ክቅበላ ከም ዝጀመራ ኣብሪሁ ንሳተን ኸኣ፣

ሀ፣ መድሕን ኮርፐረሽን ሓንቲ ብርኪ ሸውዓተ ዶላር። ለ፣ ኤርተል ሓደ ብርኪ ሓምሳ ዶላር ኢዩ። ከም ዝኾና ኣብሪሁ። ካብዚ ቀጺሉ ክቡር ኣምባሳደር ሃገር ኤርትራ ንሽማግለታት ማሕበራውያን ሓይልታት ኣብዚ ወፍሪ ንዜጋታትና ብውልቂ ጥራሕ ዘይኮነ ብማሕበር ደረጃ ብሕጊ ብንጹር ኣገባብ ተጠርኒፉ ናብዚ ወፍሪ ክብገስ ዜጋ ወናን ሃብቲ ሃገሩ ክኸውን ከነባራትዕ ከም ዝግባእ ኢሉ።

ኣብ መደምደምታ ኣብዚ እዋን እዚ ብጸላእትና ዝግበር ምንቅስቃሳትን ሽርሕታትን በብግዚኡ መልክዑ እንዳቀያየረ ዝመጽእ ዘሎ ኣብሪሁ ኹሉ ዜጋታትና ኸኣ ከም ወትሩ ኣብ ጎኒ ሃገሩን መንጉስቱን ኣብ መኸተ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ። ሕቶታትን ርእይቶታን ዝቀረባ ግሉጽን የዕጋብን መብርሂ ብኽቡር ኣምባሳዶር ኤርትራ ተዋሂቡ። ብድሕሪኡ፣ ቆንስል ሃገር ኤርትራ ኣብ ሚላኖ ኣቶ ርእሶም ንህዝባዊ ኣገልግሎት ዝምልከት መደባት ቤት ጽሕፈት ንዜጋታትና እንካብ ከተማ ንከተማ ንምንቅስቃስ ዘሎ ክብርን ነቲ ህዝብና ኸኣ ኣብ ዘለዎ ከተማታት ኣገልግሎት ክረክብ ስለ ዝግቦኦ ምትሕብባር ሽማግለታት ተቀቢሉ ኣብ ዘዘለዎኦ ከተማ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ዘድሊ መብርሂን መሳርሕን እንዳቅረበ ምስ ሽማግለታት ብምትሕብባር ንህዝቢ ኣድላዪ ዝኾነ ኣሳልጦን ሓልዮትን ክግበር ከም ዝደፍኣሉ ሓቢሩ ኸምእዉን ብዝያዳ ምምሕያሻታት ኣብ ዘድሊየሉ ቤት ጽሕፈቱ ቁሩብ ምኻኑ ገሊጺ። ንሕቶታትን መብርህን ዕድል ተኸፊቱ ክቡር ኣምባሳዶር ኣቶ ዘመደ፣ ክቡር ቆንስል ኤርትራ ኣቶ ርእሶም የዕጋቢ መልሲ ሂቦሙሉ።

ኣደ ወንበር ማሕበረሰብን ማሕበር ደቀንስትዮን ወ/ሮ ንግስቲ ጸጋይ ሓፈሻዊ ጸብጻብ ናይ ማሕበራውያን ሓይልታት ጽሑፍ ኣንቢባ። ከምኡውን
ኣደ ወንበር ማሕበር መእንሰያት ኤርትራውያ ኣብ ኢታሊ ወ/ት ኣስተር ተስፋማርያም ሓፈሻዊ ጸብጻብ ምንቅስቃሳት መንእሰያት ኣብ ሃገር ጣልያንን ወጻእን ዝገልጽ ጽሑፍ ኣን

ሽማግለታት ማሕበራውያን ሓይልታት
እንካብ ቀዳም ጀሚሮም ሰንበት ንግሆ ሰዓት ትሽዓተ ዝቀጸለ ኣኼባ በብጠንፈሮም ጸብጻባቶም ኣቅሪቦም። ኻብቲ ጸብጻባት ዝቀረበ ኣብዚ እዋን ብሓደ ሓደ መንነቶም ዘይተረጋገጸ ወይ ብዝተፈላለየ መዔሸዊ ንሃገሮምን ህዝቦምን ጠሊሞም ምስ ጸላኢ ተዓሽኪሮም ኣንጻር ሃገር ዝንቀሳቀሱ መኸተና ኣብ ቦቱኡ ኣሎ ከም ቀደሙ ክብሉ ኣረጋጊጾም። ኣብቲ ተኸፊቱ ዘሎ ናይ ወፍሪ ዕድል ኸኣ ንህዝብና ኣብ ወጻኢ ዝርከብ መብርህን መተባበዕን ጎስጋስ ንተሳታፍነት ጸጋ ሃገሩ ንኽሳተፍ ከም ዘካይዱ ኣረጋጊጾም። ኣብ ጎኒ መንግስቶምን ህዝቦምን ንኹሉ ብድሆ ደው ኢሎም ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም። ኣብ ርእሲኡ ብደረጃ ሃገር ጣልያን ንዝቆመት ማሕበረሰብ ብግቡእ ናይ ሓሙሽተ እንካብ ሺሕ ብመንግስቲ ጣልያን ሕጊ ዝፍቀድ እንካብ ናይ እቶት ዓመታዊ ዝቀርብ ኣብ *ኩድ* ናይ 2013 ወይድማ ብድክለረሽን 730 ዝምላእ ጎስጋስ ይካየድ ከም ዘሎን ኣብዚ ተሳታፍነ ዜጋታት ከም ዝተጀመረ ገሊጾም ይጉስጉሱሉ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም። ንሱ ኸኣ *ብኮሚተ መድያ* ኣብ ወብ ሳይት ናይ (www.eritreaeritrea.com)
DEVOLVERE 5 PER MILLE ALLA COMUNITA’ ERITREA
IN ITALIA – CODICE FISCALE 97524590581
ተሐቢሩ ኣሎ ክብሉ ኣረጋጊጾም።

ኣቶ ደረስ ኣርኣያ ኣቦ ወንበር *ኮሚተ መድያ ዲፕሎማስን* ናይ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ሃገር ጣልያን ብወገኑ ሕጽር ዝበለ ጸብጻብ ድሕሪ ምቅራብ ኣብዚ እዋን ናይ ሙዕቡል ናይ መራኸቢታት እዋን ኣሰራርሓና ምስቲ ዘሎ ጊዜ ኣማሕይሽና ነዚ ማሕበረሰብና ኸኣ ኣደልዲልና ኣብዚ ዘሎ ህዝብና ብሕልፊ መንእሰያትና ክንሓቁፍን ከነተባብዕን ሓድነትና ከነደልድል። እዛ ኮሚተ ምስ ኩለን ሽማግለታት ሓይልታት ብምትሕብባር ክትሰርሕ ቁሩብነታ ገሊጹ። ኣብ መደምደምታ ክቡር ኣምባሳደር ኤርትራ እዚ ማሕበረሰብ ኤርትራ እንካብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሓደ ስድሪ ንቅድሚት ከም ዝኸደ ተዓዚበ እንካብ ዝተፈላለየ ቦታ መጺኹም ኣቦርኩቶኹም ዘየቃረጽኩም ኩሉኹም ሽማግለታት ከመስግነኩም እፈቱ ከብል ነዚ ዝተኻየደ ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባ ደምዲሙ።

ብወገና ኮሚተ ሚድያ ብሽም ኩሎም ብጾት ንማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ቦሎኛ ብሓፈሻ ንኣቦ ወንበር ኣቶ የማነ ሃብተማርያም ንዋና ጸሓፊ ኣቶ ነጋ ገብሩ ምስ ኩሎም ብጾት በቲ ምዉቅ ኣቀባብላን ኣብነታዊ ዝኾነ ዘካይድዶ ዘለዉ ማሕበራዊ ንጥፈታት ኣብ ጠንፈሮምን ከባቢኦምን ከነመስግኖም ንፈቱ።

ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ። ዘለዓለም ዝኽሪ ንስዉኣትና
ኮሚተ መድያን ዲፕሎማሲያውን
ዕለት 29.04.2013

Ambassador Yohannes holds talks with South Sudan...

Minister Osman Saleh holds talks with Luxemburg...

President of Guinea arrives in Massawa

Official commemoration of Operation Fenkil

President Isaias met and held talks with Mr. Neven...

President Isaias Afwerki Meets Abu Dhabi Crown...