August 14, 2011

ህዝቢ ኤርትራ፣ ካብ ኣመሪካ ክመጾ ንዝጸንሐ ተጻብኦታት ክምክቶ ብምኽኣሉ፣ ንኣመሪካ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ከምዘውደቓ ሰሙናዊ ሓተታ ኣነጺሩ።

ህዝቢ ኤርትራ፣ ካብ ኣመሪካ ክመጾ ንዝጸንሐ ተጻብኦታት ክምክቶ ብምኽኣሉ፣ ንኣመሪካ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ከምዘውደቓ ሰሙናዊ ሓተታ ኣነጺሩ።

ህዝቢ ኤርትራ፣ ካብ ኣመሪካ ክመጾ ንዝጸንሐ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ጸጥታውን ተጻብኦታት ክምክቶ ብምኽኣሉ፣ ንኣመሪካ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ከምዘውደቓ፣ ሰሙናዊ ተዳልዩ ዝቐርብ ሓተታ ኣነጺሩ።

እቲ “ሓልዮት” ተጻባኢ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታ፣ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ፣ ንኸቢድ ተጻብኦ ርእሰ-ሓያላን ፈንጢሶም ሃገራዊ ልኡላውነት ድሕሪ ምርግጋጾም፣ ዝሓለፈ ጸሊም ናይ ታሪኽ ምዕራፍ ከም ርሱዕ መዝገብ ወሲዶም፣ ኣብ ናጽነትን ሃገራዊ ረብሓን ዝተመስረተ ናይ ሰላምን ሽርክነትን ፖሊሲ ዝምድናታት ወጻኢ ብምኽታል፣ ንበደላት ኣመሪካ’ውን ማዕረ ካልኦት ይቕረ ብምባል ጽቡቕ ዝምድናን ምትሕብባርን ክምስርቱ ከምዝጸዓሩ ዘመልከት እቲ ሓተታ፣ “እንተኾነ፣ ተጻባኢ መርገጺ ምምሕዳራት ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክቕየር ኣይከኣለን” ኢሉ።

ኣብ 1998 ወያነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢን መንግስትን ኤርትራ ወራር ክፍጽም እንከሎ ዝነበረ ድርኺት ሰበ-ስልጣን ኣመሪካ፤ ኣብ እዋን ኵናት፣ ኣመሪካ ወያነ ንኽዕወት ብቐጥታን ብመንገዲ ወኪላታን ዘበርከተትሉ ገዚፍ ወተሃደራውን ቍጠባውን ሓገዛት፤ ብይን ኮሚሽን ዶብ ከይትግበር ን10 ዓመታት ጅሆ ምሓዛ፤ ኣብ 2006 ተሓጋጋዚት ጸሓፊት ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ፣ ብዘይኣፍልጦ መንግስቲ ኤርትራ – ብሰበ-ስልጣን ወያነ ተሰኒያ ኣብቲ ብወራር ተጎቢጡ ዝርከብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ባድመ ምብጻሓን ንባድመ ዝምልከት ረፈረንደም ኪካየድ ሓሳብ ምቕራባን፣ መርኣያ ቅሉዕ ደገፍ ኣመሪካ ንጐበጣ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ከምዝኾነ ብምምልካት፣ እቲ ዝዓበየ ተጻብኦ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ባርኾት ወራርን ጐበጣን ምዃኑ ኣስሚሩሉ።

ከም ኣካል ናይዚ ተጻብኦታት’ዚ፣ ብ13 ሚያዝያ 2004 ኣባላት ስለያ ምምሕዳር ኣመሪካ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ንዝርከብ ቤት-ጽሕፈት ማሕበረኮም ኤርትራውያን ብምውራር፣ ጠበንጃ ኣቕኒዖም ገንዘብን ሰነዳትን ምዝራፎም ዝጠቐሰ እቲ ሓተታ፣ ኤርትራ እቲ ተግባር ንውዕል ቬየና ብምጥሓስ ዝተኻየደ ዓመጽ ከምዝኾነ ገሊጻ።

“ምምሕዳር ኣመሪካ ኣብ መወዳእታ 2009 ብመገዲ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሕለፎ ናይ እገዳ ውሳነ፣ ውጽኢት ተደጋጋሚ ፍሽለት ዝፈጠሮ ጭንቀት’ዩ” ዝበለ እቲ ሰሙናዊ ሓተታ፣ ኩሉ ሃቐነታት ምስ በሪኽ ንቕሓት ህዝቢ ኤርትራ ተጋጭዩ ከምዝበነነ ብምርግጋጽ፣ “ወኻያስ ጻድቕ ክትመስል ዝዋውዕ ትኣስር” ንዝብል ምስላ ብምጥቃስ፣ ከምዚ ዓይነት ተጻባኢ፣ ተገልቢጡ ሓላዪን ተደናጋጽን ህዝቢ ኤርትራ መሲሉ ክቐርብ እንተፈተነ፣ ብዘይካ ምስሉይነቱ ከቃልዕ፣ ንዝኾነ የዋህ ከደናግር ከምዘይክእል ኣስሚሩሉ።

**** ኣ.ዜ.ኤ *****

العمل المتواصل – تعزيز للروح المعنوية نحو...

Commemoration of Operation Fenkil concludes

Commemoration of Operation Fenkil Opens

Dutch action is unwarranted and unacceptable

Interview: President Isaias on domestic issues

وزير الإعلام الإرترى يمانى جبرميسكل لـ...