February 7, 2013

መበል 23 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ብድምቀት ንምጽንባል ሰፊሕ ምድላዋት ይካየድ ኣሎ።

መበል 23 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ብድምቀት
ንምጽንባል ሰፊሕ ምድላዋት ይካየድ ኣሎ።

መበል 23 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ብድምቀት ንምጽንባል ሰፊሕ ምድላዋት ይካየድ ኣሎ።

“ፈንቅል – ክታም ንርጉጽ ናጽነትን ሓርነትን” ብዝብል ቴማ ካብ 8 ክሳብ 10 ለካቲት ዝጽንበል መበል 23 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንምምዕራግ ሰፊሕ ምድላዋት ይካየድ ኣሎ።

ብመሰረት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ፣ ኣብ’ቲ ንሰለስተ መዓልታት ዝቕጽል ጽንብል፥ ዝኽሪ መጥቃዕቲ ሳሊና፣ ህዝባዊ ባህላዊ ምርኢት፣ ሰሚናራት፣ ስፖርታዊ ንጥፈታት፣ መደብ ሙዚቃን ድራማን፣ ኮማዊ ዳሳትን ካልእን ዘጠቓለለ ንጥፈታት ክቐርብ’ዩ።

ነቲ ጽንብል ንምዕዋት ልዕሊ 11 ንኡሳን ኮሚተታት ቈይመን ብልዑል ተሳታፍነት ህዝብን ትካላትን ኣብ ምጽፋፍ ናይቲ መደባት ከምዝርከባ ተፈሊጡ።

ኣብ ዝተኻየደ ናይ ጽሬት ወፈራ ዝተሳተፉ ኣቶ ዕጄል ዑስማን ዑመር፣ ወ/ሮ ፋጥና መሓመድ-ዓሊን ወ/ሮ ሓረጉ ወልዳይን ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፣ ከተማኦም ብምምዕራግ ኣጋይሾም ንምእንጋድ ምድላዋቶም ኣጻፊፎም ከምዘለዉ ገሊጾም።

ምምዕራግ ጽንብል ፈንቅል – ምዅላዕ ቅያ ጀጋኑ ምዃኑ ዝገለጻ ወ/ሮ ርግበ ጸጋይን ወ/ሮ ኣልማዝ ኣብርሃን ብወገነን፣ ዓመት መጸ ዝካየድ ጽንብል ፈንቅል፣ ታሪኽ ናይቲ ስርሒት ብግቡእ ናብ ወለዶታት ክመሓላለፍ ካብ ዝሕግዙ መደባት ብምዃኑ፣ ንምምዕራጉ ዝካየድ ንጥፈታት ካብዚ ዕላማ’ዚ ዝነቅል ከምዝኾነ ኣረዲአን።

“ስርሒት ፈንቅል – በሪ ሓርነት ዘርሓወ፤ ኤርትራዊ ክብረት ዝዀልዐ ስርሒት’ዩ” ዝበሉ ነበርቲ ባጽዕ፣ ቅያን ጅግንነትን ኤርትራዊ መንእሰይ ናብ ወለዶታት ንምስግጋር ረዚን ሓላፍነት ዘሰክምን ናይ ምግባር ዓቕሚ ንምብራኽ ድርኺት ዝፈጥርን ከምዝኾነ ኣብሪሆም።

እቶም ነበርቲ ኣብ መወዳእታ፣ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል – ህሉውን ሕሉፍን ታሪኽና ብምግንዛብ ንብሩህ መጻኢ ሃገርና መብጽዓና እነሐድሰሉ ክኸውን ብምዝኽኻር፣ ነቲ ጽንብል ንምምዕራግ ዝከኣሎም ኩሉ ከምዝገብሩ ኣረጋጊጾም።

***** ኣ.ዜ.ኤ *****

Chairman of TMC of Sudan arrives in Asmara

President Isaias Afwerki returned home

President Isaias Afwerki on working visit to Egypt

Press Release – AU stance may exacerbate the...

Eid Alfetir Al-Mubarek celebrated...

NICE: Share holder’s annual meeting