January 30, 2013

ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ኣብ ትግባረ ብይን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕቱብ ተገዳስነት ከርኢ፣ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ጸዊዑ።

ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ኣብ ትግባረ ብይን ዶብ ኤርትራን
ኢትዮጵያን ዕቱብ ተገዳስነት ከርኢ፣
ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ጸዊዑ።

ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ኣብ ትግባረ ብይን ዶብ ኤርትራን  ኢትዮጵያን ዕቱብ ተገዳስነት ከርኢ፣  ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ጸዊዑ።ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ኣብ ትግባረ ብይን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕቱብ ተገዳስነት ከርኢ፣ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ጸዊዑ።

ሕብረት ኣፍሪቃ – ከም ሓደ ካብ ኣውሓስቲ ስምምዕ ኣልጀርስ መጠን፣ እቲ ስምምዕ ብዘሰክሞ ሓላፍነት መሰረት፣ ንትግባረ ናይ’ቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2002 ዝተዋህበ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕቱብ ተገዳስነት ከርኢ፣ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ጸዊዑ።

ኣምባሳደር ግርማ ብ28 ጥሪ ኣብ ኣዲስ-ኣበባ ኣብ ዝተጋብአ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስመዖ መደረ፣ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ – ኮሚሽን ዶብ ብዝሃቦ ብይን ሕጋዊ መዕለቢ ተጌሩሉ ክንሱ፣ ባድመ እትርከቦ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ተወሪሩ ምርኣይ፣ እቲ ውድብ ክሳብ ክንደይ ሓላፍነቱ ዘንጊዑ ከምዘሎ ዘነጽር ከምዝኾነ ብምጥቃስ፣ እቲ ሕብረት ሓደ ካብ ኣውሓስቲ ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስ ከም ምዃኑ መጠን፣ ኣብ ዞባ ቀርኒ-ኣፍሪቃ መሰረት ሰላምን ምርግጋእን ንምንባር፣ ንጉዳይ ወራር ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ብዝምልከት ግቡእ ተራኡ ክጻወት ኣዘኻኺሩ።

ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ብመሰረት ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ኮሚሽን ዶብ ቅድሚ ዓሰርተ ዓመታት ዝተፈትሐ ምዃኑ፤ ስለዝኾነ ድማ ምስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሕርያ ወይ “ዘተ” ፍጹም ከምዘይተኣሳሰር፤ ብሕጊ ንዝተወደአ ሕቶ፣ ናብ ‘ዳያሎግ’ ጎቲትካ ንምህውታት ዝግበር ህቀናታት ድማ ነቲ ጉዳይ ንምጕሳይን ንምዕብላዅን ዝፍተን ኣሽካዕላል ምዃኑ ዘነጸረ ኣምባሳደር ግርማ፣ እዚ ብሕጋዊ መንገዲ ሓንሳብን ንሓዋሩን ሕጋዊ መደምደምታ ዝተገብረሉ ጉዳይ፣ ብሰንኪ ዘንቀደ ምዕጋት ምምሕዳር ዋሽንግተን ኣብ ባይቶ ጸጥታ፣ ተንጠልጢሉ ንህዝብታት ዞባና ጅሆ ሒዙ ምህላዉ ብሰፊሑ ኣረዲኡ።

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ኣብ መወዳእታ፣ ኤርትራ ኣብ ምፍሕታ ሽግር ሶማል ዘለዋ ንጹር መርገጺ ብዝርዝር ድሕሪ ምብራህ፣ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ውድባትን ካልኦት ደለይቲ ሰላምን፣ ሽግር ሶማል ብሶማላውያን ንኽፍታሕ፣ ንኹሉ ሃገራዊ ሶማላዊ ዘሳትፍ መስርሕ ሃዋሁ ንኽፍጠር ተመሳሳሊ ጻዕርታት ከካይዳ ብምዝኽኻር፣ ጉዳይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ንምእህጓሩ ዝካየድ ዘሎ ኣተሓሕዛ – ነቲ ኩነታት ናብ ዝበኣሰ ምትሕልላኽ ዝመርሕ እምበር ፍታሕ ዘምጽእ ከምዘይኮነ ብምምልካት፣ ሓባራዊ ረብሓ ህዝብታት ሰሜንን ደቡብን ሱዳን ልዕሊ ዝኾነ ረብሓታት ኪቕመጥ ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ።

***** ኣ.ዜ.ኤ *****

EAChE conference on Industrial Safety

President Isaias Afweki met and held talks with...

President Isaias Afwerki departs to Saudi Arabia

Eritrea participates at 33rd ordinary AU summit

Report – ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውን ዓ/ብሪጣንያ...

Interview of President Isaias Afwerki with...