March 5, 2013

ሓለፍቲ ሃገራውያን ውዳቤታት ኣብ ጀርመን፣ ሓያል ኤርትራዊ ኮም ንምቛም ጻዕርታቶም ከምዘሐይሉ ገሊጾም።

ሓለፍቲ ሃገራውያን ውዳቤታት ኣብ ጀርመን፣
ሓያል ኤርትራዊ ኮም ንምቛም ጻዕርታቶም ከምዘሐይሉ ገሊጾም።

ሓለፍቲ ሃገራውያን ውዳቤታት ኣብ ጀርመን፣  ሓያል ኤርትራዊ ኮም ንምቛም ጻዕርታቶም ከምዘሐይሉ ገሊጾም።

ብ2 መጋቢት ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ርክብ ዘካየዱ ሓለፍቲ ሃገራውያን ውዳቤታት ኣብ ጀርመን፣ ሓያል ኤርትራዊ ኮም ንምቛም ጻዕርታቶም ከምዘሐይሉ ገሊጾም።

ኣብ’ቲ ኣኼባ፣ መስርሕ ምህናጽ ሓያልን ኣድማዕን ኮም ነዊሕ ጉዕዞን ሓያል ጻዕርን’ኳ ዝሓትት እንተኾነ፣ ብጥሙርን ውሁድን ኣገባብ ንወለዶታት ኣሰር ዝገድፍ ስራሕ ብምፍጻም፣ ንመድረኽ ዝበቅዕ ሓያል ውዳቤ ንምምስራት፣ ውህደት ዝሕመረቱ ናይ ሓባር ቅርጺ ብምስኣል፣ ኣብ መላእ ጀርመን ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ሃገራዊ ኤርትራዊ ሽማግለ ንምቛም ክስራሓሉ ምዃኑ ብሰፊሑ ተሓቢሩ።

ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ጴጥሮስ ጸጋይ ኣብ ዘስመዖ መደረ፣ ራእይ ወለዶታት ንምትግባር ዘኽእል ድልዱል ሰረት እናተነጽፈ ክመጽእ ምጽንሑ ብምጥቃስ፣ ህላዌ ሓያል ኮም፣ ኣካል መደባት ህንጸት ሃገርን ምስራጽ ኤርትራዊ ክብርታትን ከምዝኾነ፤ በቲ ተወጢኑ ዘሎ መደባት ከኣ ሓያል ኤርትራዊ ኮም ከምዝቐውን ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ።

ኣብዚ ካብ 43 ከተማታት ጀርመን ዝመጹ ልዕሊ 120 ሓለፍቲ ሃገራዊ ውዳቤታት ዝተሳተፍዎ ኣኼባ፣ ኣብ መጻኢ ዕድላትን ብድሆታትን ዘተኰሩ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ከምዝቐረቡ ክፍለጥ እንከሎ፣ ኣኼበኛታት ሎሚ’ውን ከም ወትሩ ኣብ ጎኒ ህዝቦምን መንግስቶምን ከምዘለዉ ደጊሞም ኣረጋጊጾም።

***** ኣ.ዜ.ኤ *****

Hirgigo power plant: Project worth over 98 Million...

Cabinet Ministers holds meeting

“Beyond Refugee Crisis and Human Tracking...

Engaging & Understanding the Horn of Africa...

Speech by H. E. Ambassador Hanna Simon, Permanent...

The Board of Directors of the African Development...